Ди лъахэм зыщагъэпсэху

Гъэмахуэ-2021

КъБР-м Жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщауэ ди республикэм зыщагъэпсэху Урысей Федерацэм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ ныбжьыщIэхэмрэ Сирие къэралыгъуэм къикIыжауэ КъБР-м щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэмрэ. Абыхэм я зыгъэпсэхугъуэ пIалъэр Iэтауэ Налшык къыщызэIуахащ шыщхьэуIум и 2-м.

 КъБР-м Жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм и программэм и зы Iыхьэщ иджыблагъэ къызэIуаха лагерыр. Абы къекIуэлIа ныбжьыщIэхэм я нэгу зрагъэужьын, загъэпсэхун къудейкъым, атIэ лэжьыгъэ пыухыкIаи драгъэкIуэкIынущ. Псалъэм къыдэкIуэу жыпIэмэ, СХьР-м, Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ-Аланием къикIа сабийхэр махуэ къэс адыгэбзэмкIэ дерсхэм щIэсынущ, апхуэдэуи лъэпкъ IэпщIэлъэпщIагъэм щыхуагъасэ, адыгэ къэфэкIэ щрагъащIэ сыхьэт бжыгъэхэр яIэнущ. 

 НыбжьыщIэхэм зыщрагъэплъыхьынущ КъБР-м и Лъэпкъ музейм. КъызыхэкIа лъэпкъым и блэкIар, псэукIар, и шыфэлIыфэр къыдэкIуэтей щIэблэм къащIэнымкIэ, тхыдэм щыгъэгъуэзэнымкIэ ар IэмалыфIщ. 

МахуипщIкIэ ди республикэм и хьэщIэну ныбжьыщIэ 50-р Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ нэхъ дахэхэм къыщрашэкIынущ икIи гъэщIэгъуэн, щIэщыгъуэ гукъинэж куэд ирагъэлъагъунущ.

НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ.
Поделиться: