Къуэдзокъуэ Лэкъумэн и щIыхькIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым щекIуэкIащ адыгэ литературэм и зэхэублакIуэхэм ящыщ Къуэдзокъуэ Лэкъумэн къызэралъхурэ илъэс 200 зэрырикъум ирихьэлIэу къызэрагъэпэща, «Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм 19-нэ лIэщIыгъуэм 20-м и пэщIэдзэм ирагъэкIуэкIа щэнхабзэ-егъэджэныгъэ лэжьыгъэр, цIыхубэм яIа гупсысэхэр» фIэщыгъэр зиIэ конференц.

Зэхуэсым кърихьэлIат институтым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым я лэжьакIуэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, нэгъуэщIхэри.
ЗэIущIэр къызэIуихащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и унафэщI Дзэмыхь Къасболэт. Къызэхуэсахэм фIэхъус гуапэ ярихри, ар тепсэлъыхьащ ди адыгэ узэщIакIуэхэм ирахьэкIа лэжьыгъэхэм, абыхэм гъащIэм щаубыда увыпIэм. НобэкIэ абыхэм я Iэужьхэр нэсу джа мыхъуами, къэхутэныгъэхэр зэрырагъэкIуэкIым тепсэлъыхьри, адэкIэ псалъэ яритащ конференцым папщIэ лэжьыгъэ зыгъэхьэзырахэм.
Япэу доклад ищIащ лъэпкъ тхыдэр джыным, ар и IэщIагъэу щымытми, дихьэх, математикэ щIэныгъэхэм я кандидат Мамхэгъ Астемыр. Къуэдзокъуэ Лэкъумэн теухуауэ архивым къыщигъуэту щыщIиджыкIа дэфтэрхэм, иджыри къэс дызыщымыгъуазэхэм я гугъу ищIащ Мамхэгъым, узэщIакIуэр къыщалъхуа къуажэм, къулыкъу щищIам, иужькIэ иригъэкIуэкIа лэжьыгъэфIхэм ятеухуауэ. ЩIэныгъэлIым теухуауэ архивым хэлъхэм ухэплъэжа нэужь, Къуэдзокъуэм и гъащIэм епха упщIэ куэд къызэрыувыр жиIащ.
КъыкIэлъыкIуэу утыкум къыщыпсэлъащ тхыдэ щIэныгъэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Кузьминов Пётр. Абы и докладыр теухуат Къуэдзокъуэ Лэкъумэн 19-нэ лIэщIыгъуэм и 60 гъэхэм иIа мурадхэм, зыхущIэкъуахэм, ахэр бгырыс гъащIэм хэпщэныр къызэрехъулIа щIыкIэм.
Зэхуэсым кърихьэлIахэм абы и ужькIэ къудамэкIэ загуэшри, конференцым пащащ.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.
Поделиться: