Европэ кубокхэм я финалым япэу къыщыхэжаныкIа совет футболист Ещтрэч Владимир

Ещтрэч Владимир Налшык къыщалъхуащ 1947 гъэм накъыгъэм (майм) и 16-м. Ди къалащхьэм и сабий-ныбжьыщIэ спорт школым топ джэгуным зыщыхуигъэсащ. Налшык и «Спартак»-м и гъуащхьауэу 1964 гъэм джэгун иригъэжьащ.

ЗэфIэкI лъагэ къэзыгъэлъагъуэ адыгэ щIалэщIэм IэщIагъэлIхэм псынщIэу гу къылъатащ. КъыкIэлъыкIуэ гъэм, и ныбжьыр илъэс пщыкIуий иримыкъуауэ, ар ирагъэблэгъащ Совет Союзым и командэ нэхъ лъэщхэм ящыщ Мэзкуу и «Спартак»-м. АрщхьэкIэ тренер зэблэкIыгъуэхэм ирихьэлIэри, абы зыщигъэбыдэфакъым, иригъэкIуэкIа джэгугъуибгъум зы топ щыдигъэкIа пэтми.
Налшык къигъэзэжри, щIыпIэ командэм хыхьэжащ. Абы апхуэдизу лъэщу зыкъигъэлъэгъуэн щIидзэжати, мыгувэу IэщIагъэлIхэр хузэблэкI хъуащ, я деж ирагъэблэгъэну щIэхъуэпсу. Ар къызэхъулIар Мэзкуу и «Динамо»-ращ. Абы щыгъуэм а командэм щыджэгурт дуней псом щыцIэрыIуэ Яшин Лев зи пашэ футболист лъэрызехьэ куэд. Ещтрэчыр гупым фIы дыдэу хэзэгъащ икIи 1970 гъэм СССР-м и кубокымрэ чемпионатым и дыжьын медалымрэ къихьащ. А илъэс дыдэм къэралым и футболист нэхъыфI 33-м хабжащ.
Европэм и къэралхэм я кубокхэр зыIэщIэлъхэм я кубокыр къэхьыным папщIэ зэпеуэм хэту 1972 гъэм финалым нэсащ икIи, СССР-м щыяпэ дыдэу, абы топ щыдигъэкIащ, Шотландием и «Глазго Рейнджерс»-м и гъуэр хигъащIэри. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, а зэIущIэр и кIэм нагъэсакъым икIи, стадионым къекIуэлIауэ я командэм дэщI шотландхэр губгъуэм къилъадэри, джэгур къызэпаудащ, иухыным дакъикъэ зыщыплI иIэжу. Ахэр иригузэват, 0:3-уэ езыгъэхьэхуу щытауэ, 2:3-м Iуэхур нэзыгъэсауэ адэкIи ерыщу ебгъэрыкIуэ «Динамо»-м и футболистхэм «Глазго Рейнджерс»-м текIуэныгъэр IэщIахыну. Куэдрэ лъэныкъуэхэр зэдэуа пэтми, зыри къикIакъым икIи и кIэм намыгъэса зэIущIэм и кIэух бжыгъэу 3:2-р къагъэнащ.  

АрщхьэкIэ Ещтрэч Владимир гулъытэншэ хъуакъым. А илъэс дыдэм, 1972 гъэм, абы къыфIащащ «дунейпсо класс зиIэ спортым и мастер» цIэ лъапIэр.
Гъуащхьэтет цIэрыIуэ Яшин и иужьрей дыдэ зэIущIэми ар щыджэгуащ. Адыгэ щIалэр абы щапэщIэтащ дунейм и футболист нэхъыфIхэм икIи фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ.
 1974 гъэм Ещтрэч Владимир Минск и «Динамо»-м хыхьащ. Белоруссием и командэ нэхъыфIми ар и пашэу щытащ. АрщхьэкIэ къыкIэлъыкIуэ илъэсым аргуэру Мэзкуу къашэжащ - иджы «Локомотив»-м. Абы къыщыдэджэгуа Сёмин Юрэ ныбжьэгъу нэс къыхуэхъуащ икIи топджэгум къыхэкIыжа иужькIэ зэгъусэу илъэс куэдкIэ тренер IэнатIэм пэрытащ, ехъулIэныгъэшхуэхэр зыIэрагъэхьэу.
Мэзкуу и «Спартак»-м (1965), «Динамо»-м (1968-1973), Минск и «Динамо»-м (1974), «Локомотив»-м (1975 - 1977) яхэту Совет Союзым футболымкIэ и лигэ нэхъыщхьэм зэIущIи 181-рэ щригъэкIуэкIащ Ещтрэчым икIи я хьэрхуэрэгъухэм топ 19 яхудигъэкIащ.
СССР-м и командэ къыхэхам зэIущIи 8 (топи 2 щыдигъэкIащ), СССР-м и олимп командэм зэIущIи 3 щригъэкIуэкIащ. КъищынэмыщIауэ, СССР-м и щIалэгъуалэ, РСФСР-м и командэ къыхэхахэм куэдрэ ираджащ.
 

Топ джэгуныр щигъэта иужькIэ Ещтрэч Владимир тренер IэнатIэм жыджэру пэрыуващ. Япэ дыдэу абы щригъэжьащ Мейкъуапэ и «Дружба»-м. 1981-1982 гъэхэм къэбэрдей щIалэм игъэсащ къуэш Адыгейм и командэ нэхъыщхьэр. Абы щызыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм гу лъатэри,  1983 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къашэжащ. КъыкIэлъыкIуэ илъэсхэм Налшык и «Спартак»-м и тренер нэхъыщхьэу лэжьащ. 1989 гъэм Алжирым ирагъэблагъэри, абы и командэ нэхъыфIхэм ящыщ зы илъэситIкIэ игъэсащ. ИтIанэ, 1992 гъэм, Мэзкуу и «Локомотив»-м тренер нэхъыжьу ирагъэблэгъащ, иужькIэ тренер нэхъыщхьэу ягъэуващ. Игъасэ командэм щIыгъуу 2002, 2004 гъэхэм Урысей Федерацэм и чемпионатым и дыщэ медалхэр, 2005 гъэм дыжьыныр къыхуагъэфэщащ.
 2011 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къигъэзэжри, премьер-лигэм абы щыгъуэм щыджэгу «Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэу а илъэсым лэжьащ. Иджыпсту и унагъуэр и гъусэу Мэзкуу щопсэу.

ЖЫЛАСЭ Заурбэч.
Поделиться: