Нэхъыжьыр ягъэгушхуэ

Хэку зауэшхуэм хэта Герасименкэ Нинэ мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъуамкIэ ехъуэхъуащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

- ФIыщIэ ин пхудощI ТекIуэныгъэм уи гуащIэ зэрыхэплъхьам папщIэ, ноби щIалэгъуалэм уазэрыдэлажьэм, уи гукъыдэжымрэ гуапагъэмкIэ абыхэм уазэрыдэгуашэм щхьэкIэ, - жиIащ Егоровэм. - Сыхуейт ИлъэсыщIэ махуэшхуэхэмкIи сынохъуэхъуну, ди щIэблэм дежкIэ ущапхъэщи, узыншагъэ быдэ уиIэу куэдрэ утхуэпсэуну ди гуапэщ.
Егоровэ Татьянэ бзылъхугъэм иритащ КъБР-м и Парламентым и ФIыщIэ тхылъыр.
Герасименкэ Нинэ къыхуащIа гулъытэр гуапэ дыдэ зэрыщыхъуар жиIащ икIи къыхуеблэгъахэм фIыщIэ яхуищIащ.
- Мы гъащIэм куэд ди псэм щигъэвын хуей хъуащ, абы къыхэкIыу мыпхуэдэ гулъытэ къыщытхуащIкIэ догуфIэ икIи зыхыдощIэ дазэрыщымыгъупщар, - къыхигъэщащ нэхъыжьым.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: