Дунейм щыхъыбархэр

Рахмон Эмомали и текIуэныгъэ

2020 гъэм жэпуэгъуэм и 11-м Таджикистаным президент хэхыныгъэхэр щекIуэкIащ. Къэралым и ХэхакIуэ комиссэ нэхъыщхьэм къызэритамкIэ, республикэм и унафэр иджыпсту зыIэщIэлъ Рахмон Эмомали абы щытекIуащ, Iэ зыIэтахэм я процент 90,92-р абы и телъхьэу къыщIэкIри.

«ЦIыху мелуани 3,837-м Iэ хуаIэтри, къэралым и УнафэщI къулыкъур къыхуэнэжащ Рахмон Эмомали. Iэ яIэтыну хуитыныгъэ зиIэу ятха цIыху мелуани 4,221-м щыщу процент 85,39-м тхьэмахуэ махуэм къагъэлъэгъуащ я Iуэху еплъыкIэр», - жиIащ къэралым и ХэхакIуэ комиссэ нэхъыщхьэм и унафэщI Худоерзода Бахтиер.
Рахмон а къулыкъум иджы етхуанэ пIалъэми тетыну аращ хэхыныгъэхэм кърикIуахэм къикIыр. Президент къулыкъум увыну хуейуэ абы пэщIэтащ Латифзода Рустам (Мэкъумэш партым къыбгъэдэкIыу), Гаффорзода Абдухьэлым (Социалист партым и лIыкIуэу), Рахматзод Рустам (Экономикэ зэхъуэкIыныгъэхэм я парт), Абдуллоев Миродж (Коммунистхэм я парт) сымэ. Абыхэм псоми зэхэту къахьар процентипщI иримыкъущ.
Хэхыныгъэхэр пандемием и лъэхъэнэм зэрырихьэлIам къыхэкIыу, хэхыпIэ участкэхэр хабзэ хэхам тету лэжьащ: школ щIыхьэпIэхэм щыгъэуват узыфэ зэрыцIалэм зэрызыщахъумэ Iэмэпсымэхэр, щIыхьэпIэм деж цIыхухэм я температурэр къыщапщырт. Хэхыныгъэхэр къызэзыгъэпэщхэм я лэжьыгъэр пIалъэ-пIалъэкIэрэ зэпагъэуурэ пэшхэм жьы щызэпрагъэхурт, дезинфекцэ ящIырт.
Республикэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министрествэм зэрыщыжаIамкIэ, хэхыныгъэхэр зэпIэзэрыту, ущIэпIейтеин къэхъукъащIэ щымыIэу екIуэкIащ.

Мастэр зыхрагъэIуным тегушхуэркъым

Урысейм и цIыхухэм я процент 70-м щIигъур тегушхуэркъым коронавирусым пэщIэтыфыну мас­тэр зыхрагъэIуным.

Вакцинэр цIыхухэм яхэлъхьэн Iуэхум теухуауэ «Урысей зэкъуэтыр» къэралым щыпсэухэм яхэупщIыхьат иджыблагъи, абы кърикIуахэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, процент 73-р хуейкъым а хущхъуэгъуэр зрахьэлIэну.
«Урысей зэкъуэтым» и унафэщIым и жылагъуэ егъэблэгъапIэрт а жэрдэмыр къыхэзылъхьэу езыгъэкIуэкIар. ЗэупщIахэр цIыху мин 20 хъурти, абыхэм ящыщу процентиплIым жаIащ COVID-19-р къа­зэрефыкIар икIи мастэр иджы зыхрагъэлъхьэным мыхьэнэ зэримыIэжыр. Процент 93-м къалъытэ мастэм и Iуэхум егъэзыгъэ лъэпкъ хэплъхьэ зэрымыхъунур. Процентиблыр абыхэм арэзы ядэхъуакъым - вакцинэр псоми зэдыщIэкIыу хаIуныр Iэмалыншэу къалъытащ.
ЦIыхухэм яхэтщ Урысейм щащIа вакцинэм и пIэкIэ хамэ къэралхэм щызэхалъхьахэр нэхъ къэзыщтэхэр. Апхуэдэхэр процент 13 мэхъу.
Партым и къэпщытэныгъэм гъэщIэгъуэн гуэрхэри наIуэ къищIащ: зэупщIахэм я процент 11-м коронавирус узыфэ зэрыцIалэр щыIэххэу я фIэщ хъуркъым.

НОБЭ

Мардэхэм я дунейпсо махуэщ. 1946 гъэм къызэрагъэпэщащ СтандартизацэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэр
Белоруссием анэм и махуэр щагъэлъапIэ
1851 гъэм Лондон къыщызэрагъэпэщащ «Рейтер» инджылыз хъыбарегъащIэ агентствэр. Ар иджыпсту дунейм щынэхъ ин дыдэхэм ящыщщ.
1860 гъэм Петербург Мариинскэ опернэ театр къыщызэIуахащ.
1926 гъэм Лондон къыщыдэкIащ «Винни-Пух» тхылъыр, Милн Алан Александр и IэдакъэщIэкIыр. Ар бзэ куэд дыдэкIэ зэрадзэкIащ, экземпляр мелуан бжыгъэкIи къыдэкIащ. Заходер Борис урысыбзэм къригъэзагъэри, ди къэралми ар таурыхъ нэхъ гъэщIэгъуэн дыдэхэм хабжэ щыхъуащ.
1943 гъэм Запорожье къалэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
1944 гъэм МГУ-м нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и факультетыр и лъабжьэу къызэрагъэпэщащ Москва дэт, къэрал зэпыщIэныгъэхэмкIэ къэрал институтыр
1957 гъэм и лъэщагъ псомкIи лажьэу яутIыпщащ Волгэ псым тращIыхьа ГЭС-р
1964 гъэм Хрущёв Никитэ КПСС-м и ЦК-м и Япэ секректарь, СССР-м и Министрхэм я Советым и УнафэщI къулыкъухэм къытрагъэкIащ.
1964 гъэм Брежнев Леонид КПСС-м и ЦК-м и Секретарь нэхъыщхьэ къулыкъум ягъэуващ.
1890 гъэм къалъхуащ США-м и 34-нэ президенту щыта Эйзенхауэр Дуайт.
1946 гъэм къалъхуащ кинорежиссёр, актёр, сценарийхэр зытх, оператор, УФ-м и цIыхубэ артист Чухрай Павел.
♦1948 гъэм къалъхуащ режиссёр, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Темрокъуэ Риммэ.
1952 гъэм къалъхуащ гимнаст цIэрыIуэ, Олимп Джэгухэм медаль 15 (абыхэм ящыщу блыр дыщэу) къыщызыхьа Андрианов Николай.
1959 гъэм къалъхуащ хоккеист, гъэсакIуэ, Олимп Джэгухэм тIэунейрэ я чемпион, къэралым, Европэм, дунейм я чемпионатхэм мызэ-мытIэу щытекIуа Касатонов Алексей.
1963 гъэм къалъхуащ Модельер, УФ-м и цIыхубэ художник Юдашкин Валентин.
1969 гъэм къалъхуащ урысей футболист, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и еплIанэ нагъыщэр, ЩIыхь орденыр зыхуагъэфэща Онопкэ Виктор.
♦1975 гъэм къалъхуащ Ставрополь щIыналъэм и губернатор Владимиров Владимир.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 22 - 25-рэ, жэщым градус 11 - 12 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

ПфIэкIуэдам щхьэкIэ умыгъ,
къэбгъуэтам щхьэкIи умыгуфIэ.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

20.03.2019 - 08:10 Дунейм щыхъыбархэр
20.11.2019 - 08:15 Дунейм щыхъыбархэр
21.02.2020 - 08:05 Мэрем пшыхь
11.09.2020 - 08:15 Дунейм щыхъыбархэр
26.06.2019 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр