Къалэдэс куэдым я псэукIэр иригъэфIэкIуэнущ

Бахъсэн къалэ округым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим езым и унафэм щIэт лэжьакIуэ зыбжанэ, апхуэдэу Дыгулыбгъуей къуажэм и Iэтащхьэ Къуэдзокъуэ Л. сымэ щIыгъуу иджыблагъэ къызэхикIухьащ Цагъуэм и цIэр зезыхьэ уэрамыр. 2004 - 2005 гъэхэм абы лэжьыгъэшхуэ щрагъэкIуэкIащ псы фIейхэр зрикIуэ бжьамийр щыукъуэдииным хуэгъэзауэ. Километри 8 зи кIыхьагъ а уэрамым и зэхуэдитIым нэблагъэм коллекторыщIэ щыщIалъхьауэ щытащ. АбыкIэ иухащ лэжьыгъэхэм я япэ лъэхъэнэр.
Иджы, цIыху куэд къызэрылъаIуэм къыхэкIыу, къалэ администрацэм триухуащ мы лэжьыгъэр нэгъэсыныр  республикэм и унафэщIхэм я деж къыщыхилъхьэну. Бахъсэным и цIэр зезыхьэ уэрамым щегъэжьауэ къанэ Iыхьэм бжьамийхэр щIалъхьэжмэ, канализацэм пыщIа хъунущ къуажэм дэт школитIымрэ унагъуэхэм ящыщу процент 40-м нэблагъэмрэ. Апхуэдэу абы Дыгулыбгъуей къуажэм щыIэ экологие щытыкIэри нэрылъагъуу иригъэфIэкIуэнущ.
КъызэрабжамкIэ, а Iуэхум текIуэдэнущ сом мелуан 25-рэ хуэдиз.

 

Поделиться: