Дунейм щыхъыбархэр

Бадзэуэгъуэм и кIэм УФ-м хуабэ дыдэу щыщытынущ

УФ-м дуней щытыкIэм кIэлъыплъынымкIэ и центрым къызэритамкIэ, дызэрыт тхьэмахуэр, бадзэуэгъуэм и кIэухыр зыхиубыдэр, илъэсым и нэхъ хуабэгъуэ дыдэу щыщытынущ къэралым. «Гидрометцентр»-м и щIэныгъэ унафэщI Вильфанд Роман хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм абы теухуа хъыбар щызэбгригъэхащ.

«Бадзэуэгъуэм и 27 - 29-хэм Урысейм и курых щIыналъэм хуабэ дыдэу щыщытынущ, а лъэхъэнэм дызэсам нэхърэ градуситI-щыкIэ нэхъыбэу дэкIуеинущ термометрыр, - къыхигъэщащ Вильфанд. - Абы иужькIэ Гренландие тенджызым щIыIэтыIагъэ къытхуихьынущ икIи термометрхэр градус 18 - 23-м нэсу ехыжынущ. ШыщхьэуIум и пэщIэдзэри а мардэм тетынущ».
Дыгъэр уафэгум нэхъыбэ дыдэрэ щит мэкъуауэгъуэм и 22-м нэхърэ иджыпсту щIэнэхъ хуабэм теухуауэ журналистхэр зыщIэупщIам и жэуапу IэщIагъэлIым жиIащ: «Мэкъуауэгъуэм дыгъэм и къарум щIы щхьэфэр нэсу къигъэхуэбэн хузэфIэкIыркъыми, щIым зимыгъэнщIу ахэр зыщIешэ. Бадзэуэгъуэм и 20-м ирихьэлIэу щIым къиутIыпщыжын щIедзэ къищтари, уэгумкIэ къикIымрэ щIым къыхихужымрэ дунейр егъэлеяуэ хуабэ ящI. Аращ и щхьэусыгъуэр иджыпсту нэхъ хуабэ къыщIэхъуам».
Синоптикым къызэрыхигъэщамкIэ, зэуэ хуабэ щыхъуну хуагъэфащэ Урысейм и европей, азие щIыналъэхэм. Зэрыщыту къапщтэмэ, гъэмахуэм щыщу къэнэжа зэманым дуней щытыкIэм зихъуэжурэ, хуабэмрэ щIыIэтыIагъэмрэ зызэблахъуу екIуэкIыну жиIащ Вильфанд. IэщIагъэлIым цIыхухэр къыхуриджащ хуабэм хуэсакъыну, абы зэрызыщахъумэным пылъыну. Апхуэдэуи, егъэлеяуэ хуабэ зэрыхъум жьы зыщIэт уэлбанэшхуэхэр къыдэкIуэнкIэ шынагъуэ зэрыщыIэнури къыхигъэщащ абы.

Урысеймрэ Тыркумрэ кхъухьлъатэ зэпыщIэныгъэхэм пащэж

Гъэмахуэр имыкI щIыкIэ тенджызым зыщагъэпсэхуну йолъэдэкъэщыкI цIыхухэр. Ар икIи гурыIуэгъуэщ - тенджызыпсыр, пшахъуэ пщтырыр узыншагъэм дежкIэ зэрысэбэпыр щIэныгъэм къызэрихутэрэ, цIыхухэри а зыгъэпсэхукIэм зэресэрэ куэд щIащ.

Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм и зэранкIэ зи гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр «зыкIэзыупщIэжахэри» мащIэкъым мы гъэм - тегушхуэркъым цIыху зэхуэсыпIэхэм кIуэным, дунейм къыщекIуэкIыу ялъэгъуа гузэвэгъуэхэм гулэгущтэ яригъэщIащи. Апхуэдэу щытми, хамэ къэралхэм я нэгу зыщрагъэужьыну тегушхуэхэри куэд мэхъу. УФ-м щыщхэм я нэхъыбапIэм здаунэтIыну къыхахри Тыркурщ. Статистикэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, урысейхэм илъэс куэд хъуауэ я зыгъэпсэхупIэ нэхъыщхьэ дыдэр а къэралырщ.
Урысеймрэ Тыркумрэ кхъухьлъатэ зэпыщIэныгъэхэр шыщхьэуIум и 10-м къыщыщIэдзауэ ирагъэжьэжыну зэрамурадым теухуа хъыбар къатащ. Мыбдежым зи гугъу ящIыр зыгъэпсэхупIэ цIэрыIуэхэр здэщыIэ Анталье, Дамалан, Бодрум щIыпIэхэм кхъухьлъатэхэр кIуэуэ Iуэхур зэтеублэжынырщ. Абы щылэжьэнущ «Уральские авиалинии», «Победа», S7, Nordwind и Azur Air компаниехэр.
Турист IэнатIэм щылажьэ IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, мы гъэм Тыркум цIыхуу кIуэм я бжыгъэм хэпщIыкIыу кIэрыхунущ, сыту жыпIэмэ, урысей къалэхэм куэд яхэткъым зи аэропортым текIыу кхъухьлъатэхэр тырку зыгъэпсэхупIэхэм кIуэфынухэр. Аращи, абы гугъуехь мымащIэ къыдэкIуэнущ гъуэгуанэр зэпычыным теухуауэ. Уэгу гъунапкъэхэр къызэрызэIуахыжынур зы мазэ ипэкIэ ящIамэ, путевкэхэр нэхъыбэм къащэхунут. Ауэ, хамэ къэрал зыщагъэпсэхуным я гугъэр хахыжри, куэдыр къытеувыIащ ди хэкум Iэмал зэрагъуэткIэ я нэгу зыщрагъэужьыным.
Нэхъ пасэу хъыбар зэрызэбграгъэхамкIэ, шыщхьэуIум и 1-м къыщыщIэдзауэ Урысейм икIыу кхъухьлъатэхэр кIуэнущ Лондон, Истамбыл, Анкара къалэхэм, Занзибар хытIыгум.

Нобэ

♦Къаплъэным и дунейпсо махуэщ
♦Молдавием и Конституцэм и махуэщ
♦Румынием и лъэпкъ гимным и махуэщ
♦1696 гъэм
урысыдзэхэм яубыдащ Iузэв тырку быдапIэр.
♦1836 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж и Вагъуэм и утыкум (иджы абы зэрехьэ Шарль де Голль и цIэр) къыщызэIуахащ Триумфальная арка зыфIаща ухуэныгъэ телъыджэр.
♦1914 гъэм VI Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр зэрыщымыIэнум теухуа унафэ къащтащ. Ахэр Германием щызэхэтын хуеят, ауэ Япэ дунейпсо зауэр къызэрыхъеям и зэранкIэ зэпеуэхэр ирагъэкIуэкIауэ щытакъым.
♦1936 гъэм СССР-м и ГъэзэщIакIуэ комитет нэхъыщхьэм къыдигъэкIащ «Совет Союзым и ЛIыхъужь» цIэм теухуа положенэм и унафэр.
♦1942 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и унафэкIэ къащтащ Суворовым и орденым и нагъыщищри, Кутузовым и орденым и нагъыщитIри, Невский Александр и орденыр.
♦1948 гъэм Инджылызым и къалащхьэ Лондон къыщызэIуахащ ХIV Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр шыщхьэуIум и 14-м зэхуащIыжащ.
♦1963 гъэм япэу уэгум ихьащ цIыхухэр къызэрырашэкI Ту-134 кхъухьлъатэ лIэужьыгъуэщIэр.
♦1974 гъэм, СССР-м Къэрал шынагъуэншагъэмкIэ и комитетым и унафэщI Андропов Юрий и унафэкIэ, терроризмэм ебэныным хуэгъэпса «Альфа» гупыр къызэрагъэпэщащ.
♦1990 гъэм Калинин къалэм фIащыжащ нэхъапэм зэрихьа Тверь цIэр.
♦1997 гъэм адыгэ пхъурылъху, Иорданием и пащтыхьыкъуэ Алий Бен-Хъусен «Кабардинка» ансамблым хэтхэм яIущIащ.
♦1981 гъэм зэхэтащ инджылыз пащтыхьыкъуэ Чарльзрэ Спенсер Дианэрэ я хьэгъуэлIыгъуэр.
♦1817 гъэм къалъхуащ дуней псом щыцIэрыIуэ сурэтыщI Айвазовский Иван (и цIэ-унэцIэ дыдэр Ованес Айвазянщ).
♦1915 гъэм къалъхуащ Совет Союзым и цIыхубэ артист, СССР-м и Къэрал саугъэтым щэнейрэ и лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Кадочников Павел.
♦1938 гъэм къалъхуащ Абхъазым щыщ еджагъэшхуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, юридическэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, Абхъазым щIэныгъэхэмкIэ и академием и президент Шамбэ Тарас.
♦1941 гъэм къалъхуащ щIэныгъэлI, адыгэхэм я мэкъумэш, ботаникэ щэнхабзэр джыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Хьэкъун Барэсбий.
♦1945 гъэм къалъхуащ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист Сэхъутэ Нурбий.
♦1947 гъэм къалъхуащ Сирием щыщ дзэ къулыкъущIэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, генерал-майор, СХьР-м и Адыгэ ФIыщIэ хасэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Къэбэрдей Аднан.
♦1954 гъэм къалъхуащ совет, урысей композитор, уэрэджыIакIуэ, продюсер, УФ-м и цIыхубэ артист Крутой Игорь.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 26 - 27-рэ, жэщым градус 18 - 19 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Уи гъунэгъум къыпхуимыщIэр
жыжьэм къыпхуищIэнкъым.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

20.03.2019 - 08:10 Дунейм щыхъыбархэр
17.07.2020 - 08:10 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР
20.11.2019 - 08:15 Дунейм щыхъыбархэр
21.02.2020 - 08:05 Мэрем пшыхь
26.06.2019 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр