Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 17, махуэку

 • Индонезие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • 1771 гъэм Екатеринэ ЕтIуа­нэм и указкIэ Къэбэрдей цIыхубэм Щытхъу тхылъ ­къаритащ.
 • 1812 гъэм пащтыхь Александр Езанэм урысыдзэм и командующэ нэхъыщхьэу игъэуващ Кутузов Михаил.
 • 1903 гъэм Пулитцер Джозеф игъэуващ и цIэр зезы­хьэ саугъэт, литературэм, журналистикэм, музыкэм, театрым ехъулIэныгъэш­хуэхэр къыщызыхьхэм иратыну. Иджыпсту ар саугъэт нэхъ лъапIэхэм щыхабжэ США-м.
 • 1928 гъэм Москва «Динамо» стадионыр къыщызэIуахащ.
 • 1934 гъэм СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и япэ съездыр зэхэтащ.
 • 1961 гъэм СССР-м къы­щы­зэрагъэпэщащ граждан ­зыхъумэжыныгъэмкIэ IэнатIэр.
 • 1977 гъэм «Арктика» совет мылкъутэ кхъухьыр, зы къэралми апхуэдэ хузэ­фIэ­мыкIауэ, ЩIым и Ищхъэрэ полюсым япэу нэсащ.
 • 1988 гъэм Ныкъуэдыкъуэ­хэм я урысейпсо зэгухьэ­ныгъэр къызэрагъэпэщащ.
 • Дунейпсо гроссмейстер, дунейм шахматымкIэ и чемпион Ботвинник Михаил къызэралъхурэ илъэси 106-рэ ирокъу.
 • Къэрал, жылагъуэ лэ­жьа­кIуэшхуэ, Мысырым щыщ адыгэлI, мамырыгъэр хъу­мэнымкIэ Дунейпсо саугъэтым и лауреат Хъалид ­(Жэ­м­бей) Мухьэдин къызэралъхурэ илъэс 95-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор, КъШР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тхьэркъуахъуэ Инус и ­ныбжьыр илъэс 89-рэ ­ирокъу.
 • Урысей актёр, режиссёр, егъэджакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Табаков Олег и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Урысей актёр, режиссёр, сценарист, жылагъуэ лэжьа­кIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Губенкэ Николай и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Магомаев Муслим къызэралъхурэ илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Америкэм щыщ актёр, режиссёр, продюсер, «Оскар» саугъэтыр зыхуагъэфэща Роберт де Нирэ и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • Философие щIэныгъэхэм я доктор, КъШКъУ-м и профессор, КъШР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-м и академик Абдокъуэ Станислав и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Куэш Мырзэбэч и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщы­тынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуа-бэр махуэм градус 23 - 29-рэ, жэщым градус 17 - 18 щыхъунущ.

ШыщхьэуIум и 18, мэрем

 • Азербайджанымрэ Къэзахъстанымрэ щагъэлъапIэ Гъунапкъэхъумэ дзэхэм я махуэр
 • Таджикистаным и медицинэ лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Латвием и къалащхьэ Ригэ и махуэщ
 • Дрезден къалэм (Германие) и махуэщ
 • 1682 гъэм Урысей Пащ­тыхьыгъуэм и тет хъуащ Пётр Езанэр. 
 • 1782 гъэм Санкт-Петербург къыщызэIуахащ Пётр Езанэм и фэеплъыр (иужь­кIэ «Гъуаплъэм къыхэ­щIыкIа шууей» зыфIащар)
 • 1787 гъэм Урысейм щыяпэу рабочэхэм я демонстрацэ щекIуэкIащ Санкт-Петербург. Пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм хуэтхьэусыхэну къызэхуэсат ухуакIуэ 400.
 • 1845 гъэм къызэрагъэпэщащ Урыс географие зэгу­хьэныгъэр.
 • 1900 гъэм урыс инженер Перский Константин япэу къигъэсэбэпащ «телевиденэ» псалъэр. 
 • 1920 гъэм США-м и конституцэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьащ, цIыхубзхэми Iэ яIэтыну зэрыхуитыр къыщыгъэлъэгъуауэ.
 • 1941 гъэм КъБР-м тхьэмахуэ щIыхьэху щекIуэкIащ. Абы хэтахэм къалэжьа сом мин 300-р Зыхъумэжыныгъэм хуэгъэпса фондым халъхьащ.
 • 1991 гъэм Горбачёв Ми­хаил Форос (Кърым) щыIэ зыгъэпсэхупIэм къыдэкIыну хуимыту даубыдат къэралым зэхъуэкIыныгъэхэр ще­зыгъэкIуэкIыну зи мурадахэм. 
 • Нэмыцэ дипломат, адыгэ­хэм ятетхыхьа Олеарий Iэдэм къызэралъхурэ илъэс 417-рэ ирокъу.
 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, прунж гъэкIыным елэжь щIэныгъэ центрым и унафэщI Хъурум Хьэзрэт и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщы­тынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуа­бэр махуэм градус 22 - 24-рэ, жэщым градус 17 - 19 щы­хъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018