Дунейм щыхъыбархэр

Журналистхэм я лэжьапщIэхэр зыхуэдизыр

Урысейм и Президентым и пресс-IуэхущIапIэм щылажьэхэм я улахуэхэр зыхуэдизыр къигъэнэIуащ Песков Дмитрий.
«Ди деж къулыкъукIэ узэрыщыдэкIуей пкIэлъейр икъукIэ лъагэщ. ЯпэщIыкIэ IэщIагъэлI, иужькIэ консультант мэхъу, абы кIэлъыкIуэу чэнджэщэгъу, адэкIэ департаментым и унафэщIым и къуэдзэ, департаментым и унафэщI къулыкъухэр къокIуэ, референт,  управленэм и унафэщIым и къуэдзэ», - къыхигъэщащ къэралым и УнафэщIым и пресс-секретарым, «Медиадень» зэхуэсым къыщыщыпсалъэм.
Песковым зэрыжиIамкIэ, улахуэхэри щхьэж иIыгъ къулыкъум елъытауэ зэщхьэщокI, ауэ IэнатIэ пэрыувагъащIэхэм сом мин 50 – 60-м къыщыщIадзэ. ЯгъэзащIэ къалэнхэм, зэрылэжьа илъэс бжыгъэм, и IэнатIэм сыхьэтийм щIигъуу зэрызыщиIэжьа – абыхэм елъытауэ я улахуэм хущIагъухэри яIэщ.  
Езым и хэхъуэр зыхуэдизыр Песковым хэIущIыIу ищIын идакъым: «Ар вжесIэнукъым. Абы сыхуитщ. Сэ къэзлэжьыр къыщыгъэлъэгъуащ си декларацэм икIи абы зыри щыщIэзуфакъым».
АрщхьэкIэ журналистхэм куэд ящыббзыщIыфын?! Песковым и декларацэм итри къащIащ абыхэм – 2017 гъэм Президентым и пресс-секретарым сом мелуан 14,343-рэ къилэжьащ.

Пщащэ гумащIэм и щапхъэ

Псэущхьэ екIуэлIапIэншэхэр щаIыгъыу Мейкъуапэ дэт IуэхущIапIэм хузэтрихьа щIыхуэр ипшыныжащ и цIэ-унэцIэр хэIущIыIу ящIыну хуэмей хъыджэбзым.
Студенткэр а IуэхущIапIэм кIуат уэрамым къыщигъуэта джэду цIыкIур Iахыну елъэIуу. Ауэ лэжьакIуэхэм ар къызэрамыщтэфынур жаIащ. И щхьэусыгъуэри зыдэлажьэ ветеринар клиникэм и щIыхуэу сом мин 340-рэ  къазэрытехуарат.
Волонтёрхэм зэрагъэщIэгъуэнур ящIэртэкъым хъыджэбзым а щIыхуэр яхуипшыныну къащыжриIам икIи абы и псалъэр игъэпэжащ.
А хъыбарыр зэхэзыххэм яфIэтелъыджэщ пщащэ цIыкIум и гумащIагъэр. Псэущхьэ екIуэлIапIэншэхэм зыщIэзыгъэкъуэну хуей нэгъуэщIхэри иужькIэ къыкъуэкIащ.

Нобэ

Урысей щIэныгъэм и махуэщ. 1724 гъэм Пётр Езанэм Iэ щIидзащ Петербург ЩIэныгъэхэмкIэ и академиер къызэгъэпэщыным теухуа унафэм. Иджыпсту ар РАН-рщ.
Урысейм и дзэ топографым и махуэщ
Словением щагъэлъапIэ я щэнхабзэм и махуэр
Иракым и революцэм и махуэщ

1725 гъэм дунейм ехыжащ Урысейм и япэ император Пётр Езанэр.
1819 гъэм Санкт-Петербург университет къыщызэгъэпэщыным теухуа унафэр къащтащ.
1837 гъэм Петербург и Iэгъуэблагъэм деж Пушкин Александррэ Дантес (Геккерн) Жоржрэ щIакIуэкIапэ щызэдытеуващ. Абы щигъуэта уIэгъэм Пушкиныр илIыкIащ мазаем и 10-м.
1838 гъэм Морзе Сэмюэл малъхъэдисыр къигъэсэбэпу зэпкърилъхьа телеграфым и лэжьэкIэм цIыхухэр щыгъуазэ ищIауэ щытащ.
1904 гъэм урыс-япон зауэм щIидзащ.
1905 гъэм Урысейм щыяпэу къызэIуахащ журналистхэр щрагъаджэ курсхэр. Ахэр къызэригъэпэщат профессор Владимиров Леонид.
1919 гъэм Урысейм къыщыдэкIащ зэманыр дунейпсо пщалъэм тету къэралым къыщыгъэлъэгъуэным теухуа унафэр.
1943 гъэм советыдзэхэм Курск къалэр хуит къащIыжащ.
1984 гъэм Сараевэ къалэм (Югославие) къыщызэIуахащ ХIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Ахэр мазаем и 19 пщIондэ екIуэкIащ.
1992 гъэм Альбервиль (Франджы) къыщызэIуахащ XVI ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Ахэр мазаем и 23-м зэхуащIыжащ.
2002 гъэм Солт-Лейк-Сити къалэм (США) къыщызэIуахащ XIX ЩIымахуэ Олимп джэгухэр, мазаем и 24 пщIондэ екIуэкIахэр.
1994 гъэм «Газета Юга» газетым и япэ номерыр къыдэкIащ.
1828 гъэм къалъхуащ франджы тхакIуэ, щIэныгъэ фантастикэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Верн Жюль.
1834 гъэм къалъхуащ урыс еджагъэшхуэ, химик цIэрыIуэ Менделеев Дмитрий.
1900 гъэм къалъхуащ урыс тхакIуэ, бзэр зыджа щIэныгъэлI Успенский Лев.
1917 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ артист, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтым и лауреат Болэ Мурат.
1928 гъэм къалъхуащ СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Тихонов Вячеслав.
1949 гъэм къалъхуащ УФ-м и цIыхубэ артисткэ, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Муравьевэ Иринэ.
1955 гъэм къалъхуащ химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Щауэ Iэбубэчыр.
1977 гъэм къалъхуащ урысей фигурист, Олимп чемпион, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Костомаров Роман.
1987 гъэм къалъхуащ Италием щыщ фигуристкэ цIэрыIуэ, дунейпсо чемпионкэ, Европэм тхуэнейрэ пашэныгъэр щызыубыда Костнер Каролинэ.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 2 – 3, жэщым градус 1 - 2 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Жыгыр здещIэмкIэ мауэ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

22.03.2019 - 08:07 МЭРЕМ ПШЫХЬ
28.06.2019 - 08:05 Мэрем пшыхь
14.12.2018 - 08:07 Нобэ
19.04.2019 - 08:09 МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР
24.07.2019 - 08:20 Дунейм щыхъыбархэр