«Дунейр зэрыплъагъущ…»

Гъэлъэгъуэныгъэ
 

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ куржы сурэтыщI Хизанишвили Русудан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. «Книга вымышленных существ» фIэщыгъэм щIэт выставкэм кърихьэлIат щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэр, еджакIуэ цIыкIухэр, къалэдэсхэр.

КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин зэIущIэр къыщызэIуихым къыхигъэщащ гъэлъэгъуэныгъэм кърихьэлIахэм гъэщIэгъуэн ящыхъун куэд къызэрыщагъуэтынур.
- Драматическэ актёру сызэрыщытым къыхэкIыу Хизанишвили Русудан и языныкъуэ IэдакъэщIэкIхэмкIи сыарэзыщ, ауэ къэзмыщти яхэтщ, - жиIащ абы. - СызэреплъымкIэ, Русудан и сурэтхэр иджыри мызэ-мытIэу ди республикэм щагъэлъэгъуэнущ икIи мы выставкэм ди зэдэлэжьэныгъэм и лъабжьэр игъэтIылъауэ къызолъытэ.
КъБР-м и сурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Темыркъан Геннадий къыхигъэщащ Русудан ныбжькIэ щIалэми хамэ къэралхэм фIыуэ къызэрыщацIыхур, и лэжьыгъэхэм и цIэр жыжьэ зэрагъэIуар.
- Русудан и сурэтхэр къэрал куэдым щагъэлъагъуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым иужькIэ ар кIуэнущ Испанием и къалащхьэ Мадрид. Дэ дызэрежьам хуэдэу хъыджэбзым къыщыпоплъэ, щахуеблэгъэнур къахуэмыгъэсу, - жиIащ Темыркъаным.
Апхуэдэуи ар тепсэлъыхьащ Хизанишвили и лэжьыгъэхэр ди деж къашэнымкIэ бэлыхь инхэм зэрыхэтар (визэ, дэфтэр зыхуэгъэхъун, н.къ.). ИкIи адэкIэ къыпищащ:
- Къэралхэм яку дэлъ зэIумыбзхэр IукIуэтынурэ ди зэпыщIэныгъэхэр зэгуэр хуит хъужынущ. ИджыпстукIэ СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэхэм гъуазджэм и лъэмыж быдэ еухуэ.
Щэнхабзэм къэрал гъунапкъэ зэримыщIэм и гугъу ищIащ зэIущIэм кърихьэлIа, Тбилиси къалэ щIыхь зиIэ и цIыху, КъБР-мрэ КъШР-мрэ я цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь.
КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Црым Руслан псалъэ щратым, Интернетым и фIыгъэкIэ Хизанишвили Русудан илъэс куэд щIауэ зэрицIыхур жиIащ. Абы и гъэлъэгъуэныгъэм и егъэблагъэ тхылъыр къыщыIэрыхьам и гуапэ дыдэ зэрыхъуари ибзыщIакъым.
СурэтыщI хъыджэбзым и зэфIэкIхэм щыгуфIыкIыу къэпсэлъащ «Риони» куржы лъэпкъ-щэнхабзэ центрым и унафэщI Лобжанидзе Анзор, тхакIуэ, тхыдэдж Котляров Виктор сымэ, нэгъуэщIхэри.
 ЗэIущIэм и кIэухым псалъэ зрата Русудан жиIащ и сабиигъуэр щигъэкIуа Налшык къалэ и выставкэ къызэрыщыхузэрагъэпэщар хуабжьу и гуапэ зэрыхъуар икIи а IуэхумкIэ щIэгъэкъуэн къыхуэхъуахэм фIыщIэ псалъэкIэ захуигъэзащ.
Хизанишвили Русудан Кутателадзе Апаллон и цIэр зэрихьэу Тбилиси гъуазджэхэмкIэ дэт къэрал академиер къиухащ. 2005 гъэм ар ирагъэблагъэри хэтащ Ротко Марк и цIэкIэ Латвием щекIуэкIа гъэлъэгъуэныгъэм. Абы и лэжьыгъэхэр Европэм и галерее куэдым щагъэлъэгъуащ. Апхуэдэхэщ: Edgar Modern (Бат, Великобритание), Irok (Хорст, Нидерландхэр), Maureg’Art (Мортань-о-Перш, Франджы), нэгъуэщIхэри.
2015 гъэм Русудан хэтащ Тбилиси дэт Лъэпкъ музейм Synthetical Art - Artist’s Book «Vepkhistqaosani» фIэщыгъэм щIэту къыщызэрагъэпэща гъэлъэгъуэныгъэ иным. А зэхыхьэм абы и сурэтипщI щигъэлъэгъуати, пщIыри Куржым и лъэпкъ щэнхабзэм и щапхъэу къалъытэри, езы музейм ищэхужащ.
«Си сурэтхэр дунейр зэрызэхэсщIэм хуэдэу сощI. Плъыфэхэр - си гупсысэхэм я толъкъунщ, - жеIэ Русудан и творчествэм щытепсэлъыхькIэ. – Дунейр зэрыплъагъущ…»
 
Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: