СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

Альпинизм

Дунейпсо рекордым йофIэкI

«RedFox Team» командэм щыщ спортсмен Кравченкэ Еленэ «Километр задэ» псынщIэу бгым дэкIынымкIэ дунейпсо рекорд игъэуващ. Иркутск щыщ пщащэм Iуащхьэмахуэ метр 2450-м къыщыщIэдзауэ метр 3450-м нэс дакъикъэ 48-рэ секунд 31-кIэ дэкIащ. Иджы еханэу Кравченкэ апхуэдэ зэхьэзэхуэхэм щытокIуэ. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ «Курорты Северного Кавказа» АО-м и пресс-IуэхущIапIэм.

НэхъапэIуэкIэ ягъэува рекордыр зи IэдакъэщIэкIыр урысей спортсмен Петропавловск-Камчатск щыщ Соболевэ Ларисэт. 2013 гъэм «Километр задэр» абы къызэринэкIащ дакъикъэ 51-рэ секунди 8-кIэ.
ЦIыхухъухэм я дежи текIуэныгъэр зыIэригъэхьащ «RedFox Team» командэм хэт, Иркутск щыщ Чернов Виталий. ЛъагапIэм ар дэкIащ дакъикъэ 43-рэ секунд 50-кIэ. 2017 гъэм езым игъэува рекордым ефIэкIыжыным абы хурикъуакъым секунд 36-рэ.

Баскетбол

ЩIыналъэхэм щыпашэщ

Мы махуэхэм иухащ Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ щIыналъэхэм баскетболымкIэ я чемпионатыр. Абы хэтащ КИФЩI республикэхэм, крайхэм, къалэхэм я командэ къыхэхахэр.

ЕсэнтIыгу къалэм щекIуэкIа финал зэIущIэм щызэпэщIэтащ «КъБР-КъБКъУ»-мрэ Краснодар и «Спарта-КубГТУ»-мрэ я гупхэр. 85:77-уэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и баскетболистхэр текIуащ икIи чемпионатым и кубокымрэ дыщэ медалхэмрэ зыIэрагъэхьащ.
Ди республикэм и командэ къыхэхам щыджэгуащ Гутнев Игорь, НэбытIэ Аскэр, Точилкин Алексей, Дудко Владимир, Гаврилов Иван, Фирсов Денис, Сэбаншы Юрий, Приказчиков Александр, Воробьёв Роман, Бекъул Алим, Мамыщ Алим, Шэрджэс Даниил сымэ.
Спортсменхэр егъасэ Кирин Александр.

Каратэ

Япониер къапоплъэ

«Кёкусинкай каратэмкIэ урысей лъэпкъ федерацэ» урысейпсо физкультурэ-спорт жылагъуэ зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкIащ ката/кумитэ лIэужьыгъуэмкIэ къэралым и зэхьэзэхуэрэ чемпионатрэ. Къэзан къалэм щызэхэта зэпэщIэтыныгъэм къыщыхахащ 2022 гъэм и мэлыжьыхьым Японием щекIуэкIыну дунейпсо чемпионатым Урысейм и командэ къыхэхам хэту щызэуэнухэр.

Псори зэгъусэу зэхьэзэхуэхэмрэ чемпионатымрэ зыкъыщагъэлъэгъуащ Урысейм и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен 350-м нэблагъэм. Каратист 11 хъууэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам Къэзан къыщихьащ медаль зэмылIэужьыгъуэу 11.
Я ныбжьрэ хьэлъагърэ елъытауэ зэщхьэщыха гупхэм урысейпсо зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щаубыдащ Сомгъур Мухьэрбэч, Гажонов Аскэр, Джантуев Адлан сымэ. Бэрэгъун Ахьмэд, Цыганков Кирилл, ДыщэкI Алан етIуанэ хъуащ. Домбеякъ медалыр къихьащ Акбулатовэ Наидэ.
Урысейм и чемпионатым дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ Думэныщ Мурат. Калабеков Исмэхьилрэ Чыржын Луизэрэ дыжьын медалхэр къахьащ.
Къагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ Урысейм и командэ къыхэхам хагъэхьащ КъБР-м щыщхэу Думэныщ Мурат, Калабеков Исмэхьил, Чыржын Луизэ. Ахэр хэтынущ Японием щекIуэкIыну дунейпсо чемпионатым.

Зэзауэ зэхэт

Дунейпсо утыкум зыкъыщигъэлъэгъуэнущ

Симферополь къалэм щекIуэкIа зэзауэ зэхэтхэмкIэ Урысейм и зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щиубыдащ «Файт Зон» спорт клубым и гъэсэн, илъэс 13 зи ныбжь Аппаев Амир.

Зыхэта гупым щызэуа спортсмен 32-м я нэхъ лъэщу зыкъэзыгъэлъэгъуа Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ зэуакIуэм Iэмал къыхукъуэкIащ дунейпсо зэхьэзэхуэу Истамбыл щекIуэкIынум хэтыну.
Чемпионыр ягъасэ Мэш Алимрэ Шыхъуэстэн Русланрэ.
А зэхьэзэхуэ дыдэм домбеякъ медалыр къыщихьащ иджыри ди республикэм  и зы лIыкIуэм. Зи хьэлъагъыр килограмм 36-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм ещанэ щыхъуащ «Бабугент» спорт клубым и гъэсэн Аккиев Амин.
Спортсменыр игъэхьэзыращ КъБР-м Физическэ щэнхабзэрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гериев Хъусен.

ГТО

МинитIым щIигъум дыщэ дамыгъэхэр яIэщ

2020 гъэм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу цIыху 7700-м щIигъум ягъэзэщIащ «Лэ­жьыгъэмрэ зыхъумэжыныгъэмрэ сыхуэхьэзырщ» (ГТО) урысейпсо физкультурэ-спорт комплексым и мардэхэр. Абыхэм ящыщу 5740-р дамыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ ягъэпэжащ.

Абы ипкъ иткIэ ди республикэм щыпсэу цIыху минитIым щIигъум ГТО-м и дыщэ дамыгъэхэр зыIэрагъэхьащ, 1900-м щIигъум дыжьын дамыгъэхэр къахьащ. Спорт мардэхэр гъэзэщIэным нэхъ жыджэру зыкъыщызыгъэлъэгъуахэр еджапIэхэм щеджэхэрщ (илъэси 6-м къыщыщIэдзауэ 17-м нэс) - апхуэдэхэм я бжыгъэр цIыху 5400-м щIигъуащ.
Ди республикэм и щIыналъэхэм ящыщу къыхэжаныкIащ Бахъсэн къалэ дэсхэр. Абыхэм дамыгъэ зэмылIэужьыгъуэу 4232-рэ къахьащ.
НобэкIэ ГТО-р зэрагъэзащIэ спорт лIэужьыгъуэхэр 13 мэхъу: къызэдэжэн, псым есын, зыщIэIэтэн, фоч гъэуэн, нэгъуэщIхэри. ЛIэужьыгъуэхэм ящыщу языныкъуэхэр Iэмал имыIэу гъэзэщIапхъэщ, адрейхэм узыхуейр къыхэпх хъунущ.
«Лэжьыгъэмрэ зыхъумэжыныгъэмрэ сыхуэхьэзырщ» комплексыр зэрыхагъэхьар сэбэп мэхъу цIыхубэм я физическэ щытыкIэр егъэфIэкIуэным, спортым зегъэужьыным. ГТО-м и дыщэ дамыгъэ зиIэу еджапIэ нэхъыщхьэ щIэтIысхьэхэм ЕГЭ-м къыщахьа баллхэм хухагъахъуэ.

ЖЫЛАСЭ Замир.
Поделиться: