Нобэ

♦США-м щагъэлъапIэ Хуитыныгъэм и лъэпкъ махуэшхуэр. 1865 гъэм Америкэм цIыхухэр мыгъэпщылIыным теухуа унафэ къыщащтащ.
♦1816 гъэм декабристхэм «КъегъэлакIуэхэм я зэгухьэныгъэ» зыфIаща я япэ щэхурылажьэ гупыр къызэрагъэпэщащ.
♦1829 гъэм Нэгумэ Шорэ Налшык къыщызэIуихащ сабий нэхъ акъылыфIэхэр щрагъэджэну школ.
♦1923 гъэм СССР-м щыяпэ ахъшэ хъумапIэр Петроград къалэм къыщызэIуахащ.
♦1924 гъэм Инджылызым СССР-р езым и ухуэкIэ зиIэж къэрал щхьэхуиту зэрыщытыр къилъытащ.
♦1926 гъэм Къыргъыз АССР-р къызэрагъэпэщащ.
♦1929 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал хорыр къызэрагъэпэщащ.
♦1931 гъэм Москва къыщызэIуахащ «Союзкино» фабрикэ нэхъыщхьэр (иужькIэ «Мосфильм» киностудие хъуащ).
♦1946 гъэм Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН) и япэ секретарь нэхъыщхьэу хахащ Норвегием щыщ политик Ли Трюгве.
♦1992 гъэм Урысеймрэ США-мрэ Iэ щIадзащ «Зауэ щIыIэм и лъэхъэнэ» жыхуиIэр зэриухам теухуа декларацэм.
♦2003 гъэм уэгум къыщыуащ США-м и «Колумбия» кхъухьыр, махуэ 16-кIэ хьэршым щыIауэ къэкIуэжыр. Абы иса астронавтиблри - цIыхубзитIрэ цIыхухъуиплIрэ - хэкIуэдащ. Хьэлъэ ихьурэ, а кхъухьыр хьэршым 28-рэ кIуат.
♦Урыс щIэныгъэлI цIэрыIуэ, академик, дохутыр Iэзэ Бехтерев Владимир къызэралъхурэ илъэси 162-рэ ирокъу. Абы и цIэр фIащащ сымаджэщ, еджапIэ нэхъыщхьэ зыбжанэм.
♦США-м щыщ киноактёр цIэрыIуэ, «Оскар» саугъэтыр зыхуагъэфэща, игъэзэщIа роль куэдымкIэ цIыху мелуанхэм я гум къина Гейбл Кларк къызэралъхурэ илъэси 118-рэ ирокъу.
♦КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Къардэн Лъостэнбий къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
♦Урысей къэрал лэжьакIуэ, УФ-м и япэ президенту щыта (1991 - 1999 гъэхэм) Ельцин Борис къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
♦Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Лъэпщокъуэ МутIалиб къызэралъхурэ илъэс 87-рэ ирокъу.
♦Археолог, шапсыгъ лъахэдж, узэщIакIуэ ТIэш Мадин къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
♦СССР-м и кхъухьлъатэзехуэ-космонавт, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь Аксёнов Владимир и ныбжьыр илъэс 84-рэ ирокъу.
♦Адыгэ Республикэм и цIыхубэ тхакIуэ Куэшбей Пщымахуэ къызэралъхурэ илъэс 83-рэ ирокъу.
♦Балетым и къэфакIуэ, СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Совет Союзым и цIыхубэ артисткэ Максимовэ Екатеринэ къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.
♦Совет хоккеист, Олимп чемпион, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Фирсов Анатолий къызэралъхурэ илъэс 78-рэ ирокъу.
♦УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, РСФСР-м и цIыхубэ артист Лещенкэ Лев и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 4 - 7, жэщым градуси 2 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Зызыгъэгусэ Iыхьэншэщ..

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ
Поделиться:

Читать также:

22.03.2019 - 08:07 МЭРЕМ ПШЫХЬ
28.06.2019 - 08:05 Мэрем пшыхь
14.12.2018 - 08:07 Нобэ
19.04.2019 - 08:09 МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР
24.07.2019 - 08:20 Дунейм щыхъыбархэр