ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Нобэ

Сабий тхылъым и дунейпсо махуэщ
Урысеймрэ Белоруссиемрэ я лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
1698 гъэм Пётр Езанэр инджылыз парламентым и зэIущIэм щIэсащ. Къэралым и пащтыхьри къызрихьэлIа а зэхуэсым депутатхэр щытепсэлъыхьат щIым налог зэрытралъхьэ хабзэм.
1718 гъэм Пётр Езанэм Урысейм къыщызэрегъэпэщ къэралым ехьэлIа щIэпхъаджагъэхэр зылэжьу шэч зыхуащIхэм якIэлъыплъыныр, Хэкум епцIыжахэм я Iуэхухэр зэхэгъэкIыныр зи къалэн IуэхущIапIэр.
1792 гъэм США-м къыщызэрагъэпэщащ ахъшэ щащI я япэ IуэхущIапIэр.
1833 гъэм дунейм къытехьащ Пушкин Александр и «Евгений Онегин» романыр зэрыт тхылъыр.
1906 гъэм Урысейм и япэ Къэрал Думэм и депутатхэр хахащ.
1911 гъэм Цагъуэ Нурий Истамбыл адыгэбзэкIэ къыщыдигъэкIащ «Гъуазэ» газетым и япэ номерыр.
♦1922 гъэм Москва къыщызэIуахащ нэгъуэщI къэрал тхакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр зыщIэлъ япэ библиотекэр.
1948 гъэм КIэрашэ Тембот СССР-м и Къэрал саугъэтыр къратащ.
1996 гъэм къэралхэм я президентхэу Ельцин Борисрэ Лукашенкэ Александррэ Iэ традзащ Урысеймрэ Белоруссиемрэ я Зэгухьэныгъэр къызэгъэпэщыным теухуа зэгурыIуэныгъэм.
1805 гъэм къалъхуащ Данием щыщ усакIуэ, тхакIуэ, таурыхъ телъыджэ куэд зи къалэмыпэм къыпыкIа Андерсен Ганс Христиан.
1840 гъэм къалъхуащ франджы тхакIуэ-романист Золя Эмиль.
1916 гъэм къалъхуащ совет джаз музыкант, дирижёр, композитор, РСФСР-м и цIыхубэ артист Лундстрем Олег.
1928 гъэм къалъхуащ циркым и артист, хьэкIэк­хъуэкIэхэр зыгъасэу щыта, РСФСР-м и цIыхубэ артист Запашный Вальтер.
1946 гъэм къалъхуащ кардиохирург Iэзэ, медицинэ щIэныгъэхэмкIэ Урысей академиемрэ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и академиемрэ я академик Акчурин Ренат.
1932 гъэм къалъхуащ журналист, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ АфIэунэ Раисэ.
1937 гъэм къалъхуащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и механизатор Дадэ ХьэмытIэ.
1944 гъэм къалъхуащ бзэщIэныгъэлI, филологие щIэныгъэхэм я доктор Абдокъуэ Iэуес.
1990 гъэм къалъхуащ урысей гимнасткэ, Олимп Джэгухэм тIэунейрэ щытекIуа Канаевэ Еленэ.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градуси 9 - 10, жэщым градуси 5 - 6 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Бланэм и лъагъуи и убыди зы хъуркъым.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

04.08.2021 - 19:00 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР
03.08.2021 - 17:00 Дунейм щыхъыбархэр
02.08.2021 - 16:35 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР
30.07.2021 - 14:04 Фэ фщIэрэ?
30.07.2021 - 12:45 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР