Къэбэрдей-Балъкъэрыр къыщыгъэлъэгъуащ къэрал куэдым я пощт маркэхэм

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрыр дунейм щыIэ къэрал зэ­мылIэужьыгъуэхэм я пощт маркэхэм къызэрыщыгъэ­лъэгъуам теухуа буклет. Ар игъэхьэзыращ маркэхэр зэхуэхьэсыным куэд щIауэ дихьэх Тхьэ­къуахъуэ Iэуес.
Буклетым итщ 1946 гъэм щегъэжьауэ 2018 гъэм нэсыху къыдэкIа маркэ 30. Я инагъ дыдэм хуэдизу абыхэм хагъэхьащ СССР-м, Урысейм, Абхъа­зым, Азербайджаным, Бе­лоруссием, Румынием, Еги­петым, Израилым, Канадэм, Иорданием, Палау, Мальдивы къэралхэм щызекIуэу щыта маркэ­хэр.
Буклетыр экземпляри 100 хъууэ аращ.

Поделиться: