«Илъэсым и волонтёр нэхъыфI»

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и волонтёрхэр иджыблагъэ зэIущIащ, 2018 гъэм зэфIаха лэжьыгъэхэр зыхуэдар къапщытэжыну.

Ди и экономикэми инфраструктурэми сыт хуэдизу замыужьами, къэралым гулъытэ зыхуимыщIыф, зыхунэмыс Iуэхугъуэхэр мащIэкъым. Абы и лъэныкъуэкIэ куэд елъытащ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я дэIэпыкъуныгъэм. КъБКъУ-м зи гугъу тщIы Iуэхухэм мыхьэнэшхуэ ярет икIи псапащIэ Iуэху къыхэзылъхьэхэм защIегъакъуэ. Абы и фIыгъэкIэ волонтёрхэм сыт щыгъуи гулъытэ хэха хуащIыф зи Iуэху хуэмыщIахэм.
Илъэсым и кIуэцIкIэ къэрал зэхуэмыдэхэм щрагъэкIуэкIа Iуэхухэм КъБКъУ-м и волонтёрхэр жыджэру хэтащ, екIууи зыкъыщагъэлъэгъуащ. Абыхэм ящыщщ Европэм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионатыр, щIалэгъуалэм я «Каспий» зэхуэсыр, доброволецхэм я дунейпсо зэхыхьэр, нэгъуэщIхэри.
КъБКъУ-м щIалэгъуалэ политикэмрэ гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и управленэм и унафэщI КIасэ Астемыр волонтёрхэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ икIи жиIащ гъэ блэкIар купщIафIэу къызэрырахьэлIар, дызэрыхьа илъэсми псапащIэ Iуэхухэм пащэну зэращыгугъыр. КIасэр абыхэм ехъуэхъуащ ехъулIэныгъэхэр яIэу, ефIакIуэу, я гур зэIухарэ цIыхухэм хуаIэ лъагъуныгъэкIэ, гущIэгъукIэ гъэнщIауэ псэуну.
«Илъэсым и волонтёр» республикэ зэпеуэм щытекIуащ КъБКъУ-м ИнформатикэмкIэ, электроникэмрэ робототехникэмкIэ и институтым и студент Щоджэн Дианэ, къэпщытакIуэ гупым къабгъэдэкIыу тыгъэ хуагъэфэщащ ПравэмкIэ, экономикэмрэ финансхэмкIэ институтым щеджэ Созаев Джамбулат.
Волонтёрхэр цIыху зэчиифIэхэщ, жыджэрхэщ. Абыхэм зэхуэсым я зэфIэкIхэр щагъэлъэгъуащ – уэрэд жаIащ, къэфащ, гушыIэ теплъэгъуэхэр ягъэлъэгъуащ.

КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: