НОБЭ

Азербайджаным и таможнэ къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ
Индием и щхьэхуитыныгъэм щIэбэну хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж махуэщ
Уае Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ я махуэщ
1790 гъэм дунейм щыяпэу Инджылызым щащIащ псым гузэвэгъуэ щыхэхуа цIыхум щыдэIэпыкъукIэ къагъэсэбэп хъуну кхъуафэжьейр.
1801 гъэм император Павел Езанэм Iэ тридзащ Картли-Кахетие пщыгъуэр Урысейм къыхэгъэхьэным теухуа унафэм.
1863 гъэм Урысейм унафэ къыщащтащ цIыхум судкIэ удын ебдзынуи, дамыгъэ тебдзэнуи хуит уимыщIу.
1916 гъэм Новгород Ищхъэрэм цIыхубэ университет къыщызэIуахащ.
1930 гъэм Москва уэзджынэшхуэхэм щеуэну хуит зымыщI унафэ къащтащ.
1933 гъэм цIыху куэдым яхуэмыгъуа унафэ къыщащтащ Германием - Гитлер а къэралым и рейхсканцлеру ягъэуващ.
1943 гъэм 6-нэ нэмыцэдзэм Сталинград деж зыщитащ. Ар Хэку зауэшхуэм советыдзэхэр щытекIуэным щIэдзапIэ хуэхъуауэ къалъытэ.
1948 гъэм Санкт-Мориц (Швейцарие) къыщызэIуахащ V щIымахуэ Олимп Джэгухэр.
США-м и 32-нэ президенту щыта Рузвельт Франклин къызэралъхурэ илъэси 137-рэ ирокъу.
Совет композитор, РСФСР-м и цIыхубэ артист, Сталиным и цIэр зезыхьэ саугъэтыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща Дунаевский Исаак къызэралъхурэ илъэси 119-рэ ирокъу.
Совет кинорежиссёр цIэрыIуэ, актёр, сценарийхэр зытхыу щыта, СССР-м и цIыхубэ артист Гайдай Леонид къызэралъхурэ илъэс 96-рэ ирокъу.
Швецием щыщ политик, а къэралым и премьер-министр къулыкъум тIэунейрэ хаха Пальме Улоф къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
Совет шахматист, дунейпсо чемпион Спасский Борис и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
Беслъэней къуажэм дэт сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ, УФ-м щIыхь зиIэ и дохутыр, КъШР-м и цIыхубэ дохутыр Къуэн Валентинэ къыщалъхуа махуэщ.
Жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм хэт, шэрджэс щIыналъэм теухуа фильм зыбжанэ тезыха Нэгъаплъэ Аскэрбий и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
Иорданием 1999 гъэ лъандэрэ и пащтыхь Абдалла ибн Хъусейн и ныбжьыр илъэс 57-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 3 - 7, жэщым 1 градус щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Бжэн щIакъуэ тегушхуэгъуафIэщ.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

22.03.2019 - 08:07 МЭРЕМ ПШЫХЬ
28.06.2019 - 08:05 Мэрем пшыхь
14.12.2018 - 08:07 Нобэ
19.04.2019 - 08:09 МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР
24.07.2019 - 08:20 Дунейм щыхъыбархэр