ПЦР–лабораториещIэм лэжьэн щIедзэ

УФ-м и УФСИН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм Хабзэм ебэкъуахэм я щыуагъэр щагъэзэкIуэж и колонием (Каменкэ къуажэм) егъэбыдылIауэ лажьэ «Сымаджэщ» ФКУЗ МСЧ-7-м къыщызэIуахащ ПЦР-лабороториещIэ. Полимеразнэ цепной реакцэ жыхуаIэж къэхутэныгъэ лIэужьыгъуэм тестхэр, иджыпсту екIуэкI коронавирус уз зэрыцIалэм ейри хэту, ирипщI мэхъу.  

ЗэIущIэм кърихьэлIащ Урысей ФСИН-м и ФКУЗ МСЧ-7-м и унафэщIхэмрэ и медицинэ лэжьакIуэхэмрэ.
Лабораториер зыхуей псомкIи къызэгъэпэщащ, Урысей потребнадзорым КъБР-м щиIэ и управленэм и деж IэщIагъэлIхэр я IэнатIэм щыхуагъэхьэзыращ. Зи гугъу тщIы лабораторием зы сменэм къриубыдэу анализ 44-м нэс хуэщIынущ. Коронавирус уз шынагъуэ зыпкърыту къахутэхэм я анализхэр, шэч къыхэмыкIыжыным папщIэ, ягъэхьынущ ди республикэм Гигиенэмрэ эпидемиологиемкIэ и центрым.
- IуэхущIапIэм и базэм къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр зэрыралъхьэнум Iэмал къыдитынущ узыр хэмытIасэ щIыкIэ къэтщIэнымкIэ, - жиIащ Урысейм и ФСИН-м и «Сымаджэщ» ФКУЗ МСЧ-7-м и щIыналъэ къудамэм и унафэщI подполковник Молородовэ Наталье.
Къыхэдгъэщынщи, щIэпхъаджагъэ ялэжьауэ зыхуагъэфащэу е суд зытращIыхьауэ тутнакъэщым исхэм уз зэрыцIалэр зыпкърыт яхэткъым.

БЛИЙ Даянэ.
Поделиться: