ТекIуэныгъэм зи насып хэлъхэр

Японием щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ олимпиадэм теухуа хъыбархэм махуэ къэс захъуэж. Урысейм икIахэм абы щаIэ ехъулIэныгъэхэм, ди лъэпкъэгъу-лъахэгъухэм спорт зэхьэзэхуэхэм я нэхъ лъагэм щадэтлъагъухэм адэкIэ щыгъуазэ фытщIыныр тфIэигъуэщ.

Олимпиадэм и 11-нэ махуэр зыхуэза шыщхьэуIум и 2-м ирихьэлIэу, Урысейм икIахэм медалу 44-рэ, абыхэм ящыщу дыщэу - 12, дыжьыну - 19, домбеякъыу - 13 зыIэрагъэхьакIэщ. Дыщэ медалхэм я бжыгъэм елъытауэщ къэралым къихь увыпIэр къызэрапщытэр. Абы ипкъ иткIэ Урысейр зы нагъыщэкIэ къеIэбыхри, зэкIэ етхуанэ увыпIэм къыщызэтеувыIащ. Медаль бжыгъэм тепщIыхьмэ, абыкIэ япэ итыр США-ращ (59), абы къыкIэлъокIуэ Китайр (5I), Урысейм (44) къыкIэлъокIуэ Олимпиадэм и бысым японхэр (31), Австралиеми иIэр апхуэдиз дыдэщ.

БлэкIа махуищыр Урысейм икIа гупым яхуэIеяуэ жыпIэ хъунукъым. Псом хуэмыдэу спортсменхэм ядэщIхэр щыгуфIыкIащ бадзэуэгъуэм и 31-м джатэзэхэуэмкIэ (сабельное фехтование) гуп зэпеуэ зэхьэзэхуэм щытекIуа хъыджэбзищым: Поздняковэ Софие, Великая Софье, Никитина Ольгэ. 45:4I бжыгъэкIэ ахэр ятекIуащ Франджым икIа гупым. Япэ ит хъыджэбзитIым нэхъ пасэу щхьэзакъуэ зэхьэзэхуэм медаль зырыз къыщахьакIэт: Поздняковэ Софие – дыщэ, Великая Софье - дыжьын.

Гу лъытапхъэщ Урысейм и Олимп комитетым и президент Поздняков Станислав Софие и адэу, джатэзэхэуэмкIэ гъэсакIуэу зэрыщытми.

БоксымкIэ япэ медалыр (домбеякъ) Урысейм бадзэуэгъуэм и 31-м шэшэн щIалэ Хатаев Имам къыхуихьащ. ШыщхьэуIум и 1-м абы къыкIэлъыкIуащ Замковой Андрей и домбеякъ медалыр.

Бадзэуэгъуэм и 31-р яхуэфIащ метр 50-кIэ япэжыжьэ нэщанэм щытыкIищым иту тегъэхуэнымкIэ зэхьэзэхуэм хэта хъыджэбзитIми: Зыковэ Юлие (дыжьын), Каримовэ Юлие (домбеякъ).

Олимпиадэм и 10-нэ махуэу щыта шыщхьэуIум и 1-м Урысейм икIа гупым теннисым ехъулIэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызыкъуахащ:

цIыху тIурытIу щызэпэщIэт «микст» зэхьэзэхуэ лIэужьыгъуэм дыщэмрэ дыжьынымрэ щызэпэзыубыда лъэныкъуитIри Урысейм щыщт. Зэрагъэхьышхуэ щымыIэу, Павлюченковэ Анастасиерэ Рублёв Андрейрэ дыщэр къаIэрыхьэри, Веснина Еленэрэ осетин щIалэ Карацев Аслъэнрэ дыжьыныр къалъысащ.

ТеннисымкIэ щхьэзакъуэ зэпеуэм дыжьын медаль щызыIэригъэхьащ ермэлы щIалэ Качанов Карен.

 Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Адыгеймрэ щыщу Олимпиадэм екIуэлIахэм я гугъу тщIымэ, Адыгэ республикэм икIа КъуэщIысокъуэ Сусаннэ батутым щыдэлъеинымкIэ зэпеуэм и финалым нэсри ебланэу зыкъигъэлъэгъуащ. КъБР-м щыщу лъагэу дэлъеинымкIэ псори ехъулIэныгъэфIкIэ зыщыгугъа Акименкэ Михаил мыгъэрей зэхьэзэхуэм и насып хэмылъу къыщIэкIащ. ШыщхьэуIум и 1-м екIуэкIа кIэух зэпеуэм Михаил метр 2.33-рэ лъагагъым къыщыувыIэри, еханэ увыпIэр къихьащ.

Урысейм икIа спортсменхэм я ехъулIэныгъэхэм кIуэ пэтми къыхагъахъуэ. Каменский Сергей (метр 50-кIэ япэжыжьэ нэщанэ еуэнымкIэ - дыжьын; Мельниковэ Ангелинэ (спорт гимнастикэм) – домбеякъ медалхэр къахьащ; спринтымкIэ цIыхубз зэхьэзэхуэм хэта Шмелёвэ Дарьерэ Войновэ Анастасиерэ - домбеякъ. Алыдж-урым бэнэкIэм Емелин Сергейрэ Семёнов Сергейрэ домбеякъ медалыр къыщахьащ. Дыжьыныр спорт гимнастикэм щызыIэригъэхьащ Аблязин Денис.

ШыщхьэуIум и 3-м дагъэгуфIэнкIэ дащыгугъыу иджыри цIыхуитI зэхьэзэхуэм я гуащIэгъуэм утыку ихьэнущ. Ар КъалэкIыхьым щыщ, лъагэу дэлъеинымкIэ зи текIуэныгъэхэм дезыгъэсэжа Ласицкене Мариерэ Узбекистаным куэдрэ зэрыщыпсэуам къыхэкIыу, а къэралым и цIэкIэ зыкъэзыгъэлъагъуэ, Адыгэ республикэм щыщ, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Азием щэнейрэ и чемпион хъуа Асэкъал Рустамрэщ. Ди лъэпкъэгъум сыт хуэдизу гуащIэу дыкъыдэмыщIми, дэ жыжьэрэ гъунэгъуу дылъэщIыхьэну къыщIэкIынкъым и адэм «къафэ сэлам» хуезыгъэхьа ипхъу цIыкIум. «Нарт» къэфакIуэ ансамблым хэт пщащэ ныбжьыщIэм и адэм игу хуиIэтын папщIэ, и ныбжьэгъухэм я гъусэу къафэ игъэзащIэу видео зытригъэхащ: «Папэ, мы къафэр уэ пхудогъэфащэ». «Апхуэдэ щIыбагъ уиIэу, мазэми ущIэмылъэтэн щыIэкъым», - къритащ жэуап хъыджэбз цIыкIум и адэм. Нэхъ пасэу ТIэш Светланэ Рустам дригъэкIуэкIа нэтыным щIалэм Олимпиадэм  зэрызыхуигъэхьэзырым щытепсэлъыхьат: «Си унагъуэмрэ сэрэ дифI а Iуэхум хэлъмэ, Алыхьым къызитынщ сэ а текIуэныгъэр!» - жиIащ бэнакIуэм. Уи лъэпкъэгъу махуэ къэс дунейпсо утыку ихьэркъым. Асэкъал Рустам и цIэри адыгэ олимп чемпионхэм я сатырым хэувауэ Тхьэм дигъэлъагъу.

ЧЭРИМ Марианнэ.
Поделиться: