Урысейпсо утыкум къыщыхожаныкI

Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэ и мащIэкъым унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ехьэлIа урысейпсо, дунейпсо утыкухэм тегушхуэу зи зэфIэкI щеплъыж икIи абыхэм къыщыхэжаныкI щIэблэ. Ди гуапэу фыдогъэцIыху бадзэуэгъуэ мазэм и пэхэм къызэрагъэпэща «Мисс Россия Интернет -2020» зэпеуэм илъэси 7 - 9 зи ныбжьхэм хухаха и Iыхьэм щытекIуа Уэрэзбий Суандэ.

Зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ «Fashion House International», «World Beauty», «Happy Age Club», «Мисс Азия», «Красавица Европы», «Мисс International», «Мисс Россия», нэгъуэщI IуэхущIапIэхэм. Пщащэ нэхъ дахэр къыхэхыным хуэунэтIа Интернет зэпеуэ нэхъыщхьэ хъуащ Iуэхур икIи ар Урысейм и мызакъуэу, дуней псом щрагъэкIуэкI.
«Мисс/Мистер Россия Интернет - 2020» зэхьэзэхуэм зи ныбжьыр илъэси 2-м къыщыщIэдзауэ 75-м нэс цIыху 2000-м щIигъу хэтащ.Абы кърикIуахэр къыщапщытэжым, цIыху 6202-м я Интернет IэIэтыр Уэрэзбий Суандэ зэрыхухахам и фIыгъэкIэ адыгэ пщащэ цIыкIур япэ ищащ икIи абы къыхуагъэфэщащ «Мисс Россия Интернет - 2020» щIыхьыцIэмрэ ахъшэ саугъэтрэ. Зэхьэзэхуэм щытекIуахэр мыгувэу Москва щагъэлъэпIэнущ.
 КъищынэмыщIауэ, Суандэ ирагъэблэгъащ дахагъэмкIэ къызэрагъэпэщыну «Русская красавица- 2020» зэпеуэм. «World Beauty» журнал цIэрыIуэм, нэгъуэщI къыдэкIыгъуэхэм я напэкIуэцIхэм  абы теухуа тхыгъэхэмрэ сурэтхэмрэ къытрадзэнущ.
 Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм и школ-интернат №5-м екIуалIэ, Нарткъалэ щыщ Уэрэзбий Суандэ мы зэпеуэм и мызакъуэу, гъащIэми щыжыджэрщ. Ар «тху» защIэкIэ йоджэ, инджылызыбзэр куууэ щрагъэдж школым макIуэ, шахмат джэгумкIэ республикэм и сабий гупжьейм хэтщ, уэрэд жеIэ, фортепианэ йоуэ, лъэпкъ къафэхэр егъэзащIэ, модель школми и зэфIэкIхэм щыхегъахъуэ, усэ къеджэным, сурэт щIыным, спортым дехьэх. Къыхэгъэщыпхъэщ а унэтIыныгъэхэм ехьэлIапIэ республикэпсо, урысейпсо зэпеуэхэми мызэ-мытIэу хъыджэбз Iущыр пашэ зэрыщыхъуари.
Суандэ хуэдэ щIэблэ жыджэрхэрщ лъэпкъым, республикэм, къэралым я щапхъэр, къэкIуэнур зейр, къызыхэкIар зыгъэгушхуэр. Зи псы къэжэгъуэ пщащэ цIыкIум дыхуохъуапсэ иджыри апхуэдэ лъагапIэ куэд къызэринэкIыну, и щIэныгъэмрэ зэфIэкIымрэ адэкIи хигъэхъуэну!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: