«Грозный Иван и мемориал» зэпеуэм щытокIуэ

 Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэ­пеуэм ­щы­зэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Уз­бекис­таным щыщ спортсмен лъэщ 12. 

 Зэхьэзэхуэм и зэIущIэ нэхъыщхьэу щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, Iэпщэрыбанэ зэ­зауэхэмкIэ дуней псом щэ­нейрэ и чемпион хъуа Беслъэней Нурму­хьэ­мэдрэ Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлъ, Къэзахъс­та­ным щэнейрэ и чем­пион Бекбатшаев Нурсулъ­тIан­рэ  я  зэпэщIэтыныгъэр. 
 Раундищым къриубыдэу ди лъэпкъэгъум шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэр къыфIихьащ и хьэрхуэрэгъум икIи  чемпион бгырыпхыр зыIэригъэхьащ.

ЖЫЛАСЭ Замир.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018