Урысей Федерацэм и кубокым

ШыщхьэуIум и 5-м къэралым и щIыпIэ зыбжанэм щыщIидзащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2020-2021 гъэхэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэм. Абы и пэщIэдзэ зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» и стадионым къыщригъэблэгъат «ЕсэнтIыгу» командэр. Ди щIалэхэм зэпеуэм япэ лъэбакъуэр тегушхуауэ щачащ икIи гугъэфIхэр дагъэщIащ.

Мы гъэм щыщIэдзауэ къэралым и кубокым теухуа зэхьэзэхуэр хуабжьу удэзыхьэх хъуну фэ тетщ. Нэхъапэми хуэдэу ар къыщIадзэнущ етIуанэ дивизионым и командэхэм я зэпеуэхэмкIэ. Финалым и 1/256-м Iыхьэм щрагъэжьэнурэ, ахэр кIуэцIрыкIын хуей хъунущ зэныкъуэкъуныгъэ гуащIэм икIи кIыхьым. Я хьэрхуэрэгъу щырыщым яфIэкIа иужькIэщ ахэр щыхэхуэнур нэхъыфIхэм я гуп зэпеуэм. Абы хэтынущ премьер-лигэм, япэ, етIуанэ дивизионхэм я командэ пщIырыпщI. Дэтхэнэми щыщу зырыз зыхагъэхьэну гупхэри 10 хъунущ, гъуэрыгъуэурэ зэ къекIуэкIыгъуэкIэ зэдэджэгуа иужькIэ, бжьыпэр щызыубыдхэр финалым и 1/8-нэ Iыхьэм кIуэфын хуэдэу. АдэкIэ абыхэм къапэплъэнущ къэралым и командэ нэхъыфIу 6-р, Европэм и кубокхэм щIэбэныну Iэмал зыгъуэтахэр.
Дэ иджыри къэс дызэрагъэсар кубокым ехьэлIа зэIущIэр зэрытемыгъэкIуауэ иухмэ, сыхьэт ныкъуэ къыщIагъуу, абыи нэхъыфIыр щызэхэмыкIамэ, пенальти еуэущ. Ахэр псори Iуахыжащ. Иджы зэIущIэр зэрытемыгъэкIуауэ иухамэ, занщIэу нэхъ лъэщыр щызэхагъэкIынущ метр пщыкIузым и деж. ЗэIущIэ нэужь пенальтихэм щеуэнущ гуп зэпеуэхэр щекIуэкIкIи.
Кубокым ехьэлIа иджырей зэхьэзэхуэм фIыуэ къыханахэм ящыщщ дивизион нэхъыщIэхэм я командэхэм нэхъыщхьэхэр сыт щыгъуи къызэрырагъэблэгъэнур финалым и 1/8-нэ Iыхьэм пщIондэ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ къэралым футболым нэхъ зыщиубгъунущ. Хэти фIэфIынущ япэ дивизионым е премьер-лигэм я командэ нэхъыфIхэр къахуеблэгъэну. Абы топджэгум дихьэххэри куэду стадионым къришэлIэнущ, цIыхухэми дэрэжэгъуэ къаритынущ.
Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта зэхьэзэхуэм щIагъуэу зыкъызэрыщимыгъэлъэгъуар «Спартак-Налшыкым» зыкъыщригъэщIащ къэралым и кубокыр къэхьыным теухуа зэпеуэми. Ди щIалэхэм мы гъэм абы къыщыщIадзэн хуей ­хъуащ и пэщIэдзэ дыдэм - 1/256-нэ Iыхьэм.
Къызэрыхэдгъэщащи, иджы щIэзыдза къэралым и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэр нэхъапэм щыIахэм куэдкIэ къащхьэщокI. Адрейхэми хуэдэу, ар зэхаублэ етIуанэ дивизионым и командэхэм, езыхэр зэрызэ зэхуэзэрэ, къыхагъащIэр къыхэкIыу. АдэкIэщ япэ дивизионымрэ премьер-лигэмрэ щыщхэм яIущIэну Iэмал къащыхукъуэкIынур. Ар къэхъуным иджыри Iэджэ иIэщ икIи апхуэдэ пщIэ игъуэтын папщIэ «Спартак-Налшыкыр» зэIущIищым щытекIуэн хуейщ. Япэ хьэрхуэрэгъур - къызэрагъэпэщагъащIэ «ЕсэнтIыгу» командэрат.
Куэд щIакъым налшыкдэсхэр абы зэрыхуэзэрэ. Зыгъэсэныгъэхэр щрагъэкIуэкI лъэхъэнэм ЕсэнтIыгу щекIуэкIа зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр ди щIалэхэм я текIуэныгъэ инкIэ, 5:0-у, иухат. АрщхьэкIэ мыр абы ебгъапщэ хъунутэкъым, официальнэу зэрыщытыр, хагъащIэр къэралым и кубокым щIэбэнынухэм къазэрыхэкIынур къэплъытэмэ. КIэщIу жыпIэмэ, щхьэж и зэфIэкIыр къанэ щымыIэу утыку кърихьэн хуейт.
МазиплIым щIигъуауэ топджэгушхуэр зымылъэгъуа Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэр Налшык и «Спартак» стадионым куэду екIуэлIэну ущIэхъуэпсыныр щхьэгъэпцIэжт. Япэрауэ, зыкъом щIащ абы цIыхуи 100-200 нэхъыбэ зэуIуу къызэрыщызэхуэмысыжрэ. КъищынэмыщIауэ, дуней псор зыгъэгулэз короновариус уз зэрыцIалэм Iуэхур нэхъ Iеиж ищIащ. Къапщтэмэ, иджы стадионым ихьэхэм нэкIуIупхъуэ яIулъын, я Iэхэр дезинфекцэ ящIу Iэлъэ зыIэратIэгъэн хуейт. ИужькIэ метрэ 1,5-кIэ мынэхъ мащIэу зэпэIукIуэтауэ трибунэм итIысхьапхъэт. А псом ищIыIужкIэ, цIыху куэд щызэхуэс щIыпIэхэм зыпыIуадзыну чэнджэщ зратахэр (зэрыхабзэщи, ахэр зи ныбжь хэкIуэтахэрщ) стадионым ирагъэхьакъым. Арати, «Спартак-Налшыкымрэ» «ЕсэнтIыгумрэ» я зэIущIэм еплъыну кърихьэлIар мащIэ дыдэщ. Абы щхьэкIэ къэмынэу джэгур хуабжьу удэзыхьэх хъуащ икIи дэрэжэгъуэ ин къыдитащ.
Хуабжьу тфIэхьэлэмэтт «Спартак-Налшыкым» и фащэр ящыгъыу зэIущIэр щIэзыдзэнухэр хэт сымэми зэдгъэщIэну. Ахэр, дызэрыщыгугъауэ, фIы защIэу къыщIэкIащ. Ди командэм и гъуащхьэтету иужь лъэхъэнэм дызэса Щоджэн Борис зыгъэсэныгъэхэр щекIуэкIым фэбжь зэригъуэтам къыхэкIыу, абы и пIэкIэ гъуэм дэуват Налшык къыщалъхуа икIи топ джэгуным зыщезыгъэсауэ иджыблагъэ къэзыгъэзэжа Антипов Антон. Гъуащхьэхъумэхэт Мэкъуауэ Залым, Шумахуэ Заур, Шаваев Магомет, КIэдыкIуей Хьэким. Губгъуэм и кум щыджэгухэрт Джатэрывэ Къазбэч, Iэпщацэ Марат, Пащты Руслан. Я хьэрхуэрэгъухэм я гъуэм ебгъэрыкIуэныр я пщэ дэлът Хьэшыр Алан, Ашу Мурад, Гугуев Магомед сымэ. Ахэр яхъуэжу джэгур ягъэлъэщыну сыт щыгъуи хьэзырт гъуащхьэтет Къардэн Имран, гъуащхьэхъумэхэу Ольмезов Артур, Дэхъу Ислъам, гъуащхьэхъумэныкъуэхэу Клышэ Артём, ХъутIэ Анзор, гъуащхьауэхэу Бахъсэнокъуэ Алихъан, Торосян Севадэ сымэ.
ЕсэнтIыгу къикIа хьэщIэхэм къагурыIуэрт Налшык фIы къазэрыщыпэмыплъэр. Ар икIи гурыIуэгъуэт - дыдейхэр тхыдэ къулей зиIэ, зэгуэрым премьер-лигэм щыджэгуа гуп зэкъуэтт, къэщIэрэщIэжыныгъэм и гъуэгум зэрытеувар нэрылъагъуу. «ЕсэнтIыгур» къызэрызэрагъэпэщрэ мазэ бжыгъэ ирикъуауэ аращ икIи япэу официальнэу зэхьэзэхуэм хэту арат. КъищынэмыщIауэ, иджыблагъэ зэдрагъэкIуэкIа зэныбжьэгъугъэ зэIущIэми налшыкдэсхэм я нобэрей хьэрхуэрэгъухэм жэуапыншэу топитху къыщыхудагъэкIат. А бжыгъэр мардэ яхуэхъуауэ гурыщхъуэ дигъэщIащ бэрэжьей кIуам щыIа зэпэщIэтыныгъэми.
ЗэIущIэр ирагъажьэри, дакъикъипщI дэкIауэ арат «Спартак-Налшыкыр» япэ щищам. Гугуев Магомед и закъуэу хьэщIэхэм я гъуэм пэгъунэгъуу къагъэнащ икIи, гугъу емыхьыщэу, бжыгъэр къызэIуихащ. КъыкIэлъыкIуа дакъикъэ зыхыблыр ардыдэм хурикъуащ етIуанэ топри хьэщIэхэм яхудигъэкIын папщIэ.
«ЕсэнтIыгум» и футболистхэм щхьэкъэIэтыпIэ ямыIэу захъумэжырт. Абыхэм къару куэд трагъэкIуэдэн хуей хъурт къыкIэлъыкIуэ топхэр къыхудамыгъэкIын папщIэ. АрщхьэкIэ загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ налшыкдэсхэр яхузэтеIыгъэхакъым. Ди щIалэхэм щапымылъэщыжыххэм хьэщIэхэм хабзэр щIэх-щIэхыурэ къызэпауд хъуащ. Абы и зэранкIэ я гъуащхьэхъумэхэм ящыщ зы джэгум къыхахуащ икIи тIэунейрэ я гъуэм пенальти судьям къригъэуащ. А тIури Iэзэу игъэзэщIащ «Спартак-Налшыкым» и капитану зэIущIэр езыгъэкIуэкIа Пащты Руслан. Абыхэм я зэхуакум Хьэшыр Алан топ дахэ дыдэ есэнтIыгудэсхэм яхудигъэкIащ.
Ди щIалэхэм гукъыдэж ин яIэу зэIущIэр ирагъэкIуэкIащ. Нэрылъагъут ахэр топ джэгунымрэ абы къыщахь текIуэныгъэхэмрэ хуабжьу зэрыхуэзэшар. Бжыгъэр 5:0-у зэIущIэр иухащ. Хуеямэ, топ нэхъыбэжи хьэщIэхэм худагъэкIыфынут.
Пэжщ, «Спартак-Налшыкыр» бжыгъэшхуэкIэ зэрытекIуам зэкIэ и зэфIэкIыр здынэсыр къигъэлъэгъуауэ къыпхуэлъытэнукъым. Сыти жыIи, «ЕсэнтIыгур» Iэзагъыр здынэсыр щызэхагъэкI гуп лъэщхэм ящыщкъым.
Апхуэдэу щыт пэтми, Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2020-2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ зэIущIэр ди щIалэхэм хъарзынэу къайхъулIащ. Шэч хэлъкъым абы тегушхуэныгъэ ин къазэрыхилъхьам. Футболым а Iуэхугъуэм мыхьэнэ пыухыкIа щиIэщ.
КъищынэмыщIауэ, а махуэм нэгъуэщI зэIущIэхэри зэхэтащ. Абыхэм къахэгъэщхьэхукIыпхъэщ «Анжи»-р «Мэхъэчкъалэм» 1:0-у зэрытекIуар, а бжыгъэ дыдэмкIэ Таганрог и «Форта» командэм Краснодар и «Кубань-Холдинг»-р зэрыхигъэщIар. Зи фIэщыгъэцIэр зыгъуэтыжа «Кубань»-р (нэ­гъабэ «Урожай»-уэ щытащ) 2:0-у нэхъ лъэщащ «ТIуапсым» нэхърэ.
ШыщхьэуIум и 19-м финалым и 1/158-нэ Iыхьэр зэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкым» Ставрополь къалэм ди щIалэхэм хьэрхуэрэгъу къащыхуэхъунущ щIыпIэ «Динамо»-р. Абыи щытекIуэу къэралым и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэм адэкIэ щыкIуэтэну ди щIалэхэм дащогугъ. Дыдейхэм нэмыщI а махуэм зэдэджэгунущ «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - «Дружба» (Мейкъуапэ), «Интер» (Черкесск) - «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ), СКА (Дон Iус Ростов) - «Кубань-Холдинг» (Краснодар), «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) командэхэр.

     

 

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: