Лъэпкъ гъуазджэм и вагъуэ

Урысеймрэ Абхъаз Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артисткэ, Къандурым и цIэр зезыхьэ  дуней­псо саугъэтым и лауреат Нэхей Тамарэ 1960 гъэм Еджэпсы­къуеищIэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым щеджащ гъуазджэхэмкIэ институту Краснодар дэтым, Ростов къалэм Рахманинов Сергей и цIэр зэрихьэу дэт консерваторием.

Адыгэ Республикэм и «Ислъэ­мей» къэрал ансамблым и уэрэ­д­жыIакIуэхэм яхэтащ Нэхейр, иужькIэ «Адыгэ» ГТРК-м музыкэмкIэ и къудамэм и унафэщIу илъэс зыбжа­нэкIэ лэжьащ. «Зы махуэкIэ - къуа­жэм», «Щэбэт» теленэтынхэр нобэр къы­здэсым ящымыгъупщэжауэ цIы­ху­хэм ящIэж. Ауэ ар къы­зы­хуигъэ­щIар сценэрщ, и гъащIэм и нэхъы­бэри абы ирихьэлIащ.
Нэхей Тамарэ лъэпкъ гъуазджэм и вагъуэщ жыпIэмэ ущыуэнукъым. Абы и уэрэдхэр теухуащ лъагъуныгъэм, цIыху зэхэщIыкIым, гухэлъ къаб­зэм. УэрэджыIакIуэм и макъ ­гу­рыхьымкIэ жиIэ уэрэдхэр еда­Iуэ­хэм я деж нехьэсыф, зэхрегъэщIэф. Ара­щ ар псоми фIыуэ къыщIалъа­гъури.
Бэрэтэр Хьэмидрэ КIыргъ Юрэрэ зэдауса «Бжьыхьэ фIылъагъуныгъэ» жыхуиIэ уэрэдыр зыгъэзэщIэн лъыхъуэхэу щызэхихым, композитор Натхъуэ Жанхъуэт абыхэм яж­риIат Мейкъуапэ дэт Адыгэ щэнхабзэмкIэ унэм щылажьэ Нэхей Тамарэ деж кIуэну.
«Пщащэм и макъыр Iэтащ, дахэщ, зы уэрэдым и мызакъуэу, нэхъыби абы къывжиIэну лъэкIынщ, фызыIэпишэнщ», - къажриIат Жанхъуэт Бэ­рэ­тэрымрэ КIыргъымрэ.
«Бжьыхьэ фIылъагъуныгъэ» уэ­рэдыр цIыхубэм яхэIуащ, нэхъри зиIэтащ, дуней псом фIы дыдэу ­къы­щацIыху «Катюша»-м ещхьу, Адыгэ Республикэм щыжаIэуи хуе­жьащ. Журналист КъумпIыл Светланэ игъэхьэзыр нэтынхэм языхэзыр къыщызэIуихым, а уэрэдыр япэ дыдэу щыIуауэ щытащ.
Адыгэ Республикэр Краснодар крайм къыхэкIыжа къудейуэ, «Ислъэмей» ансамблри къызэрызэрагъэпэщрэ куэд мыщIауэ, абы и унафэщI хъуа Нэхей Аслъэн пасэрей уэрэдыжьхэр ди зэманым езэгъыу, «псэщIэ яхилъхьэу» игъэувы­жырт. Апхуэдэ уэрэдхэу, зи гугъу тщIы ансамблым Нэхей Тамарэ къыхидзэу, адрейхэр дежьууэ, игъэ­зэ­щIахэм ящыщщ «Мэзгуащэ», «Цэрацэ» «ЩыртIым», «Си Мурадин» жы­хуиIэхэр.
Ауэ абы уэрэд жиIэ къудейм къы­щынэркъым, ар гъуазджэхэмкIэ колледжым, Тхьэбысым Умар и цIэр зезыхьэм, уэрэд жыIэнымкIэ и ­егъэджакIуэщ.
Нэхей Тамарэ «Ислъэмейм» къы­хэ­кIыжа нэужь, адыгэ телевиденэм зэрыщылэжьа зэманми уэрэд жы­Iэныр щызэпигъэуа къэхъуакъым. Израилым, Тыркум, США-м, нэ­гъуэщI хэгъэгухэми концертхэр щитащ. Адыгэ Республикэм и къэрал филармонием и уэрэ­джы­Iа­кIуэу, Адыгэ Республикэм гъуа­зджэ­хэмкIэ и колледжым, апхуэ­дэуи, ­АР-м и университетым гъуаз­джэ­­хэм­кIэ и институтым я лэ­жьакIуэу щы­ты­ху, абы и гъэсэнхэм хэгъэгу, дунейпсо фес­тивалхэм бжьыпэхэр щаубыдащ, щытхъу тхылъхэри зы­Iэра­гъэ­хьащ. Абы­хэм ящыщщ Даут Сусаннэ, Цыщэ Заретэ, Конжин Юрий, нэ­гъуэщI­хэри. Абыхэм   я уэрэдхэр Урысейм и телеканалхэм къатащ. Тама­рэ и гъэсэнхэу Хьэкъун Заремэрэ ­Гъуэ­нэжьыкъуэ Аскэррэ зэдауса «Ды­зыхэкIыжыр», ЛIыхэс Мурадин и «Лъагъуныгъэр къоджэ» уэрэдхэр зы­­мыщIэ адыгэ унагъуэ щыIэу къы­щIэкIынкъым.
Нэхей Тамарэ Къэбэрдей-Балъкъэрми Адыгэ Республикэми я цIыхубэ артистхэу, уэрэ­джы­Iа­кIуэ­хэу Тут Заур, Сокъур Ольгэ, нэ­гъуэ­щI­хэми пыщIэныгъэхэр яхуиIэщ.
«Адыгэбзэм и дахагъэм федэIуэну фыхуеймэ, Тамарэ щапхъэ тефх», - жиIат щIэныгъэ лэжьакIуэ, тха­кIуэ Нало Заур.
 

НафIэдз Мухьэмэд.
Поделиться: