Мэлбахъуэ Елбэрд - 80

Мазаем и 6-м КъБР-м и Лъэпкъ библиотекэм щекIуэкIащ тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Елбэрд къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум теухуа юбилей зэхыхьэ. Абы кърихьэлIащ ар зыцIыхуу щытахэр, и Iыхьлыхэр, и IэдакъэщIэкIхэр фIыуэ зылъагъухэр, Налшык и еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щIэсхэр.

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: