ЩIэблэр хэкупсэу гъэсэн

Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм хэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъ Шэджэм  къалэм  дэтым  деж щрагъэжьащ Хэкум и ХъумакIуэм и  махуэм теухуа зыхъумэжыныгъэ-цIыхубэ Iуэхухэм, щIалэгъуалэр хэкупсэу къэгъэтэджынымкIэ хухаха мазэ лэжьыгъэр.  Абы хэтащ  щIыпIэ унафэщIхэм, Урысей ДОСААФ-м и къудамэу районым щыIэм, дзэ комиссаритым, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм, политикэ партхэм  я лIыкIуэхэр, еджакIуэ ныбжьыщIэхэр.

Къызэхуэсахэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я  ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Арипщ Борис, Шэджэм районым и дзэ комиссар Мысрокъуэ Ахьмэд, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ  я  ветеранхэм  я республикэ  советым и унафэщIым и къуэдзэ Романенкэ Борис, Шэджэм район щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ - ЕгъэджэныгъэмкIэ управленэм и унафэщI Арипщ Жаннэ сымэ.
Абыхэм къыхагъэщащ щIалэгъуалэр хэкупсэу, я къэралыр фIыуэ ялъагъуу, Хэкум хуэпэжу, нэхъыжьхэм  я хабзэм, хэкIуэда лIыхъужьхэм я фэеплъым пщIэ хуащIу къэгъэтэджыным мыхьэнэшхуэ зэриIэр.
ХэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъым пщIэ хуащIу къызэхуэсахэм  МафIэ мыужьыхым деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.
Мазэ  лэжьыгъэм къриубыдэу Шэджэм районым щекIуэкIынущ  къытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу гъэсэным теухуа зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр, лекцэхэр, дерс зэIухахэр.

КIарэ Элинэ.
Поделиться:

Читать также: