Фэ фщIэрэ?

ЩIэныгъэ къэхутэныгъэхэр гъунэншэщ. Абыхэм зыщыбгъэгъуазэу ухуежьэмэ, ди хъуреягъкIэ телъыджэ куэд зэрыщыIэр хьэкъ пщохъу. Псалъэм папщIэ, уафэм вагъуэу итыр щIым пшахъуэ налъэу телъым нэхърэ зэрынэхъыбэр гъэщIэгъуэнкъэ?!

Мыхэри телъыджэкъэ?
           

♦Сыбырым щыIэ Байкал гуэлыр дунейм щынэхъ куу дыдэщ. Дунейм и псыежэх нэхъ уэрхэу Индылыр, Тэныр, Днепрыр, Енисейр, Уралыр, Обыр, Гангыр, Оринокэр, Амазонкэр, Темзэр, Сенэрэ ♦Одеррэ илъэс псом псыуэ кърахьэхыр зэхэплъхьэмэ, Байкал псыуэ итым хуэдиз хъуну аркъудейщ.
♦ЦIыхум и фэр мазэ къэс къощIэрэщIэж.
♦Зы цIыхум и гъащIэ псом щыщу ику иту илъэситхур шхэным трегъэкIуадэ. А зэманым къриубыдэу абы ерыскъы тонн 27-рэ егъэкIуэщI. Ар пылиблым я хьэлъагъым хуэдиз мэхъу.
♦ЦIыхубзхэр цIыхухъухэм нэхърэ нэхъ тхьэкIумафIэщ.
♦Дуней псом нэхъыбэу щыфIащыр Мухьэмэд цIэрщ.
♦ЦIыхум зы махуэм ику иту лъэбакъуэ I8000 еч.
♦Илъэсищэ хъухукIэ псэуахэм я процент 80-р цIыхубзхэщ.
♦ЩIы хъурейм секундищ къэс зы цIыху къытохъуэ.
♦Американхэм джэду шхыным нэхъыбэ трагъэкIуадэ сабийхэм я ерыскъым нэхърэ.

ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэ.
Поделиться: