Сирием къиIукI макъ

Дунейпсо Шэрджэс фес­тивалым (1991 гъэ) и лIыкIуэхэу нэIуасэ тхуэ­хъуахэм ящыщщ Сирием щыпсэу адыгэ пщащэ КIэ­дыкIуей Хъанэ.
Хъанэ Дамаск еджапIэ нэхъыщхьэр къыщиухащ. И IэщIагъэкIэ сурэтыщIщ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIа су­рэт зыбжанэ Сириемрэ США-мрэ ехъулIэныгъэ яIэу ща­гъэлъэгъуащ. Иужь­кIэ КIэдыкIуейр стюардессэу лэ­жьащ, къэрал куэд илъэ­гъуащ. Езым зэрыжиIэжымкIэ, Хэку­жьым нэхърэ нэхъыфI, нэхъ дахэ, нэхъ зы­гъэ­­пIейтей дунейм темыту аращ.
Хъанэ, фестивалыр зде­кIуэкIым, мызэ-мытIэу утыку итурэ тлъэгъуащ, гуа­кIуэу уэрэд жиIэрт, псэм дыхьэу и усэхэм ­къе­джэрт. Фи пащхьэ но­бэ нитлъхьэ усэри КIэ­дыкIуей Хъанэ и Iэдакъэ­щIэкIщ.

ХЬЭТУ Пётр.

Адыгэ хэку

Сыпхуохъуахъуэ, си Хэку
                                        дахэ,
Нэщхъеягъуэ уимэщIэну,
Уи гуфIэгъуэхэр мардэншэу,
Уи дунейри тхуэмамыру
УдиIэну сыпхуохъуахъуэ.
Уэ уи мэзым зыщыдгъэнщIу,
Уэ уи щыгум дыщылажьэу,
Уи нэхъыжьхэр дэгъуэу
                                 гъуазэу,
Къуалэбзухэм уагъэдахэу
УдиIэну сыпхуохъуахъуэ.
Хамэ цIыхухэр уэ
                           къохъуапсэу,
Псыхъуэу уиIэм щызэблэжу
Ди лъэпкъ жылэр
                            щыбэгъуауэ,
Уи гъунэгъухэр къомыщэжу
УдиIэну сыпхуохъуахъуэ.
Уэ уи уафэм дэ дыщIэту,
Ди пэрытхэм щхьэр яIэту,
Лъагэу, ину уэ уи ныпыр
Ди Хэку дахэм щыдэмауэу
УдиIэну сыпхуохъуахъуэ.
Уэ уи мазэр къытхуэнэхуу,
Уэ уи дыгъэм дигъэхуабэу,
Уэ уи уэсым дигъэщIыIэу,
Iуащхьэмахуэ щхьэгъэрыту
УдиIэну сыпхуохъуахъуэ.
Уэ уи гъатхэм дэ дыхэсу,
Ди лъэпкъ псори зэнэзэпсэу,
Гупсэ IэфIым ухуагъадэу,
Фадэ Iэнэр яIэтыфу
УдиIэну сыпхуохъуахъуэ!

 

КIЭДЫКIУЕЙ Хъанэ.
Поделиться: