Нобэ

ФIыщIэ щIыным и дунейпсо махуэщ
Урысейм и мэзгъэфIэнхэмрэ (заповедникхэмрэ) лъэпкъ паркхэмрэ я махуэщ. 1917 гъэм Урысейм къыщызэрагъэпэщащ япэ мэзгъэфIэныр - Баргузин щIыпIэм (Бурятие) псэущхьэхэр хъумэным хуэщIа къэрал IуэхущIапIэм лэжьэн щыщIидзащ.
Албание Республикэм и махуэщ
1569 гъэм
дунейпсо тхыдэм щыяпэу Инджылызым лотерей щагъэджэгуащ.
1693 гъэм Сицилие хытIыгум (Италие) Этна вулканыр къыщиури, щIыр щыхъеящ. Абы цIыху мин 60-м щIигъу хэкIуэдащ.
1909 гъэм цIыхубзхэр япэу автомобилкIэ къызэдэжащ - Нью-Йорк къыщыщIэдзауэ Филадельфием нэс гъуэгуанэр зэпачащ.
1935 гъэм КъуэкIыпIэ Жыжьэм щыIэ тенджыз къарухэм зэреджэр хы Хуэм флот жиIэу зэрахъуэкIащ.
1943 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
1943 гъэм советыдзэхэм Псыхуабэ, Железноводск, Минеральные Воды къалэхэр хуит къащIыжащ.
1957 гъэм СССР-м и къэрал Iэтащхьэхэм унафэ къащтащ «Плесецк» космодромыр ухуэным теухуауэ.
1960 гъэм СССР-м и Министрхэм я Советым Космонавтхэр щагъэхьэзыр япэ центр къызэгъэпэщыным теухуа унафэ къищтащ.
1994 гъэм лэжьэн щIидзащ Урысейм палатитIу (ФедерацэмкIэ Советрэ Къэрал Думэу) зэхэт и ПарламентыщIэм - УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым. Къэралым и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм хэтынухэр цIыхубэм щаубзыхуат 1993 гъэм дыгъэгъазэм и     12-м екIуэкIа хэхыныгъэхэм.
1995 гъэм УФ-м и Къэзыбж палатэр къызэрагъэпэщащ. Абы и япэ унафэщIу ягъэуващ Къэрмокъуэ Хьэчим.
Урысей этнограф, Кавказым и тхыдэр джыным елэжьа Косвен Марк къызэралъхурэ илъэси 134-рэ ирокъу.
Адыгей тхакIуэ, драматург, зэдзэкIакIуэ Цей Ибрэхьим къызэралъхурэ илъэси 129-рэ ирокъу.
Пшынауэ Iэзэ, РСФСР-мрэ КъБАССР-мрэ я цIыхубэ артисткэ Къашыргъэ КIурацэ къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу.
Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессору щыта, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Медалы Хьэчим къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
Совет актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Тараторкин Георгий къызэралъхурэ илъэс 74-рэ ирокъу.
Урысей актёр цIэрыIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Хабенский Константин и ныбжьыр илъэс 47-рэ ирокъу.
Тележурналист, «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэм и медалыр зрата Малахов Андрей и ныбжьыр илъэс 47-рэ ­ирокъу.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 4, жэщым щIыIэр градуси 2 - 1 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Къэрабгъэр къуэшкIэ лIыхъужьщ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

22.03.2019 - 08:07 МЭРЕМ ПШЫХЬ
14.12.2018 - 08:07 Нобэ
19.04.2019 - 08:09 МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР
05.06.2019 - 08:05 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР