Сабийхэм я псэукIэм зыщагъэгъуазэ

Хабзэ дахэ хъуауэ, КъБР-м и Парламентым и депутатхэр ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу яIуощIэ  республикэм и школ-интернатхэм, сабий унэхэм я гъэсэнхэм.

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ я пашэу, ахэр щыIащ Нартан къуажэм и школ-интернат №5-м и къудамэу Зеикъуэ дэтым.
- ИлъэсыщIэр сабийхэм я махуэшхуэ хэхащ. Ахэр зы щIэщыгъуэ гуэрым поплъэри, нэхъыжьхэм къыттохуэ цIыкIухэм апхуэдэ тыгъэ яхуэтщIыну. Си гугъэмкIэ, ди сабийхэм псысэ езыгъэлъагъуфынухэр ди республикэм щымащIэкъым. Абы уегъэгушхуэ, - жиIащ Егоровэ Татьянэ.
Школ-интернатым и гъэсэнхэм махуэшхуэм зыхуагъэхьэзырат: уэрэдхэр ягъэзэщIащ, театр теплъэгъуэ цIыкIухэр къагъэлъэгъуащ. Уае Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ яхэту, цIыкIухэмрэ депутатхэмрэ псейр къафыхьащ.
Сабийхэм защыхуигъазэм, Егоровэ Татьянэ абыхэм ехъуэхъуащ узыншэну, я мурад нэхъыщхьэхэр къайхъулIэну.
- ФыщIэгушхуэн, фыщIэгуфIэн куэд фи гъащIэм щыфлъагъуну дынывохъуэхъу, фи гъэсакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ хуэдэ цIыху хъарзынэхэр сыт щыгъуи къывдэгъуэгурыкIуэн Тхьэм ищI, - жиIащ Егоровэм.
ЦIыкIухэм ехъуэхъуащ «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI, КъБР-м и Парламентым и депутат Кебеков Владимири.
Депутатхэм я саугъэтхэр щагуэшым, школ-интернатым и гъэсэн Дзюма Максим КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым елъэIуащ и хъуэпсапIэр къыхуищIэну. Егоровэ Татьянэ щIалэ цIыкIур къигъэгугъащ.
Депутатхэм зыщагъэгъуэзащ цIыкIухэр интернатым зэрыщрагъаджэм, зэрызыщрагъэгъэпсэхум. Мы зэманым абы йокIуалIэ республикэм и район псоми къраш сабий 87-рэ. IуэхущIапIэм и унафэщI Алишанов Алисултанрэ Егоровэ Татьянэрэ зэпсэлъащ сабийхэм зэракIэлъыплъым, зэрызрагъэужьым, нэгъуэщIхэми ятеухуауэ.
Къыхэгъэщыпхъэщ, КъБР-м и Парламентым гулъытэ хэха зэрахуищIыр гугъуехь хэхуа сабийхэм. Псалъэм папщIэ, депутатхэр иужькIэ щыIащ сабий зеиншэхэмрэ зи адэ-анэ зыщхьэщымытыжхэмрэ щыпсэу IуэхущIапIэ зыбжанэм: Сабий унэм, балигъыпIэм нэмысахэм папщIэ «Нэмыс» IуэхущIапIэм, Прохладнэ сабий унэ-интернатым, Приближнэ (Прохладнэ район) къуажэм дэт школ-интернатым.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: