Дунейм щыхъыбархэр

МЫ МАХУЭХЭМ

Жэпуэгъуэм и 10, щэбэт

Психикэ узыншагъэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
Бзу лъэтэжхэм я дунейпсо махуэщ
ЦIыхум и судыр укIкIэ ящIэу мыдэным и европэпсо махуэщ
Армением щагъэлъапIэ зэдзэкIакIуэм и махуэр

1918 гъэм Урысейм къыщащтащ пэжырытхэм и хабзэщIэхэр.
1932 гъэм ДнепроГЭС-р лажьэу яутIыпщащ.
1933 гъэм дунейм щыяпэу США-м и тыкуэнхэм къыщIалъхьащ зэрыжьыщIэ порошок.
1941 гъэм Жуков Георгий КъухьэпIэ фронтым и унафэщIу ягъэуващ.
1943 гъэм Хмельницкий Богдан и орденыр къащтащ.
1963 гъэм ядернэ Iэщэр уэгуми, хьэршми, псы щIагъми щагъэунэхуу яхуэмыдэным теухуа зэгурыIуэныгъэм къару игъуэтащ. Абы япэщIыкIэ Iэ щIадзащ СССР-м, США-м, Инджылызым, иужькIэ мазитIым къриубыдэу абыхэм къакъуэуващ къэрали 107-м я правительствэхэр.
1964 гъэм Токио къыщызэIуахащ ХVIII Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Зэхьэзэхуэхэр жэпуэгъуэм и 10 - 24-хэм зэхэтащ. Ар Азие щIыналъэм щрагъэкIуэкIа япэ Олимпиадэт.
1993 гъэм НТВ урысей телеканалым махуэ къэс нэтынхэр къиту лажьэу хуежьащ.
2006 гъэм «ВКонтакте» социальнэ сетым лэжьэн щIидзащ.
1909 гъэм къалъхуащ совет актёр, СССР-м и цIыхубэ артист Фрейндлих Брунэ.
1910 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Щомахуэ Амырхъан.
1924 гъэм къалъхуащ франджы балеринэ цIэрыIуэ, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа Черинэ (Щамырзэ) Людмилэ.
1928 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Iулыдж Iустырхъан.
1930 гъэм къалъхуащ тхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КIуантIэ Iэзид.
1935 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Iуащхьэмахуэ» журналым и редактор нэхъыщхьэу лэжьа Елгъэр Кашиф.
1939 гъэм къалъхуащ философие щIэныгъэхэм я доктор, техникэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тхьэгъэпсо Хьэжысмел.
1940 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ артист Куэт Къанщобий.
1941 гъэм къалъхуащ Къэрэшей-Шэрджэсым и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-ми КъШР-ми щIыхь зиIэ я журналист, «Черкес хэку» газетым и редактор нэхъыщхьэу илъэс куэдкIэ лэжьа Дэбагъуэ Мухьэмэд.
1942 гъэм къалъхуащ уэрэдус, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щомахуэ Хьэсэнбий.
1942 гъэм къалъхуащ тхакIуэ, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Шорэ Ахьмэд.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 18 - 19, жэщым градуси 9 - 10 щыхъунущ.

Жэпуэгъуэм и 11, тхьэмахуэ

Хъыджэбз цIыкIухэм я дунейпсо махуэщ
ЦIыхум лы лей зытрилъхьэным ебэныным и дунейпсо махуэщ
Урысейм щагъэлъапIэ Мэкъумэш хозяйствэмрэ мэкъуэшхэкIхэм елэжь промышленностым и лэжьакIуэхэмрэ я махуэр
Башкортостан Республикэм и къэралыгъуэм и махуэщ
Белоруссием щагъэлъапIэ щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я махуэр
Абхъазым IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм я махуэщ

1138 гъэм Алеппэ щIыр щыхъеящ. АпхуэдизкIэ лъэщу щIыр иутхыпщIати, ар цIыхухэм ялъэгъуа къэхъукъащIэ нэхъ шынагъуэ дыдэхэм хабжащ. Абы щыгъуэ цIыху мин 230-м щIигъу хэкIуэдауэ щытащ.
1552 гъэм Грозный Иван и дзэхэм Къэзан къалэр къащтащ, апхуэдэ щIыкIэкIи Къэзан хъаныгъуэр Урысейм къыхагъэхьащ.
1653 гъэм Москва унафэ къыщащтащ Украинэр Урысей пащтыхьыгъуэм къыхэгъэхьэным теухуауэ.
1783 гъэм Екатеринэ ЕтIуанэм и унафэкIэ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и академиер къызэрагъэпэщащ. Абы и президенту ягъэуват Дашковэ Екатеринэ.
1881 гъэм Америкэм щыщ Хьюстон Дэвид сурэттехым иралъхьэ пленкэр къызэригупсысам щыхьэт техъуэ патент иратащ.
1887 гъэм Америкэм щыщ къэхутакIуэ Эдисон Томас хэхыныгъэхэм Iэуэ щаIэтар къызэрабж, электрокъарукIэ лажьэ аппарат къигупсысащ.
1931 гъэм СССР-м къыщащтащ цIыхум езым еймкIэ сату ищIыну хуит зымыщI унафэ.
1936 гъэм Уралым (Тагил Ищхъэрэ къалэм) вагон щащI завод къыщызэрагъэпэщащ. Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм ар щытащ советыдзэм и Iэщэ лъэщ танкхэр къыщыщIагъэкI IуэхущIапIэшхуэу.
1941 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэм къыдигъэкIащ республикэм и усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр зэрыт «Iэщэр къафщтэ» тхылъыр.
1961 гъэм Совет Союзым Семипалатинск щиIэ полигоным и щIы щIагъым япэу щагъэунэхуащ абы къыщагъэуа ядернэ бомбэм и къарур.
1991 гъэм Урысейм сомым и пщIэр долларым елъытауэ хуабжьу щехуэхащ (тхыдэм «гъубж фIыцIэ» цIэр иIэу хыхьа махуэщ).
1783 гъэм къалъхуащ нэмыцэ щIэныгъэлI, зыплъыхьакIуэ, бзэ куэд зыщIэу щыта, адыгэхэм я псэукIэм мызэ-мытIэу тетхыхьа Клапрот Юлиус.
1956 гъэм къалъхуащ полицэм и генерал-майор, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист Кумыщ Мухьэрбий.
1963 гъэм къалъхуащ урысей актёр, теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, УФ-м и цIыхубэ артист Верник Игорь.
1967 гъэм къалъхуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщIу 2004 - 2010 гъэхэм лэжьа ПщыхьэщIэ Iэнас.
1977 гъэм къалъхуащ урысей фигуристкэ, Олимп чемпионкэ, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Бережная Еленэ.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 18 - 19, жэщым градуси 9 - 10 щыхъунущ.

Жэпуэгъуэм и 12, блыщхьэ

Къупщхьэ узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
Испаныбзэм и махуэщ
Армением тутын емыфэным и махуэу щагъэуващ
Бразилием щагъэлъапIэ сабийхэм я махуэр

УФ-м и МВД-м и медицинэ IуэхущIапIэхэм я махуэщ. 1921 гъэм РСФСР-м и НКВД-м и управленэ нэхъыщхьэм унафэ къыдигъэкIащ милицэм къулыкъу щызыщIэхэм медицинэ дэIэпыкъуныгъэ щагъуэтын IуэхущIапIэхэр къызэIухыным теухуауэ.
Ди эрэм ипэкIэ 782 гъэм Ереван къалэм (иджы ар Армением и щыхьэрщ) и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
1492 гъэм Колумб Христофор Сан-Сальвадор хытIыгур къигъуэтащ. Америкэр зэрыщыIэр къыщихутауэ къалъытэри аращ икIи США-м ар Колумб и махуэу щагъэлъапIэ.
1775 гъэм США-м и дзэ-тенджыз флотыр къызэрагъэпэщащ.
1822 гъэм Бразилием щхьэхуитыныгъэ игъуэтащ - ар Португалием къыхэкIащ.
1897 гъэм Урысейм щыяпэу футболымкIэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ.
1901 гъэм Рузвельт Теодор США-м и президентым и хэщIапIэм Унэ хужь фIищащ.
1924 гъэм Украинэм хыхьэу Молдавие АССР-р къызэрагъэпэщащ.
1944 гъэм Алыджым и къалащхьэ Афины нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
1957 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэIуахащ. Абы и япэ ректору ягъэуват Бэрбэч ХьэтIутIэ. Иджы абы и цIэр а еджапIэ нэхъыщхьэм зэрехьэ.
1960 гъэм КПСС-м и ЦК-м и Япэ Секретарь Хрущёв Никитэ ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и 15-нэ зэхуэсым къыщыпсэлъащ.
1968 гъэм Мексикэм и къалащхьэ Мехикэ къыщызэIуахащ ХIХ Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Зэпеуэхэр жэпуэгъуэм и 12 - 27-хэм екIуэкIащ.
1999 гъэм Босниемрэ Герцеговинэмрэ я къалащхьэ Сараевэ дунейм къыщытехьа щIалэ цIыкIум ЩIым цIыхуу щыпсэум я бжыгъэр мелардих иригъэкъуауэ къалъытауэ щытащ.
1929 гъэм къалъхуащ совет актёр, кинорежиссёр, сценарийхэр зытхыу щыта, СССР-м и цIыхубэ артист Быков Ролан къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ­ирокъу.
1935 гъэм къалъхуащ Италием щыщ оперэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Паваротти Лучанэ.
1939 гъэм къалъхуащ совет актёр, Урысейм и цIыхубэ артист Васильев Юрий.
1937 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессору, ЩIДАА-м и академикыу щыта Быж Алий.
1956 гъэм къалъхуащ КъБР-м, Ингушым, Осетие Ипщэм щIыхь зиIэ я артисткэ Кърым Иринэ.
1960 гъэм къалъхуащ къэрал къулыкъущIэ, УФ-м и Правительтсвэм и УнафэщIым и къуэдзэу, финансхэмкIэ министру щыта, УФ-м и Къэзыбж палатэм и унафэщI Кудрин Алексей.
1977 гъэм къалъхуащ Урысей уэрэджыIакIуэ, Дагъыстэнымрэ УФ-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ Жасмин (Шор Сарэ).

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 20 - 21-рэ, жэщым градуси 9 - 10 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Лажьэм упежьэу зыпумышэ, зыкъыппишэмэ, умыдзыхэ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

26.06.2019 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр
17.07.2020 - 08:10 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР
14.12.2018 - 08:07 Нобэ
21.02.2020 - 08:05 Мэрем пшыхь
06.09.2019 - 11:55 Дунейм щыхъыбархэр