Спорт

Тхэквондо
 
ЛIыхъужьым и фэеплъу

Мэзкуу областым хыхьэ Одинцовэ къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ «Битва в Подмосковье» урысейпсо зэхьэхзэхуэ. Ар къызэрагъэпэщащ олимп чемпион, Урысейм и ЛIыхъужь Лазутинэ Ларисэ и фэеплъу. Медалхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 25-м щыщ ныбжьыщIэ 800-м щIигъу.

Зи хьэлъагъыр килограмм 42-м нэблагъэхэм я гупым щекIуэкIа зэпэщIэтыныгъэхэм дыжьын медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу Шалгынбаевэ Софие. Ар ягъасэ Хан Станиславрэ Ким Викторрэ.

 

 

 

 

Шахматхэр

ЕтIуанэу къэралым
щытокIуэ

Урысейм шахматхэмкIэ спортым и мастер Джэдгъэф Чэмал иджы етIуанэу къэралым и чемпион хъуащ.

Зи узыншагъэм сэкъат кIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэм Джэдгъэфым очкоибгъум щыщу 8,5-рэ щызыIэригъэхьэри, пашэныгъэр иубыдащ.

 

 

 

Атлетикэ хьэлъэ

Зэхьэзэхуэ нэхъыщхьэм кIуэнухэр къыхах

Тырныауз дэт «Геолог» спорткомплексым щызэхэтащ Настуев Хь. и фэеплъу къызэрагъэпэща цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ атлетикэ хьэлъэмкIэ я щIыналъэ чемпионат. Ар ирагъэкIуэкIащ КъБР-м СпортымкIэ и министерствэмрэ Атлетикэ хьэлъэмкIэ и федерацэмрэ. Чемпионатым хэтащ Осетие Ищхъэрэ - Аланием, Дагъыстэным, Шэшэным, Ставрополь крайм къикIа спортсменхэр.

Зи хьэлъагъыр килограмм 73-м нэблагъэхэм я деж пашэныгъэр щиубыдащ Къаскъул Аслъэн. Нэхъ хьэлъэ дыдэхэм, килограмми 109-м щIигъухэм, я зэпэщIэтыныгъэм дыжьын медалыр къыщихьащ Мариев Тимур. Япэ увыпIэр къэзыхьам абы нэхърэ зы килограммкIэ нэхъыбэ къиIэтащ. Иджыри ди республикэм и зы лIыкIуэ ХъуэкIуэн Щамил домбеякъ медалыр зыIэригъэхьащ. ЕтIуанэ увыпIэр зыубыдам къиIэтам хуэдизым ди щIалэри пэлъэщат, арщхьэкIэ и хьэрхуэрэгъум бгъэдыхьэгъуэ нэхъ мащIэщ къигъэсэбэпар.
Спортсменхэр ягъасэ Щауэ М., Шэкэм М., Саракаев Р. сымэ.
Чемпионатым щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ грамотэхэр, медалхэр, кубокхэр, фэеплъ саугъэтхэр иратащ.
Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыубыдахэм Iэмал къахукъуэкIащ мэкъуауэгъуэм и пэщIэдзэм Ханты-Мансийск щекIуэкIыну Урысейм и чемпионатым хэтыну.

 

 

 

 

Алыдж-урым бэнэкIэ

Европэм и чемпионыр
 

кърагъэблэгъэж

«Налшык» аэропортым къыщрагъэблэгъэжащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Европэм и чемпион хъуа Локьяев Жамболэт. Варшавэ щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр къыщызыхьамрэ абы и тренерымрэ пежьащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, зи гугъу тщIы зэпеуэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысейм и командэ къыхэхам медали 7 къыщихьащ, абы щыщу 5-р дыщэу. Ди къэралым и ехъулIэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ Жамболэт. Зи хьэлъагъыр килограмм 63-м нэблагъэхэм я финал зэпэщIэтыныгъэм Локьяевым щыхигъэщIащ азербайджан бэнакIуэ Мамедов Талех.
Илъэс 26-рэ зи ныбжь ди спортсменыр 2020 гъэм щытекIуащ Белград щекIуэкIа Дунейпсо кубокым и Iыхьэм. Апхуэдэу, Жамболэт къэралым и чемпионатхэмрэ зэхьэзэхуэхэмрэ зыбжанэрэ бжьыпэр щиубыдащ икIи къыщыхэжаныкIащ.
Спортсменыр егъасэ Локьяев Юрий.

 

 

 

 

 

Бокс

Медаль
зэмылIэужьыгъуэу блы

Черкесск къалэм и «Юбилейный» спортым и уардэунэм щызэхэтащ боксымкIэ ныбжьыщIэхэм я щIыналъэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 13 - 14-хэм ит, Кавказ Ищхъэрэм щыщ спортсмени 160-м щIигъу.

КИФЩI-м и зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и боксёрхэм медаль зэмылIэужьыгъуэу 7 къыщахьащ. Зыхэта гупхэм дыщэ медалхэр щызыIэрагъэхьащ Iэгъуей Азрэтрэ (кг 66-рэ) Къумыкъу Имранрэ (кг 70). Дыжьыныр къахьащ Щауэжь Тамерланрэ (кг 54-рэ) Анаев Тимуррэ (кг 90). Зэхьэзэхуэм ещанэ увыпIэр щаубыдащ ХьэпцIэ Алан (кг 44-рэ), Кулиев Омар (кг 63-рэ), Шавердинов Аслъэн (кг 80) сымэ.
Спортсменхэр ягъасэ Куэшмэн Аслъэн, КIэрэф Арсен, Баллаев Ильяс, Чочаев Расул сымэ.
Зэхьэзэхуэм щытекIуахэр хэтынущ урысейпсо зэпеуэу накъыгъэм и 22 - 30-хэм Анапэ щекIуэкIынум.

 

 

 

 

 

Атлетикэ псынщIэ

Дунейпсо зэпеуэхэм хэтыну хуитыныгъэ кърат

Атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм хуит ищIащ урысей спортсмениплI я щхьэ хущытыжу дунейпсо зэхьэзэхуэхэм хэтыну. Абыхэм ящыщу япэ зи цIэ къраIуар илъэс 28-рэ зи ныбжь, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Ласицкене (Кучинэ) Мариещ.
 
Спортсмен цIэрыIуэм и япэ зэхьэзэхуэр накъыгъэм и 23-м щыIэнущ. Ар хэтынущ «Бриллиантовая лига»-м и Iыхьэу Инджылызым и Гейтсхед къалэм щекIуэкIынум.
Ласицкене къищынэмыщIауэ, дунейпсо утыкум зыкъыщагъэлъэгъуэну хуитыныгъэ къратащ бжы иIыгъыу пкIэнымкIэ дунейпсо чемпион Сидоровэ Анжеликэ, лъагэу дэлъеинымкIэ дунейпсо чемпионатым къыщыхэжаныкIа Иванюк Илья, бжы иIыгъыу дэлъеинымкIэ спортсмен Гатауллинэ Аксанэ.
НобэкIэ, Ласицкене Марие и закъуэщ лъагэу дэлъеинымкIэ щэнейрэ дунейпсо чемпиону щытыр.

 

 

Жыласэ Замир.
Поделиться: