ШахматхэмкIэ дунейпсо чемпионхэр

Шахматхэр спорт лIэужьыгъуэ нэхъыжь дыдэхэм ящыщ зыщ. Дунейм и щIыпIэ псоми абы зыщиубгъуащ икIи цIыху мелуанхэр дихьэхащ. ЦIыхум и акъылыр, зэфIэкIыр, зэпэлъытэр нэсу къэзыгъэлъагъуэщ ар. ШахматхэмкIэ япэ дунейпсо зэхьэзэхуэшхуэ щекIуэкIар 1851 гъэращ. Абы щыгъуэм Инджылызым и къалащхьэ Лондон щызэхуашэсат дэнэ щIыпIи къраша спортсмен нэхъ лъэщхэр. А зэхьэзэхуэм щытекIуа, Пруссием щыщ Андерсен Адольф куэдым къалъытэ япэ дунейпсо чемпиону, арщхьэкIэ официальнэу а цIэ лъапIэр щагъэувар 1886 гъэращ. Я хьэрхуэрэгъу псоми нэхъапэм ефIэкIа Стейниц Вильгельмрэ Цукерот Иоганнрэ щызэпэщIэувам зэгурыIуащ текIуэныгъэр къэзыхьым шахмат тажыр и Iэрылъхьэу.

 

Стейниц Вильгельм (1836 гъэм накъыгъэм (майм) и 14-м Прагэ (Австро-Венгрие) къыщалъхуащ - 1900 гъэм шыщхьэуIум (августым) и 12-м Нью-Йорк (США) щылIащ) - австрийскэ, америкэ шахматистщ. 1886 гъэм япэ дыдэу официальнэу дунейпсо чемпион хъуащ. Къыщалъхуа икIи къыщыхъуа Австро-Венгрием иужькIэ иIэпхъукIри, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я цIэкIэ зэхьэзэхуэхэм хэтащ. ИлъэсийкIэ шахмат тажыр зэрихьащ.
Стейниц зэхильхьащ шахматхэм зэрыджэгу Iэмал пыухыкIахэр икIи тхылъ щхьэхуэу къыдигъэкIыжащ. АбыхэмкIэ зызыгъэса щIалэращ иужькIэ ар 1894 гъэм къыхэзыгъэщIэжари.

 

 

 

Ласкер Эмануэль (1868 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 24-м Берлинхен (Пруссие) къыщалъхуащ - 1941 гъэм щIышылэм (январым) и 11-м Нью-Йорк (США) щылIащ) - нэмыцэ журт шахматистщ икIи математикщ. ЕтIуанэ дунейпсо чемпионщ. 1894 гъэм щыщIэдзауэ 1921 гъэ пщIондэ (илъэс тIощIрэ блыкIэ) а цIэ лъапIэр зэрихьащ. Апхуэдэ зыхузэфIэкIа нэгъуэщI шахматист иджыри дунейм къытехъуакъым. И ныбжьыр илъэс 68-м нэсыхукIэ зэпеуэ инхэм зэфIэкI лъагэ къыщигъэлъагъуэу хэтащ.
Мызэ-мытIэу Ласкер шахмат джэгуныр зэпигъэуащ, математикэмрэ философиемрэ зритын папщIэ. 1901 гъэм математикэ щIэныгъэхэм я доктор хъуащ. Шахматхэм я теорием хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ икIи нобэр къыздэсым абы и Iэмалхэр зыубгъуауэ къагъэсэбэп.

 

 

 

Капабланкэ Хосе Рауль (1888 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 8-м Гаванэ (Кубэ) къыщалъхуащ - 1942 гъэм Нью-Йорк (США) щылIащ) - кубин шахматистщ, шахмат литератору, дипломату щытащ. ШахматхэмкIэ ещанэ дунейпсо чемпион хъуащ, 1921 гъэм Ласкер текIуэри. ИлъэсихкIэ шахмат тажыр зэрихьащ, 1927 гъэм Алехиным хигъэщIэху.
1910-1930 гъэхэм дунейм и шахматист нэхъыфI дыдэхэм ящыщ зыуэ щытащ, зэхьэзэхуэ куэдми щытекIуащ. Абы хуабжьу къехъулIэрт миттельшпилымрэ эндшпилымрэ икIи щыуагъэ щыIэщэкI къэхъуртэкъым. 1916 гъэм щыщIэдзауэ 1924 гъэ пщIондэ зы шахмат партие иригъэхьакъым.

 

Алехин Александр (1892 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 19-м Мэзкуу (Урысей) къыщалъхуащ -1946 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 24-м Эштроил къалэм (Португалие) щылIащ) - Урысей империем, Совет Урысейм, Франджым я цIэкIэ зэхьэзэхуэхэм хэта шахматист цIэрыIуэщ. И унэцIэр зэратхым и пэжыпIэр Алехинщ, атIэ дызэреса Алёхиныракъым. ШахматхэмкIэ еплIанэ дунейпсо чемпионщ. 1920 гъэм РСФСР-м и япэ чемпион хъуащ. КъыкIэлъыкIуэ илъэсым хэкур ибгынэри, Франджым Iэпхъуащ.
1927 гъэм Алехиным хигъэщIащ зыри зэи зытемыкIуэфыну къалъытэ Капабланкэ Хосе Рауль икIи шахматхэмкIэ дунейпсо чемпион хъуащ. ТIэунейрэ, 1929-мрэ 1934-мрэ, Боголюбов Ефим дэджэгури и шахмат тажыр ихъумащ, арщхьэкIэ 1935 гъэм Эйве Макс ар пIалъэкIэ IэщIихащ. Илъэ-ситI дэкIри, чемпионыгъэр зыIэригъэхьэжащ икIи псэухукIэ зыми иритакъым. Алехиным и закъуэщ лIэжыхукIэ шахматхэмкIэ дунейпсо чемпиону щытар. Абы и теориер зыубгъуауэ иджырей шахматистхэм къагъэсэбэп.

 

Эйве Макс (1901 гъэм накъыгъэм (майм) и 20-м Ватерграфсмер къалэм къыщалъхуащ - 1981 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 26-м Амстердам (Нидерландхэр) щылIащ) - нидерланд шахматист икIи математик цIэрыIуэщ. ШахматхэмкIэ етхуанэ дунейпсо чемпион 1935 гъэм хъуащ, арщхьэкIэ илъэситI нэхъ дэмыкIыу Алехиным а цIэр IэщIихыжащ. БлэкIа лIэщIыгъуэм и 40 гъэхэм пщIондэ дунейм и шахматист нэхъыфIхэм хабжэу къекIуэкIащ. ИужькIэ информатикэр джыным зритащ.
1970 гъэм Эйве Макс Дунейпсо шахмат федерацэм (ФИДЕ) и президенту хахащ икIи пIалъитIкIэ (1978 гъэ пщIондэ) а къулыкъур зэрихьащ. Абы и тетыгъуэм техуащ псалъэмакъышхуэ къызэрыкIа Спасский – Фишер, Фишер - Карпов зэIущIэхэр щыщымыIар. Эйве тактик лъэщт, икIи шахмат джэгукIэм и зэхэублакIуэ Iэзэт. Шахматхэм ехьэлIа тхылъ, учебник, справочник куэд дыдэ абы къыдигъэкIащ.

 

Ботвинник Михаил (1911 гъэм шыщхьэуIум (августы) и 4-м Куоккалэ къалэм (Урысей империем хыхьэ Финляндие пащтыхьыгъуэ) къыщалъхуащ 1995 гъэм накъыгъэм и 5-м Мэзкуу (Урысей Федерацэ) щылIащ). ШахматхэмкIэ еханэ дунейпсо чемпионщ (1948 - 1957, 1958 - 1960, 1961 - 1963 гъэхэм). Совет Союзым щыщу япэ дыдэу а цIэ лъапIэр зыIэригъэхьащ.
СССР-м и командэ къыхэхам хэту хэнейрэ ШахматхэмкIэ Олимпиадэхэм щытекIуащ, тIэунейрэ и закъуэу чемпион хъуащ. Совет шахматхэм я зэхэублакIуэу къалъытэ. Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ, щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэт. Техникэ щIэныгъэхэм я докторт, профессорт.

 

 

Смыслов Василий (1921 гъатхэпэм (мартым) и 24-м Мэзкуу къыщалъхуащ - 2010 гъэм гъатхэпэм и 27-м ардыдэм щылIащ) - совет, урысей шахматист цIэрыIуэщ. ШахматхэмкIэ ебланэ дунейпсо чемпионщ (1957 - 1958 гъэхэм).
Дунейпсо Шахмат Олимпиадэхэм СССР-м и командэ къыхэхам хэту бгъуэнейрэ (1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1964, 1968, 1970, 1972 гъэхэм) и чемпион хъуащ. Совет Союзым и командэ къыхэхам дэщIыгъуу Япэ дунейпсо гуп чемпионатым щытекIуащ.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: