Ажалищэм къела

Къамэ дзитI зыIуту,
Ар хэтащ зауищым,
Уащхъуэ гъуэгу къриту,
Къелащ ажалищэм.
Финляндием и мэзым
ЩыхьэщIащ зекIуэлIыр,
Абдеж шэгын гъуэзым
Щепэмащ зауэлIыр.
Мэзкуу зыхъумахэм
Яхэтащ жыджэру,
Фашист щхьэрыуахэм
Игъэжащ ялъ уэру.
Сталинград зэхэуэм,
Хэтащ и гуащIэгъуэм,
Жэщ топхэр щымыуэм,
Ар ещакIуэт благъуэм.
ТIасхъэщIэх псэхэхыу,
Бийм я щIыб къыдыхьэт,
Есахэр щхьэфIэхыу,
ХыщIэу игъэпыхьэт.
Самурай нэкъитхъми
Лъигъэсащ хуэфащэ.
Мухьэб мыщхьэщытхъуми,
Зэпичат гъуэгуищэ!
ИтIани игу пхъэхауэ
Псэуфащ зекIуэлIыр,
Игу бийм тепщэхауэ,
Псэхужащ зауэлIыр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэрмывэ Мухьэб

 

 

Поделиться:

Читать также:

14.12.2018 - 08:07 Нобэ
06.09.2019 - 11:55 Дунейм щыхъыбархэр
17.07.2020 - 08:10 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР
20.03.2019 - 08:10 Дунейм щыхъыбархэр
21.02.2020 - 08:05 Мэрем пшыхь