НОБЭ

Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я командованэ нэхъыщхьэм и махуэщ
Тунисым щагъэлъапIэ я Революцэм и махуэр
1535 гъэм Лимэ къалэм (иджыпсту Перу къэралым и щыхьэрщ) и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
1765 гъэм Урысей пащтыхьым указ къыдигъэкIауэ щытащ пщыхэм емыдаIуэ пщылIхэр Сыбырым щылэжьэну ягъэкIуэныр хуит ищIу.
1825 гъэм Москва Театр Иныр къыщызэIуахащ.
1925 гъэм «Новый мир» журналым и япэ номерыр къыдэкIащ.
1926 гъэм СССР-м и кинотеатрхэм япэу щагъэлъэгъуащ «Броненосец «Потёмкин» фильмыр.
1943 гъэм советыдзэхэм Ленинград къалэр фашист къэухъуреихьыныгъэм кърагъэкIащ.
1960 гъэм Ил-18 кхъухьлъатэм къемытIысэхыу япэ дыдэу зэпичащ Москва - Каир гъуэгуанэр.
1963 гъэм СССР-м и Телевиденэ нэхъыщхьэм къыщызэрагъэпэщащ сабийхэм папщIэ нэтынхэр зыгъэхьэзырыну редакцэр.
1964 гъэм америкэ дохутырхэм Конгрессым къалэн щащIащ тутын уефэным зэраныгъэшхуэ зэрыпылъыр ар къыщIэзыгъэкI IуэхущIапIэхэм пачкэ псоми тратхэну хуагъэувыну.
Адыгэ усакIуэ ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ ирокъу.
Инджылыз тхакIуэ, къэрал куэдым цIэрыIуэ щыхъуа «Винни-Пух» таурыхъыр зи къалэмыпэм къыщIэкIа Милн Алан къызэралъхурэ илъэси 137-рэ ирокъу.
Актёр, режиссёр, СССР-м и цIыхубэ артист Бабочкин Борис къызэралъхурэ илъэси 115-рэ ирокъу.
Совет Союзым и баскетбол командэм и тренеру щыта, СССР-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Гомельский Александр къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу. Абы и унафэм щIэту къэралым и командэ къыхэхам ехъулIэныгъэшхуэхэр зыIэригъэхьауэ щытащ - Олимп джэгухэм щытекIуат (1988 гъэм), дунейм тIэунейрэ, Европэм блэнейрэ я чемпион хъуат.
ТхакIуэ, егъэджакIуэ, кинодраматург Жылэтеж Сэлэдин къызэралъхурэ илъэс 79-рэ ирокъу.
Абхъазым, КъШР-м я цIыхубэ артист, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Акъ Мухьэрбэч къызэралъхурэ илъэс 70 ирокъу.
Урысей актёр, кинорежиссёр, УФ-м и цIыхубэ артист Невзоров Борис и ныбжьыр илъэс 69-рэ ирокъу.
КъБР-м и Парламентым и депутату щыта, «УФ-м цIыхубэр егъэджэн и IэнатIэм и лэжьакIуэ нэхъыфI» цIэр зыхуагъэфэща, жылагъуэ лэжьакIуэ Умэ Светланэ къыщалъхуа махуэщ.
УэрэджыIакIуэ, композитор, актрисэ, УФ-мрэ Куржымрэ я цIыхубэ артисткэ Гвердцители Тамарэ и ныбжьыр илъэс 57-рэ ирокъу.
Украинэм щыщ биатлонисткэхэу, Олимп джэгухэм я чемпионкэхэу Семиренкэхэ Валентинэрэ Витэрэ я ныбжьыр илъэс 33-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 3, жэщым щIыIэр градуси 8 - 6 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Аслъэныр жьы хъумэ, хьэIуцыдзыр щодыхьэшх.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

28.06.2019 - 08:05 Мэрем пшыхь
14.12.2018 - 08:07 Нобэ
22.03.2019 - 08:07 МЭРЕМ ПШЫХЬ
24.07.2019 - 08:20 Дунейм щыхъыбархэр