Сочэ къыщыхэжаныкIахэр

КаратэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ Сочэ къалэм щекIуэкIащ. Къэралым и щIыпIэ 16-м къикIа спортсмен 885-рэ абы хэтащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ зэхьэзэхуэм. Ди каратистхэм дыщэ медалу 12, дыжьыну 6, домбеякъыу 8 зыIэрагъэхьащ.
Я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта зэпеуэхэм щытекIуащ Блий Изабеллэ, Сыжажэ Дамир, Бобров Даниил, Гуэбэшыхэ Аскэррэ Арнеллэрэ, Къэзанш Артур, Глашев Муслим, Къущхьэ Инал, Мэз Идар сымэ.
Дыжьын медалхэр яIэрыхьащ Уянаевэ Самирэ, Тхьэбысым Алесэ, Нэгумэ Алихъан, Хочуев СулътIан. Ещанэ увыпIэр яубыдахэщ Блий Эмир, Залихановэ Аишэ, Боташев Рустам, Яхуэмгъуэт Аслъэн, Уэркъ Алий, Атмурзаевэ Зухра, Щомахуэ Ислъам.
Гуп зэпеуэми фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм. Я хьэлъагъ елъытауэ ди щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ бжьыпэр щаубыдащ зи ныбжьыр илъэси 8 - 9, 10 - 11, 12 - 13 ирикъуахэм я деж.
Сочэ къалэм щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIахэр ягъасэ тренер гъуэзэджэхэу Гуэбэшы А., КIэмпIарэ Р., Мэш А., Щомахуэ В., Нэхущ В., Могилевец Е., Юнусов В. сымэ.

ЦIэрыIуагъым и къежьапIэ

Прохладнэ щIыналъэм и футболист ныбжьыщIэхэм текIуэныгъэр къыщахьащ Сочэ и «Легенда центр» стадионым и джэгупIэ губгъуэхэм щрагъэкIуэкIа «ЦIэрыIуэ хъунухэм я кубок» зэхьэзэхуэ иным.

2008 - 2014 гъэхэм къалъхуахэр я ныбжь елъытауэ щызэхадза гупихым щызэпеуащ Урысей Федерацэм и щIыналъэ куэдымрэ Абхъазымрэ къикIа командэ 82-рэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр зэхьэзэхуэм щахъумащ ди республикэм нэгъабэ и чемпион хъуа Прохладнэ и «Энергетик»-м и ныбжьыщIэ гупитIым.
Ди щIалэ цIыкIухэм я командитIри финалым нэсыфащ. 2012 гъэм къалъхуахэм я зэпеуэм и кIэух зэIущIэм «Энергетик»-р 3:1-уэ щефIэкIащ Мэзкуу и «LaLiga»-м икIи «ЦIэрыIуэ хъунухэм я кубок»-мрэ дыщэ медалхэмрэ зыIэрагъэхьащ. Апхуэдэ дыдэ ехъулIэныгъэ яIэным зы мащIэ дыдэт къахуэнэжар зы илъэскIэ нэхъыщIэхэми. 2013 гъэм къалъхуахэм я зэпеуэм и финалым прохладнэдэсхэр къащыпикIуэтащ ди къэралым и къалащхьэм къикIа «Толя о футболе» гупым.
Апхуэдэ щIыкIэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командитIым Сочэ и «Легенда центр» стадионым и джэгупIэ губгъуэхэм щрагъэкIуэкIа «ЦIэрыIуэ хъунухэм я кубок» зэхьэзэхуэ иным дыщэ, дыжьын медалхэр щызыIэрагъэхьауэ къагъэзэжащ. Абыхэм я гъэсакIуэ, Прохладнэ и «Кавказкабель»-м и капитану Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым илъэс зыбжанэкIэ щыджэгуа Волков Александр зэпеуэм и тренер нэхъыфIу къалъытащ икIи саугъэт щхьэхуэ къыхуагъэфэщащ.

Балъкъэр лъэпкъым и КъэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм

Балъкъэр лъэпкъым и КъэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу илъэс тIощIрэ етхуанэ хъуауэ зэкIэлъхьэужьу къызэрагъэпэщ ныбжьыщIэхэм дзюдомкIэ я зэхьэзэхуэ.

Налшык и «Спартак» стадионым дзюдомкIэ и спорт пэшым щызэхэта зэпеуэм кърихьэлIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ псоми къикIа 2005 гъэм къалъхуа ныбжьыщIэхэр. Абыхэм бэнэкIэ екIурэ зыIыгъыкIэ дахэрэ къагъэлъэгъуащ.
Я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта гупхэм текIуэныгъэр къыщахьащ икIи саугъэт нэхъыщхьэхэр ялъысащ Кизов Айдэмыр, ХъутIэ Темырлан, Щоджэн Феликс, Щауей Азэмэт, Мэкъуауэ Рустам, Беслъэней Идар, Къанкъул Давид сымэ. КIэух зэIущIэм абыхэм щыхагъэщIа КIэрэф Сурлан, Къумыкъу Астемыр, Мамий Аскэр, Бэч Тембулэт, Бжэнбахъуэ Елдар сымэ дыжьын медалхэр иратащ.
Зэхьэзэхуэм ещанэ увыпIэр щаубыдащ Гъубжокъуэ Дамир, Скабелкин Георгий, Жылэ Нодар, Токъу Къазбэч, Жырыкъ Инал, Дыщокъуэ Алан, Карпенкэ Виталий, Тэхъу Алан. Абыхэм домбеякъ медалхэр яIэрыхьащ.
Балъкъэр лъэпкъым и КъэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу илъэс тIощIрэ етхуанэ хъуауэ зэкIэлъхьэужьу къызэрагъэпэщ ныбжьыщIэхэм дзюдомкIэ я зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ зэпеуэм хуагъэхьэзыращ Марыщ Е., Иуан Д., Апхуд А., Бунятов А., Махуэ А., Дзу З., Щауей Хь. сымэ.

Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ минипщI

Нобэ Налшык дэт ХьэтIохъущокъуэхэ я жыг хадэм щекIуэкIынущ «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ минипщI» Iуэхугъуэр.

Узыншагъэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, хабзэ хъуауэ, «Лъэпкъым и узыншагъэм и лигэ» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщ лъэс зекIуэм щIэгъэкъуэныгъэ лъэщ сыт щыгъуи хуэдэу ират Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ, УзыншагъэмкIэ, Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэхэм, Налшык къалэ администрацэм, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.
Лъэс зекIуэм щIидзэнущ сыхьэтыр 14-м. Абы хэт хъунущ гукъыдэж зиIэ псори. Нэхъ жыджэрхэм саугъэтхэмрэ дипломхэмрэ къапоплъэ. Адрейхэм тыгъэ хуащIынущ гъащIэ узыншэм и сэбэпынагъым теухуа тхыгъэ купщIафIэхэр зэрыт буклет гъэщIэрэщIахэр.

Гъазэр щхьэмыгъазэщ

Армэм и генерал Хрулёв А. и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт Дзэ академием и курсантхэм я зэхьэзэхуэ самбэмкIэ екIуэкIащ. Абы дыщэ медалрэ зэIэпах кубокымрэ къыщихьащ ди лъахэгъу Гъазэ Ибрэхьим.

Налшык къыщалъхуа щIалэщIэр ехъулIэныгъэ иIэу илъэс етIуанэ хъуауэ «ищхъэрэ къалащхьэм» щоджэ. Ар сыт щыгъуи жыджэру хэтщ армэм и генерал Хрулёв А. и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт Дзэ академием и жылагъуэ, спорт гъащIэми. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ иджыблагъэ самбэмкIэ абы щекIуэкIа зэхьэзэхуэри. Килограмм 75-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм Гъазэ Ибрэхьим къыщыпэхъун къахэкIакъым икIи хуэфащэ дыдэу текIуэныгъэр къыщихьащ.
Мыгувэу зэхэтынущ Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и чемпионат. Армэм и генерал Хрулёв А. и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт Дзэ академием и цIэкIэ абы зыкъыщигъэлъэгъуэнущ Гъазэ Ибрэхьим. Апхуэдэ Iэмал ди лъахэгъум къыхукъуэкIащ я еджапIэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм зэрыщытекIуам и фIыгъэкIэ. Ар егъасэ тренер гъуэзэджэ Солдатов Виктор.

ТЕМЫР Дисанэ.

 

 

 

 

 

Сурэтым: Зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIахэр щагъэлъапIэм кубокыр IэщIэлъу япэ итыр Гъазэ Ибрэхьимщ.

Iэщыным и дыщэ медалыр

Осетие Ищхъэрэ - Аланием и къалащхьэ Владикавказ иджыблагъэ щызэхэтащ Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. Абы щытекIуащ ди лъахэгъу Iэщын Алихъан.

Владикавказ дэт «Манеж» спорткомплексым щекIуэкIыну урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтыну къэралым и щIыпIэ куэдым къикIа, зи ныбжьыр илъэс пщыкIуий иримыкъуа щIалэщIэхэр гъатхэпэм и 26-м къызэхуэсат. Абыхэм зэхагъэкIынут Урысей Федерацэм щынэхъ лъэщхэр, иужькIэ дунейпсо, европэ чемпионатхэм кIуэнухэр ягъэбелджылын папщIэ.
Килограмм 45-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм къыщыпэхъун къахэкIакъым ди лъахэгъу Iэщын Алихъан. И хьэрхуэрэгъу псоми шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэхэр къафIихьри, ар финалым нэсащ. Абы къыщыпэщIэтащ Дагъыстэным къикIа Галаев Ахьмэд.
Япэ дакъикъэхэм кърищIылIа ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэм Алихъан хуэмыхьэзырыщэу къыщIэкIащ. Балл бжыгъэкIэ и ныкъуэкъуэгъур  псынщIэу къефIэкIыу хуежьами, ар къэдзыхакъым икIи къэнэжа зэманым ар хигъэщIэжыфащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ Урысей Федерацэм щынэхъ лъэщ хъуащ зи ныбжьыр илъэс пщыкIуий иримыкъуа, килограмм 45-м нэс зи хьэлъагъ бэнакIуэхэм я деж.
АдэкIэ Iэщын Алихъан дунейпсо утыкур къыпоплъэ. Ар и гъэсэнщ Абрэдж Арсенрэ Хьэсанэ Олегрэ.

 

ЖЫЛАСЭ Заурбэч.
Поделиться: