КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и хэхыгъуэщIэм хэтхэм

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и еплIанэ хэхыгъуэм и япэ пленар зэIущIэм. Республикэм и унафэщIыр чэнджэщэгъу органым хэтхэм ехъуэхъуащ еплIанэ хэхыгъуэр тэмэму къызэрызэрагъэпэщамкIэ икIи адэкIэ лэжьыгъэфI яIэну зэригуапэр къыхигъэщащ.

 

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм къыхигъэщхьэхукIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм я сэбэп зыхэлъхэр хъумэнымкIэ, щIыналъэм и стратегие зыужьыныгъэм, зэпIэзэрытыныгъэм, зэгурыIуэныгъэм хуэгъэза къалэн инхэр гъэзэщIэнымкIэ, жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэм и системэ тэмэм зэтегъэувэнымкIэ, цIыхухэмрэ властым и къэрал органхэмрэ я зэпыщIэныгъэр убзыхунымкIэ палатэм къалэн хэха зэригъэзащIэр.
- Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ палатэр граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэм я гурылъхэр къыщаIуатэ, ахэр зыгъэпIейтей упщIэхэм я жэуапхэр къыщагъуэтыф утыку, зэIухауэ щызэпсалъэ, дыщалъхуа республикэм и къэкIуэнум тегузэвыхьхэр щызэхуэс утыкуу щытын хуейщ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, фэ куэдрэ зыкъыфхуагъэзэн хуей мэхъу властым и органхэм гулъытэ зыхуамыщIа, абыхэм ягъэпуда цIыхухэм. Жылагъуэ палатэм и къалэнщ апхуэдэ дэтхэнэ зы Iуэхури ткIийуэ зэпкърихыну. Дэ дызэщIыгъуу дытелэжьэн хуейщ сыт хуэдэ IэнатIэми пэрыт къулыкъущIэхэм цIыхухэр зэхащIыкIыу щытыным. Си фIэщ мэхъу иджырей хэхыгъуэм хэтхэм я полномочиехэр нэсу зэрагъэзэщIэнур, мы органыр гъащIэм и дэтхэнэ IэнатIэми зегъэужьынымкIэ, цIыхухэм къапэщыт гугъуехьхэр дэгъэкIынымкIэ утыку нэс зэрыхъунур, - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэтахэм я процент 41-р зэрахъуэкIащ. ЕплIанэ хэхыгъуэм хагъэхьащ профсоюз, щIалэгъуалэ, волонтер IуэхущIапIэхэм творческэ зэгухьэныгъэхэмрэ союзхэмрэ я лIыкIуэхэр, щIэныгъэлIхэр, Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ экспертхэр. Палатэм и унафэщIу Берд Хьэзрэталий хахыжащ. Абы и къуэдзэщ Федченкэ Людмилэрэ Аттаев Жамалрэ.
ЗэIущIэм къыщащтащ палатэм унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ и комиссэхэм хэтхэр.

Поделиться: