Мэхъэчкъалэ и дэтхэнэ гупым уфIэкIын?

Урысей Федерацэм и кубокыр 2022 гъэм къэхьыным теухуауэ зэхаубла зэхьэзэхуэм махуипщI ипэкIэ зэхэта и пэщIэдзэ зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» Мэхъэчкъалэ къикIа «Динамо»-м 2:0-у зэрыщытекIуам и фIыгъэкIэ адэкIэ кIуатэри, финалым и I/I28-нэ Iыхьэм нэсат. Абыи хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъуар Дагъыстэным и къалащхьэм и командэхэм языхэз «Легион-Динамо»-рат. Ари хигъащIэмэ Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-р къыпэплъэрт. Дэтхэнэм уIэщIэкIынт?

Мэхъэчкъалэ и зы «Динамо»-р  Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щыхэзыгъэщIа ди щIалэхэм бэрэжьей кIуам Дагъыстэным къащыпэплъэрт «Легион-Динамо»-р. ЗэхагъэкIын хуейт а тIум хэт нэхъ лъэщми. Ар тынш зэрымыхъунум и щыхьэтт «Спартак-Налшыкымрэ» «Легион-Динамо»-мрэ иджыри къэс здрагъэкIуэкIа зэIущIэ II-м ящыщу 7-р зэрытемыгъэкIуауэ зэриухар. Мыбыи къыпэплъэр арат.

Ди щIалэхэм зэрадэджэгуамкIэ «Легион-Динамо»-м и стадионым зэхьэзэхуэр къыщызэIуихащ. Абы цIыхур изу исыну къыщIэкIынт, арщхьэкIэ коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн папщIэ апхуэдэ Iэмал зратар 400-ращ. Дэтхэнэми дэрэжэгъуэ ин зэригъуэтам шэч хэлъкъым.

Сыт илъэныкъуэкIи зэхуэфащэу къыщIэкIащ зэпэщIэувахэр. Аращ ахэр зэрытемыгъэкIуауэ, бжыгъэри къызэIуамыхауэ джэгум хухаха зэман нэхъыщхьэр щIиухар. АрщхьэкIэ кубокым ехьэлIа зэIущIэхэм нэхъыфIыр занщIэу щызэхамыгъэкIыу хъунутэкъми, Iуэхур пенальти еуэным хуэкIуащ. Дыдейхэр абыкIэ зэрыхуэмыхур Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 - 2021 гъэхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэм къагъэлъэгъуат, джэгугъуитI зэкIэлъхьэужьым метр пщыкIузым и деж щыту топхэр зэрыщыдамыгъэкIыфамкIэ. Абы лъандэрэ блэкIа мазитIым нэблагъэми я Iэзагъым хамыгъэхъуауэ къыщIэкIащ.

Штангэм техуащ Пенальти япэу еуа «Легион-Динамо»-м и футболистыр. Ущыгугъ хъунут насыпым ди дежкIэ зыкъыигъэзэну. АрщхьэкIэ «Спартак-Налшыкым» и капитан ЛIуп Ислъами, абы иужькIэ метр пщыкIузым бгъэдыхьа Ольмезов Артури хэгъэрейхэм я гъуащхьэтет Магомедов Алил ебзэкIэфакъым. А щIалэм топитIми къригъэгъэзащ.

Мэхъэчкъалэдэсхэм я гур адэкIэ къызэрыгъуэтыжащ икIи, я Iэмалхэр къагъэсэбэпри, 4:2-уэ текIуэныгъэр зыIэрагъэхьащ.  Дыдейхэм, нэгъаби хуэдэу, пасэу къаухащ Урысей Федерацэм и кубокым ехьэлIа бэнэныгъэр. 

Къаудыгъу Заур.
Поделиться: