ЯфIэкIуэдыр нэхъ мащIэ мэхъу

2018 гъэм «Кавказ Ищхъэрэ МРСК» ПАО-м и «Къэббалъкъэнерго» къудамэм электрокъарууэ къыIэрыхьащ киловатт-сыхьэт зы мелардрэ мелуан 525-рэ мин 209-рэ. Илъэсым кърикIуахэм ятепщIыхьмэ, электросетхэм токыу щыкIуэдыр 2017 гъэм елъытауэ процент 0,21-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ.

IуэхущIапIэм и унафэщI Къарэ Муртаз и псалъэхэм ятепщIыхьмэ, токыу яфIэкIуэдыр зэрагъэмэщIэфам къегъэлъагъуэ IэнатIэм пэрытхэр я лэжьыгъэм зэрегугъур.
2018 гъэм ди деж щызэрахъуэкIащ е щIэуэ щагъэуващ электрокъарур къэзыбж Iэмэпсымэхэу 1572-рэ, къыщапщытащ апхуэдэ Iэмэпсымэхэу мин 81-рэ 261-м я щытыкIэр, «пцIанэ» хъуа кIапсэхэм я пIэкIэ нэхъ фIагъышхуэ зиIэ икIи шынагъуэншэ ВЛ-04кв-р километр 49-м щаукъуэдиящ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм я дежкIэ абы къокI энергетикхэм къыхуащIэ Iуэхутхьэбзэхэр нэхъ ефIэкIуауэ икIи электрокъарур зэпымыууэ яIэрыхьэу.
2018 гъэм хэщIыныгъэхэр гъэмэщIэнымкIэ нэхъ лэжьыгъэфI зэфIагъэкIащ Iуащхьэмахуэ район электросетхэм (РЭС). Абы электрокъарууэ щафIэкIуэдым процент 14,12-кIэ щыкIэрагъэхуащ. А бжыгъэр проценти 3,04-кIэ нэхъ мащIэщ 2017 гъэм елъытауэ. БлэкIа илъэсым РЭС-р «Кавказ Ищхъэрэ МРСК» компанием щекIуэкIа зэпеуэм тIэунейрэ щытекIуащ.
«Къэббалъкъэнерго»-м апхуэдэу Iуэху зыбжанэ щызэфIагъэкIащ ямытхауэ электрокъару къэзыгъэсэбэпхэр сэтей къэщIыным хуэгъэзауэ: къэпщытэныгъэхэр ирагъэкIуэкIащ, жьы хъуа Iэмэпсымэхэр щIэхэмкIэ зэрахъуэкIащ, хабзэхъумэхэр, район администрацэхэм я лIыкIуэхэр гъусэ ящIри, цIыхухэм гурагъэIуащ электрокъарур ядыгъу зэрымыхъунур. Нэхъ электрокъару нэхъыбэ щадыгъуу къыщIэкIащ Бахъсэн щIыналъэм.
2018 гъэм «Къэббалъкъэнерго»-р хэнейрэ къыщалъытащ иригъэкIуэкI лэжьыгъэмкIэ компанием и къудамэ нэхъыфIу.

ШАЛ Мухьэмэд.
Поделиться:

Читать также: