КъБР-м и Iэтащхьэр «Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр» етхуанэ дунейпсо IуэрыIуатэ фестивалыр къызэзыгъэпэщахэмрэ абы хэтахэмрэ яхуэзащ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щахуэзащ жэпуэгъуэм и 6 - 9-хэм Налшык щрагъэкIуэкIа «Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр» етхуанэ дунейпсо фоль­клор фестивалыр къызэзыгъэпэщахэм­рэ абы хэтахэмрэ. Урысейм щыщ творчес­кэ гупхэм къадэкIуэу, абы кърихьэлIащ Италием, Индием, Белоруссием, Бангладешым, Ганэм, Тыркум я лIыкIуэхэр.
 
Щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэм я мыхьэ­нэм щытепсэлъыхьым, КъБР-м и Iэтащ­хьэм жиIащ: «Фэ иджырей лъэхъэнэм мы­хьэнэшхуэ зиIэ Iуэху фолэжь. Псом хуэ­мыдэу абы сэбэпынагъ ин иIэщ дызэрыт  зэман мытыншым. Апхуэдэ лэжьыгъэм сэ­­бэ­пынагъ щIиIэр лъэпкъ зэмылIэужьы­гъуэ­хэм я лIыкIуэхэр, дин зэмылIэужьы­гъуэхэм итхэр зэрызэришалIэрщ».
Фольклор гупхэм я унафэщIхэм къыхагъэщхьэхукIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым мы фестивалыр икъукIэ дэгъуэу къызэ­рыщызэрагъэпэщар икIи а Iуэхум адэкIи пыщэн хуейуэ къызэралъытэр. «Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр» фестивалыр ЮНЕСКО-м дяпэкIи иригъэкIуэкIы­-ну дунейпсо фольклор фестивалхэм хигъэ­хьащ.
ЗэIущIэм и кIэухым хьэщIэхэмрэ бы­сымхэмрэ тыгъэхэмкIэ зэхъуэжащ икIи фэеплъ сурэт зытрагъэхащ.
КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018