Ди щIыналъэм щекIуэкIынущ

«IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (Worldskills­Russia) дунейпсо зэпеуэм и щIыналъэпсо Iыхьэр иджы ещанэрейуэ ди республикэм щекIуэкIынущ. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым хыхьэ субъектхэм я лIыкIуэхэр зыхэтыну зэпеуэр мазаем и 27-м яублэнурэ гъатхэпэм и 3 пщIондэ екIуэкIынущ. Абы теухуа зэхуэс иджыблагъэ щекIуэкIащ     КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм.

Министр Къумыкъу Iэуес абы зэрыщыжиIамкIэ, КъБР-м и Правительствэм ищIа унафэм ипкъ иткIэ, IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм я чемпионатыр къызэгъэпэщынымрэ ар къызыхуэтыншэу егъэкIуэкIынымрэ зи пщэрылъ комитет щхьэхуэ къызэрагъэпэщащ. ЗэраубзыхуамкIэ, зэпеуэр утыкуитхум щекIуэкIынущ. Ди республикэм щыщу абы хэтынущ курыт, щIэныгъэ нэхъыщхьэрэ IэщIагъэрэ щрагъэгъуэту щыIэ еджапIэхэм я студент нэхъыфIхэр. Нэгъабэрей апхуэдэ зэхьэзэхуэм жыджэру хэтауэ щытащ еджапIэ 25-м я лIыкIуэ  80. Ахэр унэтIыныгъэ 15-кIэ зэпеуащ. Ди гуапэ зэрыхъущи, кIэух зэпеуэм нэсауэ щытащ ди республикэм щыщу цIыхуи 7.
 WorldskillsRussia къэралпсо зэгухьэныгъэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и IэнатIэм и унафэщIым и къуэдзэ Иванюк Людмилэ зэхуэсым къыщыщыпсалъэм къыхигъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» зэпеуэм илъэс зыбжанэ лъандэрэ жыджэру зэрыхэтыр. ЩIыналъэпсо Iыхьэр Налшык щегъэкIуэкIыным епха унафэр къыщащтэми, а Iуэхугъуэр къызэралъытар жиIащ.
- Къэбгъэлъагъуэмэ, нэгъабэ республикэр хыхьащ ныбжьыщIэхэм я зэпеуэм, мы гъэм щIыналъэр хэтынущ чемпионатым и унэтIыныгъэщIэу «Нэхъыжьхэр зыхуэшэрыуэхэр» фIэщыгъэр зиIэм, - жиIащ Иванюк. – Я ныбжьым емылъытауэ цIыху куэд зэпеуэм къызэрыхыхьэр ди гуапэщ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, WorldskillsRussia зэгухьэныгъэр и Iыхьэщ хьэрычэт щIэным хэмыт «WorldSkills International» дунейпсо ассоциацэм. Абы и къалэн нэхъыщхьэщ лэжьакIуэ IэщIагъэхэм хуегъэджэныр егъэфIэкIуэныр, абыхэм я пщIэр жылагъуэм къыщыIэтыныр. Урысей Федерацэр а зэгухьэныгъэм хыхьащ 2012 гъэм. Мыгъэрей урысейпсо Iыхьэм и кIэух зэпеуэр Къэзан щекIуэкIынущ. Абы щIидзэн и пэкIэ зэпеуэм и ныпыр къэралым и щIыналъэхэм къыщрашэкIынущ. Ныпыр щыхьэщIэнухэм яхэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрри.

 

 

ЖЫЛАСЭ Маритэ.
Поделиться: