ЩХЬЭГУЭШ Адэлбий: ПщIантIэхэр зыхуей хуэгъэзэныр мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхущ

Къалэ пщIантIэхэр зэIузэпэщ щIыным хуэунэтIа лэжьыгъэм къэрал бюджетым щыщ мылъку 2020 - 2021 гъэхэми хухахыным тригъэчыныхьынущ «Урысей зэкъуэт» партым.

Нэгъабэ партым хузэфIэкIащ къат куэду зэтет унэхэм я пщIантIэхэр зыхуей хуэзэу зэгъэпэщыжыным, абыхэм якIэлъыIэбэным хуэунэтIауэ екIуэкI лэжьыгъэм 2019 гъэми федеральнэ мылъку хухахыныр пхигъэкIын.
«Къалэ уэрамхэр, пщIантIэхэр сыткIи зыхуей хуэгъэзэным хуэунэтIа федеральнэ программэр 2020 - 2021 гъэхэми лэжьэным тригъэчыныхьынущ «Урысей зэкъуэтым», - апхуэдэу жиIащ партым къыхилъхьа а проектым къызэщIиубыдэ лэжьыгъэхэр зэзыгъэуIу, ахэр зэрагъэзащIэр зи нэIэ щIэт, Къэрал Думэм ПсэупIэ политикэмрэ ЖКХ-мкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Качкаев Павел, УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Якушев Владимир къэралым и щIыналъэхэр зэIузэпэщ щIыным ахъшэ дяпэкIи хуаутIыпщыным иджыри хэплъэжын хуейуэ, ар яхузэфIэмыкIынкIэ зэрыхъунум теухуауэ жиIахэм япэджэжу.
«Урысейм и щIыналъэ псоми щыпсэухэр жыджэру хэтащ зыхуей нэхъ хуэгъэзапхъэ пщIантIэхэр гъэбелджылыным теухуа Iуэхум икIи ахэр икъукIэ щогугъ а программэм адэкIи къыпытщэным, сыту жыпIэмэ иджыри пщIантIэ куэд щыIэщ а лэжьыгъэм къызэщIимыубыдауэ. Апхуэдэу къэбгъэгугъахэр къэбгъэпцIэжынкIэ Iэмал иIэкъым. «Урысей зэкъуэтым» хузэфIэкI къигъэнэнукъым къалэ пщIантIэхэр зыхуей хуэгъэзэн Iуэхум федеральнэ мылъкуу 2020 - 2021 гъэхэми хухахыр ямыгъэмэщIэным хуэунэтIауэ», - къыхигъэщащ Качкаевым.
Партым и Iуэху еплъыкIэр къадиIыгъащ «Урысей зэкъуэтым» и тхьэмадэ, УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий. Апхуэдэуи Качкаевым къыхигъэщащ федеральнэ бюджетым къыхэкIыу пщIантIэхэр, цIыху зэхуэсыпIэхэр зэгъэпэщыжыным мы гъэм хухахыну мылъкур хуэдитIкIэ нэхъыбэ ящIын зэрахузэфIэкIар икIи ар сом мелард 41,2-рэ зэрыхъуар.
А Iуэхум езыр зэреплъыр къыщигъэлъагъуэм «Урысей зэкъуэтым» Къэрал Думэм щиIэ фракцэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ, проектыр ди республикэм зэрыщылажьэр зи нэIэ щIэт Щхьэгуэш Адэлбий къызэрыхигъэщамкIэ, мыхьэнэшхуэ иIэщ зэIузэпэщ щIын хуейуэ къалъытэ пщIантIэхэр, щIыпIэхэр езы цIыхухэм ягъэбелджылыным.
«НаIуэ къызэрыхъуащи, цIыхухэр икъукIэ щыгуфIыкIащ къалэ пщIантIэхэр зыхуей хуэгъэзэным хуэунэтIауэ партым ищIа унафэм. Илъэс кIуам Къэбэрдей-Балъкъэрым апхуэдэ пщIантIэ 90 щызэрагъэпэщыжащ икIи абы папщIэ цIыхухэм фIыщIэ къытхуащIащ. Аращи, шэч къытумыхьэу жыпIэ хъунущ а проектым икъукIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр икIи ирагъэжьа лэжьыгъэр къызэтебгъэувыIэ зэрымыхъунур», - къыхигъэщащ Щхьэгуэшым.
Депутатым апхуэдэу жиIащ лэжьыгъэхэм я фIагъыр къэпщытэн зэрыхуейр.
«КъимыдэкIэ, дызэрыщыгъуазэщи, цIыхухэр икъукIэ набдзэгубдзаплъэу кIэлъоплъ Iуэхухэр зэрекIуэкIым. Абыхэм нэхъ тэмэму къалъытэр жаIэ, я Iуэху еплъыкIэхэр къыхалъхьэ, лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIкIи езыхэм я жэрдэмхэр гъэзэщIа зэрыхъуми кIэлъоплъыж», жиIащ депутатым.
 Проектыр Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщагъэзащIэм щытепсэлъыхьым, Щхьэгуэшым ягу къигъэкIыжащ щIыпIэхэр зыхуей хуэгъэзэныр езы къалэдэсхэр арэзы зытехъуа дизайн-проектхэм тету зэрекIуэкIыр. 2018 гъэм а лэжьыгъэм хухахауэ щытащ сом мелуани 192-м щIигъу.

ПЕЧОНОВ Владилен.
Поделиться: