Ди республикэр электрокъарур нэхъ тэмэму къэзыгъэсэбэпхэм ящыщщ

ЩIышылэм и 30-м Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Россети» компанием и генеральнэ директор Ливинский Павелрэ. Ахэр тепсэлъыхьащ ди республикэм и электросетым и щытыкIэм, КъБР-мрэ мы компаниемрэ зэщIыгъуу дяпэкIэ зытелэжьэну Iуэху нэхъыщхьэхэм.

Апхуэдэу псалъэмакъым къыхэщащ республикэм исхэр зэблэу къыхэмыкIыу электрокъарукIэ къызэгъэпэщыным, псом хуэмыдэу бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм гугъуехь хэхахэр къэмыгъэхъуным, электрокъарур къэзыгъэсэбэпхэм тэмэму ядэлэжьэным, щIыналъэм и электросетхэр къэгъэщIэрэщIэжыным. Къапщтэмэ, унафэщIхэм гулъытэ хэха хуащIащ Налшык къалэм и инфраструктурэм зэрызиужьым къыхэкIыу абы  и ипщэ-къухьэпIэ Iыхьэм трансформатор лъэщхэр щыгъэувыным.
ЗэIущIэм щыжаIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм ящыщу электрокомплексым зегъэужьынымкIэ къыхэжаныкIхэм КъБР-р зэращыщыр икIи мы Iуэхур IэщIагъэлIхэмрэ республикэм и къэрал властым и органхэмрэ зэщIыгъуу зэрыдагъэкIыр.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: