ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Нобэ

♦Зэныбжьэгъугъэм и дунейпсо махуэщ
♦ЦIыхукIэ сату щIыным ебэныным и дунейпсо махуэщ.
ООН-м и Ассамблее нэхъыщхьэм 2013 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ирагъэкIуэкI.
♦1768 гъэм дунейм и хъуреягъыр къызэхикIухьын мурадкIэ псым техьащ Кук Джеймс зи капитан кхъухьыр. Абы ист псори зэхэту цIыху 84-рэ. Дунейм и щIыпIэ куэд япэу къахутэри, гупыр 1771 гъэм Инджылызым къекIуэлIэжауэ щытащ. 
♦♦1932 гъэм Лос-Анджелес (США) къалэм къыщызэIуахащ Х Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр екIуэкIащ шыщхьэуIум и 14 пщIондэ.
1980 гъэм Израилым и кнессетым къэралым и щыхьэру Иерусалим игъэуващ.
♦1916 гъэм къалъхуащ япэ рангым и капитан, Хэку зауэшхуэм хахуэу хэта, дзэ-тенджыз щIэныгъэхэм я кандидат Вэрокъуэ Гъузер.
♦1947 гъэм къалъхуащ США-м щыщ актёр, хьэрычэтыщIэ, политик цIэрыIуэ Шварценеггер Арнольд.
♦1948 гъэм къалъхуащ УФ-м Художественнэ гимнастикэмкIэ и федерацэм и унафэщI, Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь Виннер – Усмановэ Иринэ.
♦1948 гъэм къалъхуащ франджы актёр цIэрыIуэ Рено Жан.
♦1970 гъэм къалъхуащ политик, УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщIым и къуэдзэ, «Урысей зэкъуэт» партым и Совет нэхъыщхьэм и сектетарым и къуэдзэ Железняк Сергей.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 27 - 27-рэ, жэщым градус 18 - 20 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Шащхьэр щыупщIыIукIэ, шакIэм мыхьэнэ иIэжкъым.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

04.09.2021 - 17:55 Уахэм хэзыгъэбзахэ
02.09.2021 - 15:17 Нобэ
31.08.2021 - 14:41 Нобэ
30.08.2021 - 16:10 Нобэ
27.08.2021 - 20:05 Нобэ