ЩIалэгъуэм, дахагъэм, творчествэм я махуэшхуэ

Урысей студентхэм я махуэр, сыт щыгъуи хуэдэу, гъэщIэгъуэну, гуимыхужу щIышылэм и 25-м щагъэлъэпIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.

Хабзэ зэрахуэхъуам тету, махуэшхуэр къызэIуахащ лъэпкъ шхыныгъуэхэм я гъэлъэгъуэныгъэкIэ. КъБКъУ-м щэнхабзэмкIэ и центрищми социально-гуманитарнэ институтым и пэIущIэ пэшышхуэм деж къыщаухуат шхыныгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ узэда Iэнэшхуэхэр. Дэтхэнэми Iэмал иIащ адыгэ лэкъумхэр, балъкъэр хъыршынхэр, урыс дэлэнхэр, нэгъуэщI лъэпкъхэми я шхынхэр зыIуагъэхуэну. Ахэр, шэч хэмылъу, гурыхьт, хъурымэ-жьэрымэхэр къахихырт.
Сокуров Александр и творческэ лъэщапIэм студентхэм гуапэу щехъуэхъуащ хьэщIэ лъапIэхэр.
«Фэрэ фи егъэджакIуэхэмрэ я фIыгъэкIэ КъБКъУ-м къэралым цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтын и IэнатIэм увыпIэфI щиIыгъщ. Бисмарки зэрыжиIауэ, феджэ, лIэщIыгъуэ зи кIыхьагъ гъащIэ къыфпэщылъым хуэдэу, икIи фыпсэу, пщэдейрей махуэр фи иужьрейуэ щытым хуэдэу. ЕхъулIэныгъэ, гукъыдэж фиIэну!» - захуигъэзащ щIалэгъуалэм КъБКъУ-м и ректорым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ, еджапIэ нэхъыщхьэм стратегие зыужьыныгъэмкIэ и проректор Къущхьэ Хъусен.
Депутатхэм къабгъэдэкIыу студентхэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Парламентым Егъэджэныгъэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и комитетым и унафэщI Азычэ Светланэ: «Щыуагъэхэм фащымышынэ, фытегушхуэ, IуэхущIэхэм зефпщыт, япэкIэ фыкIуатэ».
ЕхъулIэныгъэ яIэну, я хъуэпсапIэхэр нахуапIэ хъуну щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ ехъуэхъуащ республикэм цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Къумыкъу Iэуесрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым и лIыкIуэ Вэрокъуэ Ларисэрэ.
Абы и ужькIэ зи зэфIэкIкIэ къыхэжаныкIа студентхэм щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр иратащ.
ИкIэм-икIэжым къэсащ зэхуэсым кърихьэлIахэм я нэ къызыхуикI, нэхъыбэ дыдэу зыпэплъа Iуэхури - КъБКъУ-м и студент пщащэ нэхъ дахэр, гуакIуэр, щIыкIафIэр къыхэхыным теухуа зэпеуэм щIидзащ. Пщащэхэм къадэщI гупхэр зэрызехьэрт, щхьэж зи телъхьэр ягъэгушхуэну хэту.
Мы гъэм зэпеуэм къэрал зэхуаку мыхьэнэи иIэ хъуат - зи зэфIэкI зыгъэлъэгъуэну пщащэхэм яхэтт Индием щыщ хъыджэбзи. ЗэIущIэм кърихьэлIахэр хъыджэбзхэм къыдахьэхащ я гуакIуагъкIэ, акъыл жанагъкIэ, ябгъэдэлъ щIэныгъэмрэ IэкIуэлъакIуагъэмкIэ, къызыкъуаха зэчийхэмкIэ. Абыхэм гъэхуауэ жэуап иратащ зыкъызэрыхуагъэза упщIэхэм, къэфащ, усэхэм къеджащ. Дизайнер ныбжьыщIэ Сэралъп Лалинэ и IэдакъэщIэкI, лъэпкъ фэилъхьэгъуэхэм къытрищIыкIа бостейхэр ящыгъыу пщащэхэр утыку къыщихьари гуимыхужт.
КъэпщытакIуэ гупым хэтащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм щIалэгъуалэ политикэмкIэ и управленэм и унафэщI Аулъэ Ахьмэд, КъБКъУ-м и студентхэмрэ и аспирантхэмрэ я профсоюз комитетым и унафэщI Бозий Ислъам, уэрэджыIакIуэ Третьяк Татьянэ, Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и актёр, режиссёр Мезиев Iэубэчыр, Эверест къуршым дэкIа Мэз Каринэ сымэ.
И пIалъэр къэсри, жюрим хэIущIыIу ищIащ и унафэр. Абыхэм къызэралъытамкIэ, зэпеуэм хэта пщащэ псори - Схвитаридзе Миланэ, Щэныбэ Лианэ, Чучуевэ Лейлэ, Бегиевэ Бэллэ, Сингх Суприйа, Куржы Ленэ, Къэзанш Илянэ сымэ - утыкум дахэу итащ икIи дэтхэнэми хуэфащэу къалъытэ цIэ зырызыххэ фIащащ.
Абы нэмыщI, зэпеуэм еплъахэм нэхъ ягу ирихьащ Чучуевэ Лейлэ икIи саугъэт хэха иратащ. Вице-мисс хъуащ Щэныбэ Лианэ. КъБКъУ-м щеджэ пщащэхэм я нэхъ пажэу къалъытэри, абы щыхьэт техъуэ тажыр мы гъэм иратащ Сингх Суприйа.

КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться:

Читать также:

28.12.2018 - 08:09 Адыгэ пщащэ-2018
03.04.2019 - 08:02 ГъэщIэгъуэнт
20.02.2019 - 08:03 Iуащхьэхэр