ГъэпцIакIуэхэм защыфхъумэ

КъБР-м щыIэ МВД-м къет

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 26-м Урысейм МВД-м и Управленэу (УМВД) Налшык къалэм щыIэм зыхуигъэзащ щIыпIэм щыпсэум. ЦIыхухъум зэрыжиIамкIэ, а махуэм имыцIыху гуэр къэпсалъэри, къыжриIащ банкым и лэжьакIуэу, и ахъшэр гъэпцIакIуэхэм ящихъуэмэн папщIэ и счетым илъ сом 4I 500-р къыхуигъэлъагъуэ абонент номерхэм ирилъхьэну. КъыжраIар ищIэри, лIым и ахъшэр ирагъэкъэбзыкIащ.

А махуэ дыдэм апхуэдэ лей къытехьащ Прохладнэ къалэм щыпсэу, илъэс 59-рэ зи ныбжь цIыхубзым. НэпцI-банкирым жиIар и фIэщ хъури «резерв-счетым» ирилъхьащ абы иIэ сом 55 000-р, адэкIэ гъэпцIакIуэм жиIэр игъэзащIэурэ, кредиту кърагъэщта сом 180 000-р терминалымкIэ абонент номерхэм яхуригъэхьащ.

Илъэс 80 зи ныбжь прохладнэдэс цIыхубзыр нэхъ губзыгъэу къыщIэкIащ. Къэпсэлъам жиIэхэмкIэ Iуэхур зытетыр къыгурыIуэри, телефоныр трилъхьэжащ, и мылъкури къыхуэнэжащ.

Ново-Ивановскэ щыщ илъэс 35-рэ зи ныбжь цIыхубзым гъэпцIакIуэм дзыхь хуищIри къыхуигъэлъэгъуа «резерв счетым» сом 56 127-рэ ирилъхьащ.

Псоми ятеухуа уголовнэ Iуэхухэр къаIэтащ.

Полицэм фигу къегъэкIыж:

Банкым и лэжьакIуэхэм клиентым зэи хуагъэлъагъуэркъым я ахъшэр яхъумэн папщIэ «счет хъумам» ягъэкIуэну.

ЦIыхур къэпсэлъам едаIуэу, абы къыжриIар игъэзащIэ хъунукъым.

Картэм е счетым ехьэлIа гугъуехь гуэр къэхъумэ, банкым и лэжьакIуэхэм къывжаIэнущ кредит организацэм и къудамэ нэхъ фпэгъунэгъум фыкIуэу абдеж Iуэхур щызыхэвгъкIыну.

ДЫГУЛЫБГЪУ Жантинэ.
Поделиться: