ШахматхэмкIэ дунейпсо чемпионхэр

(ЕтIуанэ Iыхьэ. ПэщIэдзэр щIышылэм и 16-м тетащ).

 
ЕтIуанэ дунейпсо зауэм и зэранкIэ зэпагъэуат ЩIы хъурейм и шахматист нэхъыфIыр гъэбелджылыныр. Ар щызэхаублэжар 1948 гъэращ. Фызэрыщыдгъэгъуэзащи, абы щыгъуэм чемпион хъуа Ботвинник Михаилрэ ар пIалъэкIэ зыхъуэжа Смыслов Василийрэ я текIуэныгъэхэм къыпащащ ди шахматист цIэрыIуэхэм икIи Совет Союзыр къутэжыхукIэ зэ закъуэщ шахмат тажыр (1972 - 1975 гъэхэм) нэгъуэщI къэралхэм щыщ гуэрым щыIэрыхьар.

Таль Михаил (1936 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 9-м Ригэ (Латвие) къыщалъхуащ - 1992 гъэм бадзэуэгъуэм (июным) и 27-м Мэзкуу (СССР) щылIащ). Совет шахматистщ. 1960 гъэм шахматхэмкIэ еянэ дунейпсо чемпион хъуащ.
И ныбжьыр илъэсрэ ныкъуэм иту щхьэуз хьэлъэ (менингит) игъэващ. Абы иужькIэ зэфIэкIышхуэ   къызэкъуихащ: илъэсищ щыхъуам хуиту къеджэфырт, илъэситху ныбжьым щынэсам щыуэ зэбгъэдэт бжыгъэхэр гукIэ игъэбэгъуэфырт. Латвием, СССР-м я чемпион куэдрэ хъуащ, Совет Союзым и командэ къыхэхам хэту Дунейпсо Шахмат Олимпиадэхэм хэнейрэ щытекIуащ. «Шахматы» журналым и редактор нэхъыщхьэу 1960 - 1970 гъхэхэм лэжьащ, дунейпсо зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэ 44-м пашэныгъэр щиубыдащ.

 

 

Петросян Тигран (1929 гъэм бадзэуэгъуэм (июным) и 17-м Тбилиси (Куржы) къыщалъхуащ - 1984 гъэм шыщхьэуIум (августым) и 13-м Мэзкуу (СССР) щылIащ) - совет шахматистщ. 1963 гъэм шахматхэмкIэ ебгъуанэ дунейпсо чемпион хъуащ.
Тбилиси щыпсэу ермэлы унагъуэм къыщалъхуащ, и адэр пхъэнкIакIуэу щытащ. Къэзылъхуахэр пасэу дунейм ехыжри, и шыпхъу нэхъыжьым ипIыжащ. Шахматхэм зыщыхигъэгъуэзащ  Тбилиси дэт Пионерхэм я унэм.
СССР-м плIэнейрэ и чемпион хъуащ, «64» шахмат журналыр къызэригъэпэщащ икIи и редактор нэхъыщхьэу щытащ. Совет Союзым и командэ къыхэхам дэщIыгъуу Дунейпсо Шахмат Олимпиадэхэм бгъуэнейрэ щытекIуащ, теоретик икIи журналист лъэщт. Шахматхэм щыджэгукIэ фIы дыдэу зэрызихъумэжым папщIэ «ГъущIым къыхэщIыкIа Тигран» фIащат. Дунейпсо чемпионыгъэм щыщIэбэн кIэух зэIущIэу 10-м хэтащ (зэм езыр чемпиону). 1969 гъэм Спасский Борис къыхигъащIэри, шахмат тажыр IэщIихащ.

 

Спасский Борис (1937 гъэм щIышылэм (январым) и 30-м Ленинград (СССР) къыщалъхуащ) - совет, франджы шахматистщ. 1969 гъэм шахматхэмкIэ епщIанэ дунейпсо чемпион хъуащ.
НыбжьыщIэхэм я дунейпсо чемпионатым щытекIуа иужькIэ, Спасский Борис и цIэр шахматхэм 1955 гъэм щыIуащ. Илъэс пщыкIуз дэкIри, ар щIэбэнащ балигъхэм я чемпионыгъэм. Абы щыгъуэм дуней псом щынэхъ лъэщ Петросян Тигран пэлъэщакъым, арщхьэкIэ 1969 гъэм аргуэру щызэхуэзэм Спасскэм и насып къикIащ.
Хабзэм тету, илъэсищ дэкIа иужькIэ, абы и шахмат тажыр ихъумэжын хуейт. АрщхьэкIэ 1972 гъэм ар къыхигъэщIащ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм щыщ Фишер Роберт. Политикэ мыхьэнэшхуэ зиIэ зэIущIэм и хьэрхуэрэгъур къызэрыщефIэкIар Спасскэм къраудэкI зэпытт икIи 1976 гъэм щалъхуа къэралыр ибгынэри, Франджым Iэпхъуащ. Къыщигъэзэжар 2012 гъэращ, СССР-р щэщэжа иужькIэ. Дунейпсо шахмат чемпионхэм я нэхъыжь дыдэр иджыпсту Мэзкуу щопсэу, и унагъуэр Франджым къэнащ.

 

Фишер Роберт Джеймс (Бобби) (1943 гъэм  гъатхэпэм (мартым) и 9-м Чикагэ (США) къыщалъхуащ - 2008 гъэм щIышылэм (январым) и 17-м Рейкьявик (Исландие) щылIащ) - американ шахматистщ. 1972 гъэм шахматхэмкIэ епщыкIузанэ дунейпсо чемпион хъуащ. XX лIэщIыгъуэм и шахматист нэхъыфI дыдэу къалъытэ.
Фишер Роберт и анэр Совет Союзым 1939 гъэм иIэпхъукIа журтт. Щысабийм къыщыщIэдзауэ ар и ныбжьхэм къахэщырт. Къапщтэмэ, и егъэджакIуэхэр фIэакъылыншэти, школым яхуэкIуэртэкъым. И ныбжьыр илъэс пщыкIутхум иту еджэныр IэщIыб ищIащ икIи и гъащIэр зэрыщыту шахматхэм триухуащ. Хуабжьу зэрыакъылыфIэмрэ куэд и гум зэрыриубыдэфымрэ я фIыгъэкIэ гугъу емыхьыщэу зригъэщIащ, езыр зэрыпсалъэ инджылызыбзэм къищынэмыщIауэ, нэмыцэбзэр, урысыбзэр, испаныбзэр, серб-хорватыбзэр. НэгъуэщI къэралхэм къыщыдэкI шахмат литературэм зэратха бзэмкIэ зыщигъэгъуэзэфырт. И ныбжьыр илъэс 14-м иту США-м и чемпион хъуащ. Абы гъащIэм щимурад нэхъыщхьэр шахматхэмкIэ дунейпсо чемпион хъунурати, 1972 гъэм ар къехъулIащ.
И закъуэ дыдэу къэнауэ, щIэбли къыщIэмыхъуауэ 2008 гъэм Исландием щылIащ.

Карпов Анатолий (1951 гъэм накъыгъэм (майм) и 23-м Златоуст къалэм (СССР) къыщалъхуащ) - совет, урысей шахматистщ. ЕпщыкIутIанэ дунейпсо чемпионщ.
Шахматхэм Iэзэу ириджэгуу зыщигъэсащ Ботвинник Михаил и школым. Чемпион цIэрыIуэм и фIыгъэкIэ МГУ-м щIагъэтIысхьащ икIи пэрыуэншэу зэхьэзэхуэхэм хэтыну Iэмал къратащ. 1975 гъэм ШахматхэмкIэ дунейпсо чемпионым щIэбэныну хуитыныгъэ къихьащ. Абы и хьэрхуэрэгъу, зэрихьэ шахмат тажыр зыхъумэжын хуей Фишер Роберт къигъэувхэр ФИДЕ-м къызэримыщтам къыхэкIыу, американ шахматистым зэIущIэм хэтын идакъым икIи Карповыр дунейпсо чемпиону ягъэIуащ. 1985 гъэ пщIондэ а цIэр зыми иритакъым.
Къэралым и филателист нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ зыщ - зэхуихьэса и маркэхэм я уасэр еврэ мелуан 13-м щIигъуу къалъытэ. Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и еханэ, ебланэ зэхуэсыгъуэхэм я депутату щытащ.

 

Каспаров (Вайнштейн) Гарри (1963 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 13-м Баку (СССР) къыщалъхуащ) - совет, урысей шахматистщ. ЕпщыкIущанэ дунейпсо чемпионщ. Тхыдэм и шахматист нэхъыфI дыдэу куэдым къалъытэ.
Каспаровыр дунейпсо чемпион хъуащ, 1985 гъэм Карповыр хигъащIэри. Абыхэм я зэпэщIэтыныгъэр кIыхьу екIуэкIащ икIи шахмат тажыр зыIэрыхьэнур зэхагъэкIын папщIэ ахэр тхуэнейрэ зэдэджэгуащ. Сыт щыгъуи текIуар Каспаровыращ.
1993 гъэм дунейпсо чемпион Каспаровымрэ а цIэм щIэбэн Шорт Найджелрэ зэгурыIуэри, ФИДЕ-м къыхэкIащ икIи къызэрагъэпэщагъащIэ Профессионал Шахмат Ассоциацэм (ПША) и жьауэм щIэту зэIущIэр ирагъэкIуэкIащ. Абы ди хэкуэгъур щытекIуащ. Дунейпсо Шахмат Федерацэм (ФИДЕ) Каспаровыр мычемпионыжу игъэIуащ. Арати, дунейпсо чемпион лIэужьыгъуитI къэунэхуащ. ФИДЕ-м иригъэкIуэкIа зэпеуэм Карпов Анатолий щытекIуащ, ПША-м - Каспаров Гарри. Ахэр щызэхыхьэжар 2006 гъэращ.
Шахмат джэгуныр Каспаровым 2005 гъэм щигъэтащ - ар политикэм куууэ хыхьащ. Оппозицэм и зэщIэхъееныгъэ зыбжанэм я Iэтащхьэу щытащ. Урысейр зэрибгынэр 2013 гъэм жиIащ икIи Нью-Йорк щыIэ «ЦIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ дунейпсо фондым» и тхьэмадэ хъуащ.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

 

ЖЫЛАСЭ Заурбэч.
Поделиться: