Дунейпсо гъуазджэм и щапхъэ

ХЬЭМИД гъуазджэм къыщигъэщI дунейм утеп­сэлъыхьынуи и купщIэр зэпкърыхыпхынуи яужь ущIихьэн щыIэкъым. ТIум щыгъуэми абы и лъагагъым улъэIэсыфынукъым. Псалъэ гъущэхэм абы и къэгъэщIыгъэхэр ягъэлъэхъшэн фIэкIа фIагъ лъэпкъ къы­хуахьынукъым. Апхуэдэ гъуазджэр уи нэкIэ плъагъун, псэкIэ зыхэпщIэн хуей къудейуэ аращ, абы нэгъуэщIу упэ­лъэщынукъым. Телъыджэ дыдэщ сэ слъэгъуар, зыхэс­щIар. Ар си лъэпкъым и гъыбзэщ…
ТЕМЫРКЪАН Юрий,
 Санкт-Петербург и къэрал филармонием
и Академическэ симфоние оркестрым
и художественнэ унафэщI.

*   *   *

СЭВКIУИЙ Хьэмид хабзэ зыбжанэм я лIыкIуэ сурэтыщIкIэ уеджэ хъунущ. Репиным и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт къэрал академическэ институтыр къэзуха щIалэм урыс академие школым и хабзэхэм нобэми пещэ. Ауэ щыхъукIи, абы и IэдакъэщIэкIхэм ар къыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуазджэр щынэIурытщ. Кавказым и щIыуэпс телъыджэр, бгырысхэм я хабзэхэмрэ псэукIэмрэ Сэв­кIуийм и сурэтхэм IупщIу уи нэгу къыщIагъэувэ, а щIыналъэм и хьэуакIэ «уагъэбауэ». Хьэмид и сурэтхэм я гупсысэр а хабзэм пэIэщIэхэми псэкIэ захрегъэщIэф. Абы и IэдакъэщIэкIхэм члисэхэмрэ светскэ унэ инхэмрэ зэрагъэдахэм, къэрал куэдым я музейхэм егугъуу зэрыщахъумэр а сурэтыщIым и зэфIэкI иным щыхьэт тохъуэ. СэвкIуийм зэрыщыту ди пащхьэ кърехьэ гъащIэм и фIымрэ и Iеймрэ, гъащIэмрэ ажалымрэ, лъагъуныгъэмрэ лъагъумыхъуныгъэмрэ. Хуабжьу сыщогугъ Хьэмид и IэдакъэщIэкIхэм зыужьыныгъэ ин ягъуэтыну, абы и IэфIыр гъуазджэм хэзыщIыкIхэм я мызакъуэу, дуней псом къагурыIуэну.
СЕДОВ Александр,
КъухьэпIэ къэрал музейм и унафэщI.

*   *   *

СУРЭТЫЩIЫМ зызрипщыт дэтхэнэ теплъэгъуэри мифым е библие тхыдэм хуокIуэ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ - IуэрыIуатэбзэкIэ тхащи. Сурэт теплъэкIэ ди пащхьэ къиува псысэхэмрэ хъыбарыжьхэмрэ зытеп­сэлъыхьам и гупсысэр нэхъ куужу зыхыуагъащIэ. Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэм я гугъу щищIкIэ ар дунейпсо гъуазджэм ирепхыж Хьэмид.
ТУЛУЗАКОВЭ Галинэ,
Марджани фондым и искусствовед.

*   *   *

ЛЪЭПКЪ къэс зэфIэкI къызэрымыкIуэ зиIэ цIыху дунейм къытрагъэхьэ. СэвкIуий Хьэмид адыгэ лъэпкъым и апхуэдэ лIыкIуэщ. Ар зэфIэкI зи бэ цIыху зырызхэм ящыщщ. Хьэмид къызыхэкIа лъэпкъым хуэдэу цIыху губзыгъэщ, зэпIэзэрытщ, лъэщщ.
ЧАРКИН Альберт,
Санкт-Петербург и СурэтыщIхэм я
 зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ.

*   *   *

ХЬЭМИД и лэжьыгъэхэр зыми хэбгъэгъуэщэнукъым. Абы и скульптурэхэм художественнэ лъагагъ ин дыдэ яIэщ. Абы хуэзгъэдэн слъэгъуауэ сщIэжыркъым. Щхьэхуэу и зы лэжьыгъи къыхэзгъэщыну сыхуейкъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы адрейхэр игъэлъахъшэнкIэ хъунущ, ар сызыхуэмей Iуэхущ. СурэтыщI телъыджэщ СэвкIуий Хьэмид.
СОКУРОВ Александр,
кинорежиссёр.

Поделиться: