Дунейм щыхъыбархэр

Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм, унагъуэхэм защIэгъэкъуэным, пенсэхэм хэгъэхъуэным топсэлъыхь

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир бэрэжьей кIуам яIущIащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэтхэм.

И къэпсэлъэныгъэм и пэщIэдзэм Путин Владимир къыхигъэщащ къэралым и цIыхухэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху куэдым мы сессием къриубыдэу хэплъэну сенаторхэм къазэрыпэщытыр. Абы депутатхэм фIыщIэ яхуищIащ пандемием и зэманым жэуаплыныгъэшхуэ яхэлъу зэрылэжьам, Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным хуэгъэза IуэхуфIхэри зэрырагъэкIуэкIам папщIэ.
Закон Нэхъыщхьэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм Урысейр президент республикэ лъэщу зэрыщытыр щIегъэбыдэ, къэралым илъэсипщIкIэрэ зиужьыным хуэгъэпсащ.
Президентым зыхуэфащэ къулыкъущIэхэм къалэн ящищIащ сабий зиIэ унагъуэхэм къэралым зэрызащIигъакъуэм пащэнымкIэ Iэмалхэм хэплъэну, апхуэдэуи садхэмрэ яслъэхэмрэ кIуэну хуей сабийхэр абыхэмкIэ ирикъуу 2020 гъэм къриубыдэу къызэрагъэпэщыну.
Президентым апхуэдэуи къигъэуващ класс унафэщIхэм хущIагъу ахъшэхэр зэблэу къыхэмыкIыу яIэрыхьэныр зэтраухуэну икIи къыхигъэщащ мыбдежым щIыналъэхэм щрату щыта ахъшэхэри, къэралым яхущIигъум емылъытауэ, егъэджакIуэхэм къызэрыхуагъэнэжыпхъэр.
И къэпсэлъэныгъэм щхьэхуэу къыщытеувыIащ тхьэмыщкIагъэм теухуа гугъуехьхэми. Иужьрей зэманым, пандемием и зэранкIэ, щытыкIэр абы и лъэныкъуэкIэ нэхъри екIэкIуащ. Иджыпсту лэжьапIэншагъэр Урысейм проценти 6-м щыщIегъу. «Зи хэхъуэр мащIэ урысейхэм защIэдгъэкъуэн хуейщ, щытыкIэ гугъум къикIынымкIэ, я гъащIэм, я Iыхьлыхэм я псэукIэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэнымкIэ дадэIэпыкъуну къыттохуэ», - жиIащ Путин В. В.
ЦIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуейуэ ягъэувам нэхърэ нэхъ мащIэ Iэрыхьэныр къэбгъэхъу хъунукъым, ар Конституцэм щыубзыхуахэми япэщIоуэ, - къыхигъэщащ къэралым и УнафэщIым.
«2021 гъэм пенсэхэм проценти 6,3-кIэ хагъэхъуэнущ. Ар инфляцэр а илъэсым зэрыхъуну хуагъэфащэм нэхърэ хуэдэ зырэ ныкъуэкIэ нэхъыбэщ», - къыхигъэщащ Путиным.
УФ-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ и министерствэм зэрыщыжаIамкIэ, 2021 гъэм жьыгъэкIэ пенсэ зыхуагъэувахэу лэжьапIэ IэнатIэ Iумытыж пенсионерхэм иратыр ику иту сом 17443-рэ хъун хуейщ. 2021 гъэм пенсэхэр тыным псори зэхэту сом триллиони 8,4-рэ хухахынущ. КъызэрабжамкIэ, илъэсым къриубыдэу апхуэдэ пенсэхэр Урысейм и цIыху мелуан 43-м яIэрыхьэнущ.

Президентыр и
къулыкъум пэроувэж

Лукашенкэ Александр Белоруссием и Президент къулыкъум зэрытеувэжым теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр Минск къалэм, Щхьэхуитыныгъэм и уардэунэм, фокIадэм и 23-м щекIуэкIащ. Абы ирагъэблэгъат цIыхуищэхэр – къулыкъущIэхэр, Парламентым и депутатхэр, хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, щэнхабзэмрэ спортымрэ я лэжьакIуэхэр.

Къэралым и УнафэщIу шыщхьэуIум и 9-м хахыжа Лукашенкэ Александр, хабзэм тету, я къэралым и Конституцэм и Iэр трилъхьэри, тхьэ иIуащ, цIыхубэм, Хэкум яхуэпэжыну, къэралым зегъэужьыным хьэлэлу хуэлэжьэну. Президентым къыхигъэщащ и къалэнхэр гъэзэщIэным гушхуэныгъэшхуэ хэлъу зэрыпэрыувэжыр.
«Президент къулыкъум сыщытеувэж махуэр – фэрэ дэрэ ди текIуэныгъэм и махуэщ. Дэ къэралым и президентыр хэтха къудейкъым, атIэ дэ тхъумэжащ къыддекIуэкI фIыгъуэхэр, ди мамыр псэукIэр, къэралыгъуэм и щхьэхуитыныгъэр, ар зыми и унафэ щIэмытыныр. Абыхэм я лъэныкъуэкIэ дэ иджыри тщIэн хуейхэр мащIэкъым», - жиIащ Лукашенкэ икIи щIигъужащ белорусхэр зэрыхыфIимыдзэфынур, апхуэдэ хуитыныгъи зэримыIэр.
Къэралым и цIыхухэр къызэригъэгугъахэм ящыщу президентым къыхигъэщащ Белоруссием и социальнэ политикэр къэралыр фIыкIэ къызэрацIыху и ефIэкIыныгъэхэм ящыщу къызэрынэжынур.
Къэралым иужьрей тхьэмахуэхэм щекIуэкIа зэныкъуэкъухэм я гугъу щищIым, къэралым и президентым къыхигъэщащ «революцэ щхъуэкIэплъыкIэм» и къызэгъэпэщакIуэхэм я мурадхэр я деж зэрыщыпхымыкIар.
«Дэ дащыщщ, революцэ щхъуэкIэплъыкIэр» щыкIуэцIрамыгъэкIыфа къэрал мащIэ дыдэхэм, уеблэмэ ди закъуэнкIи хъунщ. ИкIи ар белорусхэм, зи Хэкур зыфIэкIуэдыну хуэмейхэм, къыхаха гъуэгущ», - къыхигъэщащ президентым.

 

Зыгъэхьэзырар ДЖАТОКЪУЭ Марьянэщ.
Поделиться:

Читать также:

20.03.2019 - 08:10 Дунейм щыхъыбархэр
21.02.2020 - 08:05 Мэрем пшыхь
20.11.2019 - 08:15 Дунейм щыхъыбархэр
11.09.2020 - 08:15 Дунейм щыхъыбархэр
26.06.2019 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр