Спорт

Iэпщэрызауэ

Министрым
ирегъэблагъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам иджыблагъэ IущIащ «Абсолютный реальный бой» япэ чемпионатым щытекIуа Къуэныкъуей Алимрэ абы и тренер Бейтыгъуэн Русланрэ.

Мэзкуу областым хыхьэ Одинцовэ къалэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм кърикIуахэм, адэкIэ яIэ мурадхэм ятеухуауэ спорт IуэхущIапIэм и унафэщIыр епсэлъылIащ чемпионымрэ абы и гъэсакIуэмрэ. Мы спорт лIэужьыгъуэр Iэпщэрызауэм куэдкIэ ещхьщ и мардэхэмкIэ, щыгъынымкIэ, ауэ дзэ-прикладной спорт лIэужьыгъуэкъым.
Япэ чемпионатым хэтащ Урысейм и щIыналъэ 43-м къикIа командэ 72-рэ. Псори зэхэту спортсмен 1642-рэ. Зэхьэзэхуэхэр лIэужьыгъуитIкIэ екIуэкIащ: кимано щыгърэ щымыгъыу.
ЦIыхухъухэм я зэпэщIэтыныгъэм дыщэ медалыр къыщихьащ ди лъэпкъэгъу Къуэныкъуей Алим. КъищынэмыщIауэ, КъБР-м икIа командэ къыхэхам хэтхэм зыIэрагъэхьащ дыщэ медалу 4, дыжьыну 11, домбеякъыу 10. Гуп зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм етIуанэ увыпIэр щаубыдащ. Пашэ хъуащ Мэзкуу областым и командэ къыхэхар, Алтай крайр ещанэщ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тхэквондо

ЗауэлI хьэл хэлъу

Черкесск къалэм дэт «Юбилейный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ Урысейм ТхэвондомкIэ и зэгухьэныгъэм и президентым и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа балигъхэм я къэралпсо зэхьэзэхуэ. ТхэвондомкIэ дунейпсо чемпионатым кIуэну къэралым и командэ нэхъыщхьэм хагъэхьэнухэр къыщыхах зэпэщIэтыныгъэхэм ящыщ зым къекIуэлIащ УФ-м и щIыналъэ 31-м къикIа спортсмен 250-м нэблагъэ.

Япэ лъабакъуэхэр а спорт лIэужьыгъуэм хэзычэ, илъэс 17 фIэкIа мыхъу, КъБР-м щыщ Багъ Идар Черкесск къыщигъэлъэгъуащ  балигъ техникэрэ зауэлI хьэлрэ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 54-м нэблагъэхэм я зэпеуэм фIы дыдэу пэщIэдзэ зэIущIэхэр щригъэкIуэкIыурэ, ди лъэпкъэгъур финалым нэсащ. КIэух зэIущIэхэм Багъым къыщыпэщIэтащ 2016 гъэм Урысейм и чемпион хъуа, Санкт-Петербург щыщ Гриценкэ Владимир. ЗэпэщIэтыныгъэм Идар зымащIэкIэ къыщыхагъэщIащ икIи дыжьын медалыр къыхуагъэфэщащ.

 

 

 

 БэнэкIэ хуит

Темботым и
саугъэтхэм щIобэн

Прималкинскэ жылагъуэм дэт физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексым щекIуэкIащ 2008 - 2009, 2011 - 2012 гъэхэм къалъхуахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я зэхьэзэхуэ. Спортсменхэр щIэбэнащ Урысейм щIыхь зиIэ и тренер Тембот Анатолэ и саугъэтхэм.

Зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ Прохладнэ муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэмрэ «Колос» спорт школымрэ. ЗэпэщIэтыныгъэхэр екIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ дунейпсо мардэхэм тету.
Къагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ япэ гуп увыпIэр иубыдащ Прохладнэ районым и командэ къыхэхам. Абыхэм къакIэлъокIуэ Адыгэ Республикэм къикIахэр, Прохладнэ къалэм и бэнакIуэхэр ещанэщ.
ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ «Колос» спорт школым къыбгъэдэкIыу грамотэхэмкIэ, медалхэмрэ саугъэт лъапIэхэмкIэ ягъэпэжащ.

 

 

 

 

 

 

 

 Алыдж-урым бэнэкIэ

Европэм щыпашэщ

Спорт бэнэкIэмкIэ Европэм и чемпионат иджыблагъэ Варшавэ щекIуэкIащ. Урысейм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и командэ къыхэхам абы медаль зэмылIэужьыгъуибл къыщихьащ. Абыхэм ящыщу 5-р дыщэщ.

Зи хьэлъагъыр килограмм 63-м нэблагъэхэм я зэхьэзэхуэм ехъулIэныгъэ иIэу зыкъыщигъэлъэгъуащ КъБР-м щыщ Локьяев Жамболэт. Финал зэIущIэм абы щыхигъэщIащ Азербайджаным и лIыкIуэ Мамедов Талех икIи зэпеуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
Домбеякъ медалхэр къалъысащ куржы Абуладзе Лерирэ Латвием щыщ Юркянс Александррэ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2020 гъэм Локьяевыр щытекIуащ Белград щекIуэкIа Дунейпсо кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэпеуэм. Апхуэдэу Жамболэт зыбжанэрэ пашэ щыхъуащ икIи къыщыхэжаныкIащ Урысей зэхьэзэхуэхэм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грэпплинг

Урыс Мухьэмэд и текIуэныгъэ

Ди лъэпкъэгъу Урыс Мухьэмэд дыщэ медаль къыщихьащ спорт бэнэкIэмкIэ Европэм и чемпионату Польшэм и къалащхьэ Варшавэ щекIуэкIам.
 
Мэлыжьыхьым и 26-м зэхэта грэпплерхэм я зэпэщIэтыныгъэм зи хьэлъагъыр килограмм 92-м нэблагъэ Урыс Мухьэмэд зэIущIэ удызыхьэххэр щригъэкIуэкIащ. ТекIуэныгъэм щыхуэкIуэм, ди лъэпкъэгъум хигъэщIащ Латвием, Израилым, Украинэм   бэнакIуэхэр. КIэух зэIущIэм абы къыщыпэщIэтащ къэралым и командэ нэхъыщхьэм къыдыхэт Ходжалиев Сулим. Аргуэрми ефIэкIа ди щIалэм дыщэ медалыр къыхуагъэфэщащ. Къыхэдгъэщынщи, зэIущIиплI иригъэкIуэкIам, Урыс Мухьэмэд и хьэрхуэрэгъухэми зы балл яритакъым.
«Псом япэрауэ, фIыщIэ яхузощI сэр щхьэкIэ гузэва, къыздэщIа си унагъуэмрэ си Iыхьлыхэмрэ. ФIыщIэ хэха хуэсщIыну сыхуейщ си тренер, си къуэш, зыщызгъасэ «Fight Zone» спорт клубым и унафэщI Шыхъуэстэн Руслан. «Ар мыхъуатэмэ, мы псори щыIэнутэкъым. Иджырейр ди зэхуэдэ текIуэныгъэщ. Дэтхэнэ си хьэрхуэрэгъури хуэфэщэну къыщIэкIащ. ЗэIущIэ дахэ къыздрагъэкIуэкIащ, - къыджиIащ финал зэIущIэ нэужьым зызыхуэдгъэза Урыс Мухьэмэд. - АдэкIи къыкIэлъыкIуэ зэIущIэхэм дегугъуу зыхуэдгъэхьэзырынущ».

 

 

 

 

 

Самбэ

Новороссийск
домбеякъ къыщехь

Мэлыжьыхьым и 22 - 25-хэм Новороссийск и  «Патриот» спорт комплексым щекIуэкIащ спорт самбэмкIэ Урысейм и зэхьэзэхуэ. Илъэс 14 - 16-хэм итхэу къэралым и щIыналъэ 43-м къикIауэ абы щыбэнащ спортсмен 650-м щIигъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Беслъэней Темырлан урысейпсо зэхьэзэхуэм домбеякъ медаль къыщихьащ. Зи хьэлъагъыр килограмм 49-м нэблагъэ щIалэщIэр финал ныкъуэм къыщыхагъэщIа пэтми, финал мащIэм щытекIуэжащ.
Спортсменыр ягъасэ ПщIэнашэ Муратрэ Уэщхъун Баширрэ.

 

 

ЖЫЛАСЭ Замир.
Поделиться: