Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Анимацэм и дунейпсо махуэщ
♦УФ-м и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я дзэ авиацэм и махуэщ (1948 гъэм къызэрагъэпэщащ).
Урысей Федерацэм щагъэлъапIэ Анэш­хуэхэмрэ адэшхуэхэмрэ я махуэр
Украинэр фашист зэрыпхъуакIуэхэм къы­щыIэщIагъэкIыжа махуэщ. Нэмыцэдзэхэм хьэ­кIэкхъуэкIагъэ куэд щызэрахьа Украинэм и щIыналъэр Дзэ Плъыжьым 1944 гъэм хуит къищIыжащ.
Чехие къэралыгъуэм и лъэпкъ махуэшхуэщ - щхьэхуит щыхъуар егъэлъапIэ. 1918 гъэм ар Австро-Венгрием къыхэкIащ икIи Чехословакие Республикэ къэунэхуащ.
1571 гъэм, и етIуанэ щхьэгъусэ Марие (Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ) дунейм ехыжу илъэситI дэкIа нэужь, Урысейм и пащтыхь Иван IV Грознэм Собакинэ Марфэ нэчыхь хуригъэтхащ.
1804 гъэм Москва къыщызэрагъэпэщащ къалэм бжьамийкIэ псы езышэлIа япэ IуэхущIапIэр.
1886 гъэм Нью-Йорк къыщызэIуахащ Хуитыныгъэм и статуер. Ар ищIащ скульптор Бартольди Фредерик.
1900 гъэм къалъхуащ къэбэрдей литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа икIи и классик ЩоджэнцIыкIу Алий.
1936 гъэм къалъхуащ режиссёр, УФ-мрэ Украинэмрэ я цIыхубэ артист Виктюк Роман.
1952 гъэм къалъхуащ юридическэ щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик Мысрокъуэ Замир.
1955 гъэм къалъхуащ США-м щыщ хьэ­рычэтыщIэ, Microsoft корпорацэм и къызэгъэпэщакIуэ, дунейм щынэхъ къулей дыдэхэм ящыщ Гейтс Билл.
1959 гъэм къалъхуащ журналист, Урысейпсо къэрал телерадиокомпанием (ВГТРК) и унафэщI Добродеев Олег.
1963 гъэм къалъхуащ Италием щыщ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, композитор Рамазотти Эрос.
1967 гъэм къалъхуащ америкэ киноактрисэ цIэрыIуэ, «Оскар» саугъэтыр плIэнейрэ зыхуагъэфэща, нэгъуэщI саугъэт куэдми я лауреат Робертс Джулие.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 14 - 16, жэщым градуси 6 - 8 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Щрабзэм щыпаупщIыркъым.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

26.06.2019 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр
17.07.2020 - 08:10 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР
14.12.2018 - 08:07 Нобэ
21.02.2020 - 08:05 Мэрем пшыхь
06.09.2019 - 11:55 Дунейм щыхъыбархэр