«Адыгэ псалъэ»-95 Къэралым гулъытэ зыхуищIахэр

ДызыхуэкIуэ 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м илъэс 95-рэ ирикъунущ «Адыгэ псалъэ» газетым къыдэкIын зэрыщIидзэрэ. Абы лъандэрэ гъащIэм къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэхэм декIуу, зыIууэ лъэпощхьэпохэр къызэранэкIыфу къогъуэгурыкIуэ адыгэбзэкIэ ди республикэм къыщыдэкI газет закъуэм и лэжьакIуэхэр. ЦIыхуищэхэм я гуащIэ хэлъщ газетым нобэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм.
Я егугъуныгъэм, жэуаплыныгъэ яхэлъу я IэнатIэхэм зэрыпэрытам папщIэ, газетым и лэжьакIуэ куэдым къратащ къэралым и дамыгъэ лъапIэхэр. Абыхэм ящыщщ мы къыкIэлъыкIуэхэр:

Апажэ Назир Жамырзэ и къуэр - КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Бекъан Чыланий Машэ и къуэр - КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Бекъул Токъан Мацу и къуэр - КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Бэрбэч Зубер Iэуес и къуэр - Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист
Джэрыджэ Арсен Хьэнахъуэ и къуэр - КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Джэлэс Таужид Бэтмырзэ и къуэр - КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Джаурджий Iэбисал Улэ и къуэр - КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Елгъэр Кашиф Мысост и къуэр - КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ
Емыш Хьэдис Дулэхь и къуэр - КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и ЩIыхь тхылъыр
Журт Биберд Къумыкъу и къуэр - КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Жыласэ Заурбэч Щэлэуат и къуэр - КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист
Жыласэ Маритэ Тамбий и пхъур - КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист
ЖьэкIэмыхъу Маринэ Музарин и пхъур - КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист
Къагъырмэс Борис Хьид и къуэр - КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ
Къаныкъуэ Заринэ СэIэдулэ и пхъур - КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист
Къэмбэчокъуэ Iэдэм Муштэхьид и къуэр - КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Къэрмокъуэ Мухьэмэд Мухьэжид и къуэр - УФ-м, КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ
Къэрмокъуэ Хьэмид Гъузер и къуэр - КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
КхъуэIуфэ Хьэчим Хьэбас и къуэр - Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Мамбэт СэIэдулэ - КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Мамий Руслан ХьэзрэIил и къуэр - КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист
Мэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэр - УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъШР-м, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ я журналист
Мыкъуэжь Анатолэ Хьэбалэ и къуэр - КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и ЩIыхь тхылъыр
Мырзэкъан Суфян Жамболэт и къуэр - РСФСР-м, КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ
НэщIэпыджэ Замирэ Лиуан и пхъур - Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист
Уэрдокъуэ Женя Мурзэкъан и пхъур - КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист
Уэрыш Нурхьэлий Хъызыр и къуэр - КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист
Тэнащ Анатолэ Мухьэдин и къуэр - КъБР-м и ЩIыхь тхылъ
ТIымыжь Хьэмыщэ Тэркъан и къуэр - КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Тхьэмокъуэ Барэсбий Гъумар и къуэр - КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Хьэжыкъарэ Алик Алий и къуэр - КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Мусэбий и къуэр - Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м, АР-м, КъШР-м щIыхь зиIэ я журналист
Хьэх Сэфарбий Хьид и къуэр - КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Шал Мухьэмэд Къасым и къуэр - КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист
ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ ТIру и къуэр - КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ
Ширдий Маринэ Хьэжумэд и пхъур - КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист
Шыбзыхъуэ Мухьэдин Хьэмырзэ и къуэр - КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
Щомахуэ Владимир Алексей и къуэр - КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист
ЩхьэщэмыщI Изэ Барэсбий и пхъур - Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист

Поделиться:

Читать также:

19.12.2018 - 08:08 Нобэ
22.03.2019 - 08:07 МЭРЕМ ПШЫХЬ
19.04.2019 - 08:09 МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР
05.12.2018 - 08:07 ЛIищ я пщIэ къылъос